«Συνεργασία ΕΟΠΥΥ και Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη- συγκρότηση κλιμακίων για την χορήγηση πιστοποιητικών υγείας – Α.Δ.Υ.Μ. για την εγγραφή των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

ΘΕΜΑ: «Συνεργασία ΕΟΠΥΥ και Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη- συγκρότηση κλιμακίων για την χορήγηση πιστοποιητικών υγείας – Α.Δ.Υ.Μ. για την εγγραφή των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Σχετ. : Υ3γ/ΓΦ2.1/13/Γ.Π. οικ. 17720/18.2.2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

 

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο ζητήθηκε από τον Οργανισμό να εξετάσει τη δυνατότητα συγκρότησης κλιμακίων/επιτροπών ιατρών ειδικοτήτων (Καρδιολογίας Οδοντιατρικής, Οφθαλμιατρικής, Παιδιατρικής) στις Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ προκειμένου να χορηγούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας για την εγγραφή των μαθητών στα σχολεία, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

 Μετά από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας στις Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ η πλειοψηφία αποκρίθηκε θετικά και εξέφρασαν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν τα προαναφερόμενα κλιμάκια ενώ οι υπόλοιπες Μονάδες αδυνατούν λόγω ελλείψεως ιατρικού προσωπικού.

Τα κλιμάκια των ιατρών θα λειτουργήσουν εντός των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού συγκεκριμένες μέρες και ώρες την εβδομάδα είτε πρωί είτε απόγευμα και απευθύνονται στα ασφαλισμένα παιδιά του ΕΟΠΥΥ ενώ θα ληφθεί μέριμνα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς θα προγραμματίζουν τα ραντεβού τους (είτε μέσω των 5ψήφιων τηλεφωνικών γραμμών είτε απευθείας με τις γραμματείες των κατά τόπους Μονάδων Υγείας, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά).

Σε περιοχές όπου οι Μονάδες δεν δύνανται να συγκροτήσουν κλιμάκια ή από τα κλιμάκια λείπει κάποια ειδικότητα τα παιδιά θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια των 200 επισκέψεων το μήνα, δωρεάν.

Σημειώνεται ότι οι επιτροπές/κλιμάκια των Μονάδων Υγείας θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο του Οργανισμού σε ευκρινές σημείο όπου θα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία τους.

Επισημαίνουμε ότι επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με όλες τις Μονάδες Υγείας που συγκρότησαν κλιμάκια/επιτροπές για την χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών υγείας.


 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

 

Ιωάννης Ν. Βαφειάδης

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...