Κατηγορία: Προυποθέσεις

Αναγνώριση Ιατρικής Ειδικότητας από την Ε.Ε., Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Προϋποθέσεις, Προυποθέσεις

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας απαιτούνται:

α.  ʼδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

β. Συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για τη λήψη του τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

γ. Επιτυχής δοκιμασία ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής.

δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Yποχρέωση καταβολής των παραβόλων υπέρ Π.Ι.Σ. για τις ανταποδοτικής φύσεως υπηρεσίες του

Σε σχέση με την υποχρέωση καταβολής των παραβόλων υπέρ Π.Ι.Σ. για τις ανταποδοτικής φύσεως υπηρεσίες του Π.Ι.Σ. θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

περισσότερα …