ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1208 – περί διαφήμισης και παρουσίας ιαρών στα ΜΜΕ
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
                                   
 
Αθήνα, 1.7.2013
 
                                                ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου με αρ. πρωτ _________, (ΑΠ ΠΙΣ: ___________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου ερωτά τα εξής:
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν το άρθρο 17 του Νόμου 3418/2005 (ΦΕΚ 287/28-11-2005 Τεύχος Α’) περί Διαφήμισης και παρουσίας ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχει αλλάξει ή εάν έχει τροποποιηθεί.
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
Διαφήμιση – Παρουσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 
 1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια
παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε
προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση.
 2. Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή
επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, δημοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης
διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο.
Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 8.
 3. Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκοπικό
περιεχόμενο, καθώς και η ανάρτηση πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα
σημεία εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου της κατοικίας και της
επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού και την πρόσοψη του κτιρίου. Οι
διαστάσεις των πινακίδων οι οποίες επιτρέπεται να αναρτηθούν στην κύρια
είσοδο της επαγγελματικής έδρας του ιατρού δεν είναι δυνατόν να είναι
μεγαλύτερες των 0,25 Χ 0,30 εκατοστών και περιέχουν υποχρεωτικά και μόνον
το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό μητρώου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τους
μόνιμους τίτλους που έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα, την ειδικότητα και τις
ημέρες και ώρες των επισκέψεων. Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και ο
φωτισμός των πινακίδων.
 4. Οι πινακίδες είναι ομοιόμορφες. Ο ιατρός οφείλει, πριν από την ανάρτηση,
να υποβάλει την πινακίδα, που προτίθεται να αναρτήσει, προς έγκριση στον
οικείο Σύλλογο, ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών, άλλως θεωρείται ότι την εγκρίνει.
 5. Οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των ανωτέρω ή παρεμφερών στοιχείων από
τρίτους, οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας, συνεργασίας ή εξάρτησης από τον
ιατρό, με έμμεσο ή άμεσο σκοπό τη διαφήμισή του, συνεπάγεται τις ίδιες
Κυρώσεις σε βάρος του ιατρού, τις οποίες προβλέπει ο νόμος, εφόσον
αποδεικνύεται ότι ο ιατρός γνώριζε τις ενέργειες των προσώπων αυτών.
 6. Η δημοσίευση εν γνώσει του ιατρού αγγελιών, επιστολών ή δηλώσεων με
μορφή ευχαριστηρίων ή συγχαρητηρίων και πραγματικών ή υποθετικών
διαγνωστικών ή θεραπευτικών επιτυχιών και ικανοτήτων του, η οποία στοχεύει
στην επαγγελματική διαφήμιση, συνεπάγεται τις ίδιες Κυρώσεις.
 7. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη παροχή πληροφοριών δεν πρέπει, σε καμία
περίπτωση, να οδηγεί σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης των ασθενών και σε
εκμετάλλευση της έλλειψης ειδικών ιατρικών γνώσεων από πλευράς του κοινού.
 8.        Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφήμιση:
 α) οι δημόσιες ανακοινώσεις για ιατρικά θέματα, εφόσον γίνονται από ειδικούς
σε θέματα της ειδικότητάς τους και με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων
ιατρών ή της κοινής γνώμης,
 β) η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό ή ηλεκτρονικό Τύπο, με
σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα αρμοδιότητας ή
ειδικότητας του ιατρού ή του πεδίου ευθύνης του, επίκαιρα ή μη, που την
απασχολούν, εφόσον βεβαίως τηρούνται οι αρχές της αβρότητας, της έντιμης
εκφοράς κρίσεων και επιχειρημάτων και του σεβασμού της άλλης άποψης, που
διατυπώνεται με τους ίδιους κανόνες.
“γ. Η ενημερωτική καταχώριση στα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης του
ονοματεπώνυμου του ιατρού, της ειδικότητας του, της διευθύνσεως και των ωρών
λειτουργίας του ιατρείου του.”
[ΣΗΜ. Η περ.γ΄προστέθηκε με το άρθρο 31 Ν. 3599/2007, ΦΕΚ Α’ 176/1.8.2007].
 9.        Η ενημέρωση του κοινού από τους ιατρούς σε θέματα της ειδικότητας ή
του γνωστικού τους αντικειμένου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και
τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και
την Ιατρική Δεοντολογία. Η ενημέρωση πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε
στοιχεία απόλυτα τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδεγμένα. Η παρουσία του
ιατρού πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την ενημέρωση πλαίσια και σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκρύπτεται σκοπός διαφήμισης.
 10.      Δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων
που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού για θέματα
υγείας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποθέσεων οι
οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
 
Πρβλ. και άλλες διατάξεις: άρθρ. 26 Α.Ν. 1565/1939, άρθρ. 6 και 2 Ν. 2194 ΦΕΚ Α’ 34, άρθρ. 9 Ν. 9345/1995 ΦΕΚ Α’ 213, άρθρ. 15 Π.Δ. 84/2001 ΦΕΚ Α’ 70.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Επομένως αυτό που άλλαξε είναι το ως άνω αναγραφόμενο υπογραμμισμένο, δηλ. «γ. Η ενημερωτική καταχώριση στα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ονοματεπώνυμου του ιατρού, της ειδικότητας του, της διευθύνσεως και των ωρών λειτουργίας του ιατρείου του.”
 
Πιστεύουμε ότι από παράλειψη στο αρχικό κείμενο δεν είχε τεθεί και η προσθήκη αυτή κάλυψε ένα υφιστάμενο κενό. Πιστεύουμε δε, ως προσωπική άποψη, ότι ο γιατρός έχει δικαίωμα να αναγράψει θεμιτά και τους επιστημονικούς τίτλους που έλαβε, λ.χ. διδάκτωρ του Πανεπιστημίου …. Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου …… κλπ., εφόσον βεβαίως αυτοί είναι από ελληνικά πανεπιστήμια ή αναγνωρίζονται από την ελληνική Πολιτεία ή έχουν αναγνωρισθεί από ΔΟΑΤΑΠ.
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...