ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1173 – περί συνταγογράφησης ιατρών για τον ΕΟΠΥΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Άρτας, με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας κ. ____________, στέλνει το παρακάτω έγγραφο.
 
«Μπορεί Ιατρός Δημόσιας Υγείας που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Υγιεινής) να συνταγογραφεί (εφόσον πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση) σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ή και σε ασφαλισμένους των ταμείων που δεν έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ αλλά έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης;».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, ιδίως οι ελεγκτές, διακρίνονται σε πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μόνιμους και αυτούς που έχουν σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Επίσης ο ΕΟΠΥΥ συμβάλλεται με ιδιωτικούς παρόχους ΠΦΥ. Τέτοιοι πάροχοι, ανάλογα, ήσαν και εκείνοι που είχαν συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθησαν στον ΕΟΠΥΥ.
Ο γιατρός, εφόσον δεν ανήκει στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ, έχει δικαίωμα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, λ.χ. άρθρου 31 Ν. 3528/2007, να ασκήσει καθήκοντα ιδίως ελεγκτή γιατρού. Από πλευράς της νομοθεσίας των Ιατρικών Συλλόγων δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ζήτημα πλέον απόκειται στην υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας και στον ΕΟΠΥΥ αν θα συνάψει –ή θα ανανεώσει- σύμβαση. 
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ