ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1195 – περί χορήγησης κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς ιδιας ειδικότητας

 

 
Προς
Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής με αρ. πρωτ. _________, (ΑΠ ΠΙΣ: _________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής ερωτά τα εξής:
Μετά από τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος για την αδειοδότηση των ιατρείων έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην αδειδότηση των κοινών ιατρείων.
Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με το πδ 84/2001 άρθρο 4 παράγραφο δ δηλώνεται ρητά ότι κοινό ιατρείο δικαιούνται ιατροί της ίδιας ειδικότητας. Το Μάρτιο του 2012(ΦΕΚ 713/13-3-2012) τα υπουργείο υγείας με υπουργική απόφαση που τροποποιεί το πδ 84/2001 σύμφωνα με τον νόμο περί απελευθέρωσης επαγγέλματος άρει τον συγκεκριμένο περιορισμό. Το παρόν επιβεβαιώνεται και με απάντηση του υπουργείου σε σχετικό ερώτημα από τον Ι.Σ.Θ. Το Νοέμβριο 2012 με την ψήφιση τον νόμου 4093 Άρθρο 71Β4(σελ.561] επαναφέρετε αυτούσια η δ παράγραφος του πδ 84/2001.Λόγω αυτής της ανακολουθίας του υπουργείου έχει διαπιστωθεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με συλλόγους ότι υπάρχει γενικότερη σύγχυση επί του θέματος.
Παρακαλούμε
Α) Για ερμηνεία της νομοθεσίας προκειμένου να είμαστε σύννομοι.
Β)Τι θα πρέπει να γίνει με τα ήδη αδειοδοτημένα ιατρεία;».
Επισυνάπτεται και το με αρ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π.29940/5.4.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Υπουργείου Υγείας.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Από τη μια πλευρά υπάρχει η διάταξη που ορίζει ότι: Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας ή δύο ή περισσότερους οδοντιάτρους στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών”. και από την άλλη πλευρά  διάταξη που οριζει ότι: «Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με αυτοτελείς βεβαιώσεις λειτουργίας, δύο (2) ή περισσότερων ιατρών ή οδοντιάτρων ή ιατρών και οδοντιάτρων επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατεθειμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χορήγηση αυτοτελών βεβαιώσεων λειτουργίας, ιατρείων ή οδοντιατρείων, διαρρυθμισμένων και εξοπλισμένων σύμφωνα με τα παραρτήματα Α’ και Β’ του Π.Δ. 84/2001».
 
Επειδή οι διατάξεις του μεταγενέστερου νόμου [Ν.4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012] κατισχύουν του προγενέστερου [Υ.Α. 24948/13.3.2012 ΦΕΚ Β’ 713/2012] και ρυθμίζουν ακριβώς το ίδιο ζήτημα, επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για ειδικότερο νόμο, που μπορεί, υπό περιπτώσεις να υπερισχύει προγενέστερου γενικότερου, υπερισχύει η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 περ. ε Π.Δ. 84/2001 (αναριθμημένης, όπως σήμερα ισχύει μετά την τροποποίησή της από ως άνω με την περ. 2γ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012 κατά τα ανωτέρω, δηλαδή μπορεί να χορηγείται μία κοινή άδεια λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας.
 
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...