ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1218 – περί αδειας λειτουργίας ιατρειου
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com
                                                           
Αθήνα, 23.9.2013
                                                ΓΝΜΔ 1218/23.9.2013
                         
                        ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ____________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου με αρ. πρωτ. __________, (ΑΠ ΠΙΣ: ___________), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας:
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου ερωτά τα εξής:
«1) Μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αριθ.Υ3β/Γ.Π/οικ.24948 ΦΕΚ713/Β/2012, να χορηγήσει βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, σε χώρο μέσα στις κτιριακές εγκαταστάσεις ιδιωτικής Κλινικής, η οποία ήδη λειτουργεί σαν Ανώνυμη Εταιρεία, σε ιατρό μέλος του Συλλόγου μας που τυγχάνει να είναι γιός του ιατρού στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της παραπάνω Κλινικής.
Επίσης, η ίδια Κλινική αιτείται στο σύλλογο μας έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας Νευρολογικού Ιατρείου για εκτέλεση Ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων, Ηλεκτρομυογραφημάτων και Προκλητών δυναμικών, σε χώρο που θα μισθώσει στις εγκαταστάσεις της Κλινικής, σε ετερόρρυθμη εταιρεία που δραστηριοποιείται και έχει ήδη αδειοδοτηθεί στην Αθήνα,
Παρακαλώ γνωμοδοτήσετε εάν για τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει το Άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 198 ΦΕΚ/Α/225/14-09-2007 και συγκεκριμένα εάν ο όρος «μονάδες παροχής εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών, διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα» περιλαμβάνουν και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.
2)         Μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αριθ. Υ3 β/Γ.Π/οικ. 24948 ΦΕΚ 713/Β/2012, να χορηγήσει βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, σε χώρο μέσα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, ιδιωτικής Κλινικής της οποίας η άδεια έχει νόμιμα ανασταλεί για ένα χρόνο (12 μήνες) λόγω εργασιών γενικής ανακαίνισης. Τη βεβαίωση αιτείται ο ιδιοκτήτης της κλινικής για προσωπική του χρήση.
 3) Επίσης, με ποια διαδικασία φυσικό πρόσωπο με την ειδικότητα νευρολόγου δύναται να εκτελεί ιατρικές πράξεις σε ακτινοδιαγνωστικό κέντρο (εταιρεία) της Περιφέρειας του Συλλόγου μας».  
 
Εξουσιοδοτική διάταξη για τους όρους προϋποθέσεις και διαδικασίας ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών παρέχεται με άρθρο 53   Ν. 1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ   101 Α’/31.7.1990) … «1. Επιτρέπεται εφεξής η ίδρυση, η επέκταση σε δύναμη κρεβατιών και η   μετατροπή ιδιωτικών κλινικών κατά αντικείμενο ή νομική μορφή της   επιχειρήσεως. Επίσης επιτρέπεται η μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών ως επιχειρήσεων, μεριδίων συμμετοχής, εταιρικών μεριδίων και ονομαστικών μετοχών των   κλινικών αυτών που λειτουργούν με εταιρική μορφή.  “2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση των ιδιωτικών κλινικών, καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας”. [ΣΗΜ. Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 2345/1995 (Α 213)     
3.  Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών   Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι προδιαγραφές   λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, τα των απαραίτητων χώρων και του   προσωπικού τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.    “4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων 247/1991 και 517/1991, καθώς και εκείνων του άρθρου 149 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’). Ειδικότερα, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και τα κάθε είδους θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω ιδιωτικών κλινικών, τον εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό τους, οι δυνατότητες μετατροπής ή επέκτασης του αντικειμένου τους και οι σχετικές προϋποθέσεις, ο χρόνος προσαρμογής τους στις νέες ρυθμίσεις και οι σχετικές ποινές, σε περίπτωση μη προσαρμογής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος απαγορεύεται οποιαδήποτε επέκταση ή μετατροπή του αντικειμένου των ιδιωτικών κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των κλινικών που έχουν υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 149 του ν. 2071/1992.   Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις, που θα καθοριστεί με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα, οι ιδιωτικές κλινικές της παραγράφου αυτής θα διέπονται από τις διατάξεις των βασιλικών διαταγμάτων 451/1962 και 521/1963”. [ΣΗΜ. Η παρ.4 που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 31 του Ν.2161/1993  (ΦΕΚ Α’ 119), αντικαταστάθηκε στην συνέχεια ως άνω με την παρ.2     του άρθρου 8 του Ν. 2345/1995 (Α’ 213)    
Σύμφωνα με άρθρο 32 Π.Δ. 247/1992  «Επιτρέπεται η ένταξη και λειτουργία σε Ιδιωτικές Κλινικές μιας ή και   περισσοτέρων μονάδων παροχής εξειδικευμένων Υγειονομικών Υπηρεσιών,  διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή   νομικά πρόσωπα.».   Η διάταξη αυτή καταργήθηκε και μετά από αμφιταλαντεύσεις του νομοθέτη, έλαβε την εξής μορφή. Σύμφωνα με άρθρο 18 Π.Δ. 235/2000   1.”Επιτρέπεται η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές μίας ή και περισσότερων μονάδων παροχής εξειδικευμένων υγειονομικών υπηρεσιών, διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά  πρόσωπα”.   [ΣΗΜ. Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 ΠΔ 198/2007, ΦΕΚ Α’ 225//14.9.2007]. 
 
Σύμφωνα με άρθρο 14 παρ. β Π.Δ. 84/2001, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 17 ΠΔ 180/2009, επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 2 ΠΔ 188/2009 και είναι μεταγενέστερο της διάταξης του ΠΔ 198/2007, «β. Η παροχή από Ιδιωτική Κλινική υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας. γ. Η λειτουργία ιδιωτικών Μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, με οποιαδήποτε νομική μορφή, χωρίς τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση άδειες. δ. Η δημιουργία παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και η λειτουργία του αυτού φορέα σε μη συνεχόμενα κτίρια. Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
 
Επί του πρώτου ερωτήματος επομένως πιστεύουμε ότι όταν ο νομοθέτης αναφέρεται σε μονάδες παροχής εξειδικευμένων υγειονομικών υπηρεσιών διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα, που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εννοεί και τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Δ. 84/2001, όπως σήμερα ισχύει, και εφόσον βεβαίως τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που το Π.Δ. 84/2001 και παραρτήματά του θέτουν, και από κτιριολογικής πλευράς, έχουν λάβει τις απαραίτητες άδειες. Νομίζουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, εφόσον πρόκειται για ΠΦΥ με ξεχωριστική άδεια λειτουργίας, δεν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 14 παρ. β, επομένως νομίμως μπορεί να στεγασθεί σε κτίριο ιδιωτικής κλινικής.
 
Επί του δευτερου ερωτήματος νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο νομικό κώλυμα, όσο κτιριολογικό. Δηλαδή είναι ζήτημα πραγματικών περιστατικών αν πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις που θέτει το Π.Δ. 84/2001 και αν με τις εργασίες ανακαίνισης δεν θίγεται (λ.χ. θόρυβος, σκόνη) η λειτουργία της Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Βεβαίωση τέτοιας λειτουργίας θα λάβει από τον Ιατρικό Σύλλογο ο αιτών έχων την κλινική, εφόσον εξαρτά έννομο συμφέρον (άρθρο 5 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).
Σύμφωνα με άρθρα 3 και 4 Π.Δ. 84/2001 ορίζονται οι δικαιούχοι άδειας ΠΦΥ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Άρθρο 3
«1.       Βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου χορηγείται:
α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.
β. Σε φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ασκήσεως ή βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.
γ. Σε νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
“δ. Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή
περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας ή δύο ή περισσότερους
οδοντιάτρους στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο
εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών”.
 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την κατάθεση της αίτησης για τη
χορήγηση της κοινής άδειας, να υποβάλουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό
σύλλογο, των οποίων είναι μέλη, συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό
έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο
περιέχει τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά τους οικονομικούς
όρους, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων
αυτών προς τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και
τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας. Το Δ.Σ του
αντίστοιχου συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μέσα σε
εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να απορρίψει
το συμφωνητικό συνεργασίας μερικώς ή στο σύνολο ή να προτείνει
τροποποιήσεις, κατ` εφαρμογή των διατάξεων για την άσκηση του ιατρικού
και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τους εκάστοτε ισχύοντες Κώδικες
Ιατρικής και Οδοντιατρικής δεοντολογίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η
παραπάνω προθεσμία το συμφωνητικό θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
“ε. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με ξεχωριστές άδειες
δύο ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας, δύο ή
περισσότερων οδοντιάτρων καθώς επίσης και δύο ή περισσότερων γιατρών και
οδοντιάτρων, επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των
διατιθεμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για την χορήγηση ξεχωριστών αδειών
λειτουργίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄ του
παρόντος προεδρικού διατάγματος” (βλ. τροποπ. Ν. 4093/2012).
2. Βεβαιώσεις λειτουργίας φορέων Π.Φ.Υ. δεν χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά».
 
            Στο τρίτο ερώτημα υποθέτουμε ότι ο γιατρός νευρολόγος θα ασκεί την ειδικότητα της νευρολογίας. Επομένως θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις είτε της διεύθυνσης νευρολογικού τμήματος, στην οποία θα υπηρετεί ο γιατρός με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αν συντρέχον οι προϋποθέσεις για συστέγαση ιατρείου (βλ. σχετικές διατάξεις Π.Δ. 84/2001 όπως τροποποιήθηκε από Ν. 4093/2012 και ιδίως άρθρα 3 παρ. 1, δ και ε).
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ