ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 680- περί αρμοδιότητας χορήγησης αδειας λειτουργίας ιατρείου

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ

                                                            Λάμπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες-Δικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20,
                                                            Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr

                                                                                                    ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ____/15.03.2012 έγγραφό του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε το υπ’ αριθμ. πρωτ. ___/27.01.2012 έγγραφο
του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου το οποίο έχει ως εξής: «Οι ιατροί κ. ______________ και κ. _______________, δερματολόγοι, μέλη του Ιατρικού
Συλλόγου Ηρακλείου και όχι του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου με αίτησή τους, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, παρακαλούν όπως
εγκρίνουμε το καταστατικό λειτουργίας κοινού ιατρείου στην Ιεράπετρα, η οποία ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου. Παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε εάν η εν λόγω έγκριση ανήκει στις αρμοδιότητες του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου και όχι Ηρακλείου, του οποίου είναι μέλη και
την σχετική νομοθεσία γι’ αυτό», προκειμένου να εκφράσουμε την γνώμη μας.
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Oι ιατροί _____________ και _____________, αμφότεροι, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου
Ηρακλείου, υπέβαλαν αίτηση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου, με την οποία ζητούν
την έγκριση λειτουργίας κοινού ιατρείου στην πόλη της Ιεράπετρας, που ανήκει στην
δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου. Σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν και
ειδικότερα σύμφωνα με τον νεώτερο ν. 4025/2011 αρμόδια αρχή για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας ιατρείου, είναι ο κατά τόπον ιατρικός σύλλογος.
Ως εκ τούτου αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ανωτέρω
ιατρείου, είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου, ως ο κατά τόπον ιατρικός Σύλλογος.