Δελτίο Τύπου της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME) το οποίο εστάλη στο Ευρωκοινοβούλιο

Δελτίο Τύπου της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών


(CPME) το οποίο εστάλη στο Ευρωκοινοβούλιο


 


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


Αρ. Πρωτ. 1121/21.7.09


 


 


Προς μια υγιέστερη Ευρώπη


 


Η Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME) στοχεύει να προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα της ιατρικής κατάρτισης και της ιατρικής πράξης, προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους ασθενείς στην Ευρώπη.


 


Η CPME ενδιαφέρεται επίσης για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, της σχέσης μεταξύ των ασθενών και των ιατρών και της ελεύθερης διακίνησης των ιατρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 


Τα μέλη της CPME είναι οι αντιπροσωπευτικότεροι Εθνικοί Ιατρικοί Σύλλογοι των 27 χωρών στην Ευρώπη και συνεργάζονται στενά με τους Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους των χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για την ιδιότητα μέλους της ΕΕ καθώς επίσης και τις ειδικευμένες Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις. 


 


 


1)         Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην υγεία: Η ΕΕ αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο από μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, η οποία έχει επιπτώσεις στην υγεία και τις ζωές εκατομμυρίων. Κατά συνέπεια,  έχουν γίνει δραστικές περικοπές στους Κρατικούς Προϋπολογισμούς. Διάφορα Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν μειώσει σημαντικά τις δαπάνες για την υγεία επίσης, πράγμα το οποίο θέτει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, με συνέπεια την περαιτέρω αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων στην υγεία, ανάμεσα στα Κράτη.


 


Η CPME έχει δηλώσει σαφώς ότι την παρούσα οικονομική κρίση δεν θα πρέπει να τη δούμε μόνο ως απειλή, αλλά και ως ευκαιρία να καθιερώσουμε αλλαγές. Επομένως, ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βάλει την υγεία στην κορυφή της ημερήσιας διάταξής του.


 


 


2)         Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη: Οι ασθενείς προτιμούν να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στον τόπο όπου ζουν. Εντούτοις, σε συγκεκριμένες καταστάσεις μπορεί να είναι αποδοτικότερο ή ευεργετικό να λαμβάνεται υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί για τη θεραπεία σπάνιων ασθενειών, στις παραμεθόριες περιοχές, σε μικρότερα Κράτη Μέλη και στις περιοχές όπου η υγειονομική περίθαλψη μπορεί να παρασχεθεί γρηγορότερα λόγω του ότι υπάρχει πλεόνασμα επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε ένα άλλο Κράτος Μέλος και να αποζημιώνονται για εκείνη την υγειονομική περίθαλψη μέχρι και το ποσό που θα είχαν λάβει στη χώρα τους.


 


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει αυτήν την άποψη όταν υιοθέτησε την έκθεση Bowis σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στην πρώτη ανάγνωση. Επομένως παροτρύνουμε το Κοινοβούλιο για να διατηρήσει αυτήν την θέση.


 


 


3)         Ασφάλεια Ασθενούς : Υπολογίζεται ότι ποσοστό μεταξύ 8% και 12% των ασθενών που εισάγονται στα Νοσοκομεία της ΕΕ υποφέρει από δυσμενή γεγονότα, ενώ λαμβάνει περίθαλψη. Τα συχνά εμφανιζόμενα δυσμενή γεγονότα περιλαμβάνουν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, τα λάθη που σχετίζονται με τα φάρμακα, τα χειρουργικά λάθη, τη μη ορθή λειτουργία των ιατρικών συσκευών και τα λάθη στη διάγνωση. Τις περισσότερες φορές, τα δυσμενή γεγονότα στην υγειονομική περίθαλψη είναι αποτέλεσμα των λαθών στο σύστημα περισσότερο, παρά της αμέλειας ή ανικανότητας των μεμονωμένων επαγγελματιών της υγειονομικής περίθαλψης. Με άλλα λόγια ένα μεγάλο μέρος της βλάβης στους ασθενείς είναι αποτρέψιμο.


 


Η Ασφάλεια του Ασθενούς είναι ένα θέμα στο οποίο η CPME έχει από καιρό επικεντρώσει τις εργασίες της. Πιστεύουμε ότι η δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρουσιάσει την προστιθέμενη αξία της ΕΕ,  με την αύξηση της διαφάνειας και της πολιτικής συνειδητοποίησης αυτού του σημαντικού θέματος.


 


Καλούμε το νεοεκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατηρήσει υψηλά πρότυπα όσον αφορά στα ζητήματα της Ασφάλειας του Ασθενούς.


 


 


4)         Πράσινη Βίβλος για το Ιατρικό Εργατικό Δυναμικό: Σε μια Ευρώπη που γερνάει, ένα υψηλής ποιότητας υγειονομικό εργατικό δυναμικό είναι ακόμα πιο ουσιαστικό για την καλή υγειονομική περίθαλψη. Τα αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα υγείας θα πρέπει να παρέχουν ένα υψηλής ποιότητας υγειονομικό εργατικό δυναμικό με ικανοποιητικά προσόντα και κατάλληλες  δεξιότητες.


 


Προκειμένου να προετοιμαστούμε για τις προκλήσεις υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης του μέλλοντος, είναι ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι το ιατρικό εργατικό δυναμικό εκπαιδεύεται στα κοινά πρότυπα της υψηλότερης ποιότητας. Θα πρέπει να προαχθούν συνθήκες εργασίας στις οποίες μπορούν να προσαρμοστούν η μετακίνηση και η οικογενειακή ζωή.


Η CPME καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει αυτές τις προκλήσεις.


 


 


 


 


5)         Η Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health) μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και να δώσει μεγάλη ώθηση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η Ηλεκτρονική Υγεία  μπορεί να βοηθήσει στην παροχή καλύτερης περίθαλψης μέσα στα συστήματα υγείας που έχουν ως κέντρο τον ασθενή,  υπό τον όρο ότι αναπτύσσονται σε συνεργασία με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.  Η CPME έχει υποστηρίξει για πολλά έτη ότι η Ηλεκτρονική Υγεία θα μπορούσε να βοηθήσει στη μελέτη των σημαντικότερων προκλήσεων με τις οποίες το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπο, όπως είναι η υποστήριξη της μετακίνησης των ασθενών, η μακροπρόθεσμη χρόνια περίθαλψη, η τηλεϊατρική  και η ασφαλής συνταγογράφηση.


 


Θα απαιτηθεί δράση σε σημαντικούς πολιτικούς τομείς που κυμαίνονται από την έρευνα και την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων στις τηλεπικοινωνίες, μέχρι τις εργασίες στα Κράτη Μέλη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της γήρανσης του Ευρωπαϊκού πληθυσμού στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψής.


 


Η CPME καλεί το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει προτεραιότητα σε αυτά τα ζητήματα στην ημερήσια διάταξή του.


 


 


6)         Συσκευασία των Φαρμάκων : Στις 10 Δεκεμβρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη Συσκευασία των Φαρμάκων, που αποτελείται από μια Ανακοίνωση και 3 προτάσεις σχετικά με τη Φαρμακοεπαγρύπνηση, την Ενημέρωση των Ασθενών και τα Πλαστά Φάρμακα.


 


Η CPME ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προστατεύσει τη σημαντική σχέση ασθενούς – ιατρού στην πρόσβαση στην αντικειμενική και βασισμένη στη γνώση ενημέρωση. τις αντικειμενικές και βασισμένες στη γνώση πληροφορίες. Θα πρέπει να διασφαλισθεί η συμμετοχή των ιατρών και (των υπερ) εθνικών οργάνων του ιατρικού επαγγέλματος στην εξασφάλιση βιώσιμης ασφάλειας και  ποιότητας των φαρμάκων.


 


Για περισσότερες πληροφορίες:


Lisette Tiddens-ENGWIRDA, Γεν. Γραμματέας CPME


Τηλ.: +32 2 732 72 02


e-mail : secretariat@cpme.eu

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...