Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4093 ΦΕΚ Α΄222/12.12.0212 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

Παράγραφος ΙΒ, υποπαρ. ΙΒ.3, Σημείο 6 Αρθρο 7 6. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)...

Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 – Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-6-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». ΦΕΚ τ. Β 4898/01.11.2018

Άρθρο 2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 3. Ως «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Π.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις, οι οποίες διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία, και παρέχεται στις δομές...

ΝΟΜΟΣ 4600/2019 – Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 – Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 98-Αντικατάσταση του δικαιούχου του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.) Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υπεισέρχεται ως δικαιούχος (αδειούχος παραχώρησης) του πληροφοριακού Συστήματος...

ΝΟΜΟΣ 4486/2017 – ΦΕΚ Α’ 115/07.08.2017- Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ποιους νόμους τροποποίησε : ΝΟΜΟΣ 4238/2014 – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4650/2019: Παρ.3 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Παρ.4 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ...

ΝΟΜΟΣ 4472/2017 – Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 85 - Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. 1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου,...

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 – ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014 – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1-Γενικές αρχές 1. Το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους...

Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 – ΦΕΚ 70/Α/10-4-2001 – Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 84/2001 Αριθμ. Γ1 β/Γ.Π./οικ.46632 (ΦΕΚ Β' 2283/15.06.2018) Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β)...

ΝΟΜΟΣ 2071/1992 ΦΕΚ 123/15.07.1992 – Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας

Άρθρο 11 * - Μονάδες Περίθαλψης 1. Η  περίθαλψη  διακρίνεται  σε  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια  και   τριτοβάθμια, παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 2.Η περίθαλψη γενικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια,...

ΝΟΜΟΣ 1397/1983 ΦΕΚ Α΄143/7.10.1983 – Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο 46 -Τελικές διατάξεις 1.Η κοινωνικοποίηση στις υπηρεσίες υγείας ενεργείται κατά τους όρους του νόμου αυτού. Οι διαδικασίες του άρθρου 2 του Ν. 1365/1983 (ΦΕΚ 80) δεν έχουν εφαρμογή στο εθνικό Σύστημα Υγείας εφαρμόζονται όμως, οι υπόλοιπες διατάξεις του Ν....

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

1.ΝΟΜΟΣ 1397/1983 ΦΕΚ Α΄143/7.10.1983 - Εθνικό Σύστημα Υγείας. 2.ΝΟΜΟΣ 2071/1992 ΦΕΚ 123/15.07.1992 - Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 3.Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 - ΦΕΚ 70/Α/10-4-2001 - Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ