Ευρωπαική Νομοθεσία – Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Τροποποίηση και διόρθωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων

Τροποποίηση και διόρθωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων

Τροποποίηση και διόρθωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων

Απόφαση (ΕΕ) 2017/2113 της Επιτροπής της 11/9/17 για την τροποποίηση του Παρ/ματος V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων.Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L317/119 – L317/220

ΠΡΟΣΦΑΤΑ