ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1185 – περί αδειοδότησης ιατρών από ιατρικούς συλλόγους (νεος κ παλιός νόμος)
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου με αριθμ. πρωτ. ____________ (ΑΠ ΠΙΣ: _____________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Καλύμνου παρακαλεί να διευκρινίσουμε εγγράφως εάν οι βεβαιώσεις, που εδόθησαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Επαρχίας Καλύμνου προς τους ιατρούς που έκαναν τακτικές ιατρικές επισκέψεις σ’ άλλα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, είναι νόμιμες και ισχύουν με το καινούργιο νομοσχέδιο ή πρέπει να δοθούν νέες άδειες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από ό,τι φαίνεται, από το σύντομο ιστορικό που μας παρατίθεται, ο Ιατρικός Σύλλογος Καλύμνου είχε χορηγήσει άδειες σε γιατρούς με βάση την παλαιότερη νομοθεσία (άρθρ. 7 Ν. 3418/2005 ΦΕΚ Α’ 287/28.11.2005 και άρθρ. 14 και 15 Α.Ν. 1565/1939). Αυτές οι άδειες απόκεινταν στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου, αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις βασιζόμενες στην τότε ισχύουσα νομοθεσία, επομένως –εκτός αν είχε εκδοθεί τελεσίδικη ακυρωτική απόφαση για κάποια ή κάποιες από αυτές- ήσαν νομικά ισχυρές και παρήγαγαν έννομα αποτελέσματα.
Με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 3 Ν. 3919/2011 αυτές οι άδειες υπερκαλύφθηκαν ως προς το νομικό και ουσιαστικό τους περιεχόμενο από το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πλέον δεν απαιτεί άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για άσκηση ιατρικής δραστηριότητας και σε άλλες περιοχές.
Οι άδειες αυτές ενσωμάτωναν ένα δικαίωμα ατομικό για κάθε γιατρό που του είχε χορηγηθεί, ώστε κατ’ εξαίρεση, και με κριτήρια προστασίας της δημόσιας υγείας
Ο Ιατρικός Σύλλογο Καλύμνου δεν χρειάζεται ούτε να ανακαλέσει τις ήδη χορηγηθείσες άδειες ούτε και να εκδώσει νέες. Μπορεί, αν επιθυμεί, με επιστολή του να αναγράψει ότι δεν ισχύουν πλέον οι άδειες, αλλά έχουν το δικαίωμα άσκησης ιατρικής στα μέρη όπου είχε δοθεί η άδεια.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...