ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1209 – περί συνύπαρξης ιατρών ίδιας ειδικότητας σε ιατρείο
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
                                   
Αθήνα, 1.7.2013
                                   
                                                ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
            Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. __________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας με αρ. πρωτ. _________, (ΑΠ ΠΙΣ: __________), και ζητά τη γνωμοδότησή μας:
            Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας ερωτά τα εξής:
«1.       Επιτρέπεται γιατρός φυσικό πρόσωπο με ήδη εκδοθείσα άδεια λειτουργίας ιατρείου να συνεργαστεί με άλλο γιατρό της ίδιας ειδικότητας στον ίδιο χώρο δηλώνοντάς μας τις μέρες και ώρες που θα εργάζεται ο καθένας;
2.         Εάν ναι, αυτό αποτελεί Κοινό Ιατρείο; Και σε αυτήν την περίπτωση τροποποιείται η παλιά άδεια ή ζητούμε νέο φάκελο εκ νέου και ο γιατρός πληρώνει εκ νέου το απαιτούμενο ποσό;
3.         Παρακαλούμε διευκρινίστε μας το ποσό καταβολής στον Ιατρικό Σύλλογο στην περίπτωση του Κοινού Ιατρείου και στην περίπτωση Συστέγασης καθώς και την όλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε στην ως άνω περίπτωση».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
            Επιτρέπεται γιατρός, φυσικό πρόσωπο, να συνεργαστεί με άλλο γιατρό της ίδιας ειδικότητας στον ίδιο χώρο δηλώνοντας τις μέρες και ώρες που θα εργάζεται ο καθένας.
            Σύμφωνα με την με την περ. 2γ’ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 τροποποιήθηκε το άρθρο 4 παρ. 1 του ΠΔ 84/2001 και απαιτούνται για τη λειτουργία κοινού ιατρείου οι εξής προϋποθέσεις:
α.Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της κοινής άδειας, να υποβάλουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο, των οποίων είναι μέλη, συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά τους οικονομικούς όρους, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτών προς τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.
β.Το Δ.Σ. του αντίστοιχου συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να απορρίψει το συμφωνητικό συνεργασίας μερικώς ή στο σύνολο ή να προτείνει τροποποιήσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες Ιατρικής και Οδοντιατρικής δεοντολογίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, το συμφωνητικό θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
            Επομένως, απαιτείται μία βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου υπό τις ως άνω προϋποθέσεις.
            Το ποσό καταβολής στον Ιατρικό Σύλλογο στην περίπτωση και του κοινού ιατρείου αλλά και της εν γένει συστέγασης μη ορίζοντος του νόμου πρέπει να είναι αντίστοιχο με το ποσό της ατομικής βεβαίωσης λειτουργίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ