ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1180 – περί εγγραφών-διαγραφών-εισφορών ιατρών, κατόπιν αιτήματος, σε Ιατρικούς Συλλόγους
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Μας γνωστοποιούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών τα εξής:
«Θέλουμε να θέσουμε το ερώτημα σχετικά με μία περίπτωση ιατρού μέλους του συλλόγου μας ο οποίος χρωστάει συνδρομές από το 2008 στο Σύλλογό μας και ζητάει με αίτηση του στις 2/10/2012 να διαγραφεί αναδρομικά από 2007 διότι δεν έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος στο νομό Σερρών και ασκεί συνεχώς το ιατρικό επάγγελμα στη Γερμανία, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται στην αίτηση του.
Οπότε θέτουμε τα ερωτήματα:
1.         Έπρεπε να τον είχαμε διαγράψει και χωρίς αίτηση του το χρονικό αυτά διάστημα που ήταν σε αφάνεια;
2.         Μπορούμε να το διαγράψουμε αναδρομικά και να μην εξοφλήσει τις συνδρομές του από τα 2008 και μετά;
3.         Σε διαφορετική περίπτωση ποιες είναι οι ποινές του»;
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από ό,τι κατανοούμε ο γιατρός εγγράφηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών, χωρίς να αναφέρεται ημερομηνία εγγραφής και έχει καταβάλει εισφορές μέχρι και τέλους του 2008.
Ζητάει ο γιατρός να διαγραφεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών α. γιατί δεν εγγράφτηκε ποτέ και β. επειδή βρίσκεται στη Γερμανία και ασκεί εκεί το επάγγελμα.
Επί αυτών επαγόμαστε τα εξής:
Ο ισχυρισμός ότι δεν ενεγράφη ποτέ στον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών είναι προφανώς ουσία αβάσιμος γιατί τότε α. δεν έχει λόγο να ζητάει διαγραφή, εφόσον ουδέποτε πραγματοποίησε εγγραφή και β. εφόσον έχει καταβάλει εισφορές μέχρι και το 2008 σίγουρα είχε εγγραφεί και είχε υποβάλει και ετήσια δήλωση κατά νόμο.
Ο γιατρός είχε δικαίωμα να απαλλαχθεί της εισφοράς αν εγγραφόταν για πρώτη φορά στον Ιατρικό Σύλλογο και δεν είχε από αλλού εισόδημα. Όμως εφόσον έχει καταβάλει μέχρι και το 2008 δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση εξαίρεσης.
Αναδρομική διαγραφή που ζητεί ο αιτών γιατρός δεν είναι σύννομη. Πρέπει να ζητήσει τη διαγραφή του με ημερομηνία από την αίτησή του ή νέα αίτηση. Ο Ιατρικός Σύλλογος διατηρεί την αρμοδιότητα να τον δικάσει πειθαρχικά, ακόμη και αν έχει εγγραφεί σε άλλον Ιατρικό Σύλλογο.
Κατά νόμο οι εισφορές καταβάλλονται σε δύο δόσεις εντός του πρώτου διμήνου κάθε εξαμήνου, οπότε καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Έχει όμως επικρατήσει να καταβάλλονται μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε μπορεί να επιδειχθεί μία ελαστικότητα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής προσαυξάνεται η εισφορά 3% κατά μήνα. Αν οι έξι μήνες παρέλθουν ο παραβάτης με την εισήγηση του Ταμία του Ιατρικού Συλλόγου εισάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Κανονικά θα πρέπει ο Ταμίας να εισάγει την υπόθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος να στέλνει επιστολή στον καταγγελλόμενο γιατρό για τις απόψεις του, όπως γίνεται στην πειθαρχική διαδικασία, και μετά το Δ.Σ. να αποφασίζει για την παραπομπή της υπόθεσης στο Π.Σ., υποχρεωτικά. Ορίζεται και το πρόστιμο το οποίο είναι ίσο με το οφειλόμενο ποσό.
Το άρθρο 3 παρ. 3 εδ. 3 του Β.Δ. 11.10/7.11.1957 δεν ισχύει για την ώρα, μετά την καθιέρωση του Ν. 3919/2011, αλλά θα πρέπει ο γιατρός να καταβάλλει εισφορές σε κάθε Ιατρικό Σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος.
Επομένως ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί α. να διεκδικήσει κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων τα οφειλόμενα από το γιατρό προσαυξημένα κατά 3% το μήνα, β. να του ασκήσει πειθαρχική δίωξη και να του θέσει ποινή οριζόμενη από το νόμο, κατά τα ανωτέρω.
Ας προσεχθεί ιδιαίτερα, επειδή οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι ΝΠΔΔ και ελέγχονται, με βάση απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το δημόσιο λογιστικό, οπότε υπάρχει υποχρέωση του Ιατρικού Συλλόγου για με κάθε νόμιμο τρόπο προσπάθεια είσπραξης αυτού του ποσού, το οποίο πρώτα πρέπει να βεβαιωθεί λογιστικά με ακρίβεια από τον Ταμία του Ιατρικού Συλλόγου. 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ