ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1511- περί χορηγησης εγγράφων Ιατρικού Συλλόγου σε ιατρό για άλλον ιατρό
Λάμπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες-Δικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr
                                                                                                Αθήνα 29.08.2011
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Με το υπ΄αριθμ.πρωτ.___/29.07.2011 έγγραφο του ΠΙΣ ζητήθηκε η γνώμη μας επί του υπ’ αριθμ.πρωτ.____/06.07.2011 εγγράφου του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου το οποίο έχει ως εξής: «Προς τον Σύλλογό μας απεστάλη εκ νέου έγγραφο-αίτηση Παθολόγου μέλος του Συλλόγου μας, ο οποίος μας ζητά (αναφέροντας ότι έχει έννομο συμφέρον) να του παραδώσουμε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων συναδέλφου μέλους του ΙΣΑ για να προβεί σε διάφορες κατ’ αυτόν ενέργειες. Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα εάν δύναται να χορηγηθούν τα έγγραφα αυτά. Είναι νόμιμο να χορηγήσουμε στον συνάδελφο έγγραφα άλλου συναδέλφου και αν καλύπτετε νομικά ο ΙΣΑ από αυτό».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η αίτηση του εν λόγω ιατρού δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, προεχόντως διότι η μνεία σ’ αυτήν ότι τα αιτούμενα έγγραφα προορίζονται για να προβεί αυτός σε διάφορες ενέργειες, χωρίς καμία άλλη ειδικότερη αναφορά, δεν είναι ικανή να του προσδώσει την προσωπική έννομη σχέση που, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν, επιβάλλεται να τον συνδέει με τα έγγραφα αυτά, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά του. Ο ανωτέρω ιατρός όφειλε προκειμένου να είναι νομότυπο το αίτημά του να διαλάβει επακριβώς τους λόγους για τους οποίους ζητεί την χορήγηση των αιτουμένων εγγράφων, ώστε να μπορεί ακολούθως να κριθεί και κατ’ ουσίαν το αίτημά του. Σε περίπτωση επανόδου του χωρίς  να παραθέτει στο αίτημά του τα προαναφερόμενα στοιχεία η αίτησή του πρέπει να απορριφτεί ως καταχρηστική.
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...