Διοίκηση ΠΙΣ
Νόμος 727/1977 (ΦΕΚ 308 Α΄)

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση απάντων των ιατρών και Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, είναι δε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εδρεύον στην Αθήνα.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει σκοπό την διαχείριση των γενικής φύσεως ζητημάτων. Ιδία δε σκοπεί:
α) Να συντονίζει τις επί γενικών θεμάτων ενέργειες των Ιατρικών Συλλόγων και να συνεργάζεται μετ’ αυτών προς διευκόλυνση της κανονικής και νομίμου λειτουργίας τους.
β) Να εποπτεύει την τήρηση των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και την προαγωγή των δεοντολογικών ηθών και εθίμων του ιατρικού επαγγέλματος.
γ) Να γνωματεύει επί Νομοσχεδίων, σχεδίων Π.Δ και κανονιστικών διατάξεων, σχετικών με την δημόσια υγιεινή ή το ιατρικό επάγγελμα, εφ’ όσον ήθελε ζητηθεί η γνώμη του από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ) Να παρακολουθεί την ανάπτυξη και εξέλιξη της Ιατρικής Επιστήμης και να εκφράζει γνώμη επί θεμάτων ιατρικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακής επιμόρφωσης και επιστημονικής και επαγγελματικής ενημέρωσης των ιατρών.
ε) Να μελετά υγειονομικά θέματα και οργανώνει επιστημονικά Ιατρικά Συνέδρια.
ς) Να εκδίδει περιοδικό δελτίο προς πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των ιατρών και επικοινωνία με τους Ιατρικούς Συλλόγους.
ζ) Να εκπροσωπεί τους ιατρούς της Χώρας στον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ