Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ 78 Α/25.5.2010) σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

  

1537

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣΠΡΩΤΟ                                 Αρ. Φύλλου78

25Μαΐου2010

 

 

 


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΔΙΑΤΑΓΜΑΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 38


Προσαρμογήτης  ελληνικής νομοθεσίαςστην  Οδηγία

2005/36/ΕΚτου ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτου Συμβουλίου  της  7ηςΣεπτεμβρίου2005, σχετικά με τηναναγνώριση  τωνεπαγγελματικών  προσόντων.

 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχονταςυπόψη:

1.  Τις  διατάξεις:α)του  άρθρου  3του  ν.1338/1983

«ΕφαρμογήτουΚοινοτικού  Δικαίου»(ΦΕΚ34Α΄),όπως αντικαταστάθηκεμετο  άρθρο  65του ν.1892/1990«Για τονεκσυγχρονισμό καιτηνανάπτυξηκαιάλλες  διατά& ξεις»(ΦΕΚ  101Α΄),β)τουάρθρου4τουν.1338/1983,όπως αντικαταστάθηκεμετην παράγραφο  4του  άρθρου  6 του  ν.1440/1984(ΦΕΚ70Α΄)και  τροποποιήθηκε  από το  άρθρο  48του  ν.3427/2005(ΦΕΚ312Α΄)καιγ)του άρθρου5τουν. 1338/1983,όπωςτροποποιήθηκεμετο άρθρο6παρ.5τουν.1440/1984.

2.Τιςδιατάξεις  τουάρθρου90τουΠροεδρικούΔιατάγ& ματος  63/2005«Κωδικοποίησητης  νομοθεσίας  για την Κυβέρνησηκαιτακυβερνητικάόργανα»(ΦΕΚ98Α΄).

3.Τογεγονός ότιαπότιςδιατάξειςτουπαρόντος  δι& ατάγματος προκαλείταιδαπάνησεβάροςτουκρατικού προϋπολογισμούύψους100.000ευρώ.Ηενλόγωδαπάνη γιαμεντοτρέχον  οικονομικό  έτος θααντιμετωπισθεί απότις  πιστώσεις  πουέχουνεγγραφείστον προϋπο& λογισμό  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια ΒίουΜάθησης και Θρησκευμάτων(Ειδικός  Φορέας  19&110  ΚΑΕ0515), για  δε τα  επόμενα  οικονομικάέτη  απότις  πιστώσεις πουθαεγγράφονταιπροςτούτο  στον ανωτέρω  προ& ϋπολογισμό.

4.Τηνυπ’αριθ.42/2010ΓνωμοδότησητουΣυμβουλίου τηςΕπικρατείας,  μεπρότασητωνΥπουργών Εσωτερι& κών&ΑποκέντρωσηςκαιΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,Εξωτερικών,ΕθνικήςΆμυνας,Οικονομίας

ΑνταγωνιστικότηταςκαιΝαυτιλίας,  Περιβάλλοντος& ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγής,Παιδείας  &ΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΘρησκευμάτων,  Υποδομών& Μεταφορών καιΔικτύων,ΕργασίαςκαιΚοινωνικήςΑσφάλισης,Υγεί& αςκαιΚοινωνικήςΑλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων,Δικαιοσύνης  &Διαφάνειας καιΑνθρωπί& νωνΔικαιωμάτων, ΠροστασίαςτουΠολίτη,Πολιτισμού καιΤουρισμού,αποφασίζουμε:


ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟ ΤΙΤΛΟΣI

ΓΕΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο1

Σκοπός

(Άρθρο1τηςΟδηγίας2005/36/ΕΚ)

Μετοπαρόνδιάταγμα εναρμονίζεταιηεθνικήνομο&

θεσία  προς:

α)τηνΟδηγία2005/36/ΕΚ τουΕυρωπαϊκούΚοινοβου&

λίου  και  του  Συμβουλίουτης  7ηςΣεπτεμβρίου2005

«σχετικάμετηναναγνώρισητωνεπαγγελματικώνπρο& σόντων»,(Ε.Ε.αριθ.L255/30&9&2005σελ.22)και θεσπί& ζονται  οικανόνες,σύμφωναμετους οποίουςαναγνω& ρίζονται, γιατηνανάληψηκαιτηνάσκησηνομοθετικά ρυθμιζόμενουεπαγγέλματος,ταεπαγγελματικάπροσό& νταπουέχουναποκτηθείσεέναήπερισσότερα άλλα κράτη  μέλη (στο  εξής  αναφερόμεναως“κράτη  μέλη καταγωγής”)  καιδίνουνστονκάτοχό  τουςτοδικαίωμα, ναασκεί  αυτότοεπάγγελμα˙

β)τηνΟδηγία  2006/100/ΕΚτουΣυμβουλίου  της20ης Νοεμβρίου  2006«για τηνπροσαρμογή  ορισμένωνοδη& γιών στον  τομέατης  ελεύθερης κυκλοφορίαςτων προσώπων,λόγω της  προσχώρησηςτης  Βουλγαρίας και  της  Ρουμανίας»,(Ε.Ε.αριθ.  L363/20&12&2006σελ.

141),κατά  το μέρος  πουαυτή  τροποποιείτην  Οδηγία

2005/36/ΕΚ.

Άρθρο2

Πεδίοεφαρμογής

(Άρθρο2τηςΟδηγίας2005/36/ΕΚ)

1. Οιδιατάξειςτουπαρόντος  εφαρμόζονταισεκάθε υπήκοοκράτους  μέλους οοποίοςεπιθυμεί  ναασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο  επάγγελμα στηνΕλλάδαέχο& ντας  αποκτήσειτα επαγγελματικάτου  προσόντα  σε άλλοκράτος  μέλοςείτε  ωςαυτοαπασχολούμενος είτε ωςμισθωτός,  συμπεριλαμβανομένωντων ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.

2.Ότανγιαένασυγκεκριμένο νομοθετικάρυθμιζόμε& νοεπάγγελμαέχουν θεσπισθεί,  μεχωριστή  κοινοτική νομοθετικήπράξη, άλλες  ειδικές ρυθμίσεις  πουσχετί& ζονται άμεσαμετηναναγνώρισητωνεπαγγελματικών προσόντων,δενεφαρμόζονταιοιαντίστοιχες διατάξεις τουπαρόντος  διατάγματος.
 

 
Άρθρο3

Ορισμοί

(Άρθρο3τηςΟδηγίας2005/36/ΕΚ)

1.  Γιατους  σκοπούςτου  παρόντος  διατάγματοςνο&

ούνται  ως:

α)“νομοθετικάρυθμιζόμενο  επάγγελμα”: ηεπαγγελ& ματική  δραστηριότηταήτο σύνολο  επαγγελματικών δραστηριοτήτωντων οποίωνηανάληψη,ηάσκηση  ή έναςαπότους όρουςάσκησηςεξαρτάταιάμεσαήέμ& μεσα,δυνάμεινομοθετικών,κανονιστικών  ήδιοικητικών διατάξεων,  από τηνκατοχή καθορισμένων  επαγγελμα& τικώνπροσόντων·ειδικότερα,όροάσκησης συνιστά  η χρήσηεπαγγελματικού τίτλουπουπεριορίζεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικώνήδιοικητικών διατάξεων, μόνοσεόποιονκατέχει συγκεκριμένοεπαγγελματικό προσόν.Όταντοανωτέρω  εδάφιο  δενέχει εφαρμογή, επάγγελμα αναφερόμενοστην παράγραφο  2του πα& ρόντος  άρθρου εξομοιώνεταιπροςνομοθετικάρυθμι& ζόμενοεπάγγελμα·

β)“επαγγελματικάπροσόντα”:τα προσόντα  πουπι& στοποιούνταιαπότίτλο  εκπαίδευσης,απόβεβαίωση επάρκειαςπου  αναφέρεταιστο  άρθρο  11,   στοιχείο α),εδάφιο  (i)ή/καιαπόεπαγγελματική  πείρα·

γ)“τίτλοςεκπαίδευσης”:ταδιπλώματα,πιστοποιητικά και άλλοι  τίτλοιπουχορηγούνταιαπόαρχή  κράτους μέλους,ηοποίαέχει  οριστείσύμφωναμετις νομοθε& τικές,κανονιστικέςήδιοικητικές διατάξειςτουενλόγω κράτους,καιβεβαιώνουνεπιτυχώςπερατωθείσαεπαγ& γελματικήεκπαίδευση  πουέχει  αποκτηθεί,  κατά κύριο λόγο,στηνΚοινότητα. Ότανδενέχειεφαρμογήτοανω& τέρωεδάφιο,τίτλος εκπαίδευσηςαναφερόμενοςστην παράγραφο  3εξομοιώνεταιπροςτίτλο εκπαίδευσης·

δ)“αρμόδια  αρχή”:οποιαδήποτεαρχή ήοργανισμός πουέχει εξουσιοδοτηθείειδικά  απότακράτη  μέληνα χορηγεί ήναπαραλαμβάνει  τουςτίτλους εκπαίδευσης καιάλλαέγγραφαήπληροφορίες,καθώςκαιναπαρα& λαμβάνει  τις  αιτήσειςκαι ναλαμβάνει  τις  αποφάσεις πουαναφέρονταιστοπαρόνδιάταγμα·

ε)“νομοθετικά ρυθμιζόμενηεκπαίδευση”:κάθεεκπαί& δευση  ηοποία  είναι  άμεσα  προσανατολισμένη στην άσκηση  συγκεκριμένου επαγγέλματοςκαι συνίσταται σεκύκλο σπουδώνπουενδεχομένως συμπληρώνεται απόεπαγγελματικήεκπαίδευση  καικατάρτιση,πρακτι& κήάσκησηήάσκησητουεπαγγέλματος.Η διάρθρωση και το  επίπεδο  της  επαγγελματικής εκπαίδευσηςκαι κατάρτισης,της πρακτικήςάσκησης  ήτης άσκησης του επαγγέλματος ρυθμίζονταιαπόνομοθετικές,κα& νονιστικέςήδιοικητικές διατάξειςτουοικείου  κράτους μέλους  ήυπόκεινταισεέλεγχοήέγκριση  εκ μέρους τηςαρμόδιας  προςτούτο  αρχής·

στ)“επαγγελματική πείρα”:ηπραγματική  καινόμιμη άσκηση  του  σχετικού επαγγέλματοςσε ένα  κράτος μέλος·

ζ)“πρακτική  άσκηση προσαρμογής”:ηάσκηση νο& μοθετικάρυθμιζόμενου επαγγέλματος,ηοποίαπραγ& ματοποιείταιστην  Ελλάδα  υπότην ευθύνηαναγνωρι& σμένου  επαγγελματίακαι συνοδεύεται, ενδεχομένως, απόσυμπληρωματική  εκπαίδευση. Ηπρακτική  άσκηση προσαρμογής  υπόκειται  σεαξιολόγηση. Τοκαθεστώς τουοποίουαπολαύειεντός  τηςελληνικής επικράτειας ο ασκούμενος,ιδίωςόσοναφοράτοδικαίωμαπαραμο& νής,τιςυποχρεώσεις,ταδικαιώματακαιτιςκοινωνικές παροχές,τις  αποζημιώσεις  καιτις  αποδοχές,  διέπεται


απότις  διατάξειςτης  κείμενης νομοθεσίαςσύμφωνα μετοισχύονκοινοτικό δίκαιο.

η)“δοκιμασία  επάρκειας”:οέλεγχοςπουαφοράαπο& κλειστικάτις  επαγγελματικέςγνώσεις  του αιτούντος και  διενεργείταιαπό την  κατά  περίπτωση αρμόδια αρχή  για  νααξιολογηθείηικανότητατου  αιτούντος ναεξασκήσει  νομοθετικάρυθμιζόμενοεπάγγελμα στην Ελλάδα.Γιατηδιενέργειατουελέγχουαυτού,ηαρχή του  άρθρου  54, μετά  απόσύγκριση  της  εκπαίδευσης του  αιτούντοςμεαυτήν  πουαπαιτείταισύμφωνα με τηνεθνικήνομοθεσίακαταρτίζει κατάλογοτωντομέων γνώσεων,οιοποίοιδενκαλύπτονται απότοδίπλωμαή τοντίτλοήτίτλους εκπαίδευσηςπουκατέχειοαιτών. Στηδοκιμασίαεπάρκειαςσυνεκτιμάταιτογεγονός,ότιο αιτώνείναιαναγνωρισμένοςεπαγγελματίαςστοκράτος μέλοςκαταγωγήςήπροέλευσης.Ηδοκιμασία  αυτήκα& λύπτειτομείς  γνώσεωνπουεπιλέγονταιμεταξύεκείνων πουπεριλαμβάνονταιστον  κατάλογο,καιτωνοποίων ηγνώσηαποτελεί βασικήπροϋπόθεσηγιατηνάσκηση τουεπαγγέλματοςστηνΕλλάδα.Η ενλόγωδοκιμασία μπορείεπίσηςνακαλύπτει  καιτηγνώσητης δεοντο& λογίας,  ηοποίαισχύει γιατις  οικείες δραστηριότητες στηνΕλλάδα.Οιλεπτομερείςκανόνες  της δοκιμασίας επάρκειας  καθορίζονταιαπότηναρχήτουάρθρου54 τουπαρόντος.Ωςπροςτονομικόκαθεστώς στοοποίο υπάγεταιοαιτών  πουεπιθυμεί  ναετοιμαστείγια τη δοκιμασία επάρκειαςεφαρμόζονταιοιδιατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

θ)“διευθυντής  επιχείρησης”:  κάθεπρόσωπο πουέχει ασκήσει  σεεπιχείρησητου αντίστοιχου επαγγελματι& κούκλάδου:

i)τα  καθήκοντα διευθυντήεπιχείρησηςήυποκατα&

στήματοςεπιχείρησηςή

ii) τα  καθήκοντα αναπληρωτή του  επιχειρηματία  ή τουδιευθυντή  της επιχείρησης,  εφόσον  τακαθήκοντα αυτάσυνεπάγονταιευθύνηανάλογη  μετηνευθύνητου επιχειρηματίαήτουδιευθυντή  τηςεπιχείρησηςή

iii)τα  καθήκοντα διευθυντικούστελέχους επιφορτι& σμένουμεκαθήκοντα  εμπορικής ή/καιτεχνικήςφύσε& ωςκαιυπεύθυνουγιαέναήπερισσότερα τμήματα  της επιχείρησης.

2.Εξομοιώνεταιπροςνομοθετικά ρυθμιζόμενο  επάγ& γελματοεπάγγελμαπουασκείταιαπόταμέληένωσης ήοργάνωσης  του παραρτήματοςΙτου παρόντος  δια& τάγματος.Οιενώσειςήοργανώσεις  πουμνημονεύονται στοπρώτοεδάφιοέχουνιδίωςως στόχοτηνπροαγωγή καιδιατήρηση  τηςστάθμης τουοικείου  επαγγέλματος σευψηλάεπίπεδα.Γιατηνεπίτευξη αυτούτουστόχου τυγχάνουν  αναγνωρίσεως υπόειδικήμορφήσεκράτος μέλοςκαιχορηγούν  σταμέλητουςτίτλο εκπαίδευσης, τα  υποβάλλουν σεκανόνες  επαγγελματικήςσυμπερι& φοράς,τους  οποίους  θεσπίζουν  οιίδιες  καιπαρέχουν σ’αυτά τοδικαίωμα  νακάνουνχρήσητίτλουήσυντο& μογραφίαςήιδιότηταςπουαντιστοιχείπροςαυτόντον τίτλο εκπαίδευσης.

3.Εξομοιώνεταιπροςτίτλο εκπαίδευσηςκάθετίτλος εκπαίδευσης  πουχορηγείταιαπότρίτη  χώρα,εφόσονο κάτοχόςτουδιαθέτειστοσυγκεκριμένο  επάγγελμα  τρι& ετήεπαγγελματικήπείραστοέδαφος  τουκράτους  μέ& λους,τοοποίοαναγνώρισετονενλόγωτίτλο σύμφωνα μετοάρθρο2παράγραφος2τηςΟδηγίας  2005/36/ΕΚ, καιεφόσονηεπαγγελματική αυτήπείραπιστοποιείται απότοενλόγωκράτος  μέλος.
 

 
Άρθρο4

Αποτελέσματατηςαναγνώρισης

(Άρθρο4τηςΟδηγίας2005/36/ΕΚ)

1.  Ηαναγνώρισητων επαγγελματικών  προσόντων σύμφωναμετις  διατάξειςτου παρόντος  παρέχει  στο δικαιούχο  τη δυνατότητανααποκτήσει  στην  Ελλάδα πρόσβασηστο  ίδιο  επάγγελμα,  για  το  οποίοδιαθέτει ταπροσόντα στοκράτος  μέλος  καταγωγής,  καινατο ασκείστηνΕλλάδαυπότιςίδιεςπροϋποθέσειςμετους Έλληνεςυπηκόους.

2.Γιατους  σκοπούςτου παρόντος  διατάγματος,το επάγγελμαπουεπιθυμεί  ναασκήσει οαιτώνστηνΕλ& λάδαείναι  τοίδιο  μεεκείνο,  γιατοοποίοδιαθέτει τα προσόνταστο κράτοςμέλος  καταγωγής,εφόσον  οι καλυπτόμενες δραστηριότητεςείναι  συγκρίσιμες.

ΤΙΤΛΟΣII

ΕΛΕΥΘΕΡΗΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο5

Αρχήτηςελεύθερηςπαροχήςυπηρεσιών

(Άρθρο5τηςΟδηγίας2005/36/ΕΚ)

1.Με τηνεπιφύλαξηειδικώνδιατάξεων τουκοινοτικού δικαίου,  καθώςκαιτωνάρθρων6και7του παρόντος διατάγματος,η ελεύθερηπαροχήυπηρεσιώνστηνΕλλά& δααπόυπηκόουςκρατώνμελών,συμπεριλαμβανομένων καιτωνΕλλήνωνυπηκόων,δενπεριορίζεταιγιαλόγους πουαφορούνταεπαγγελματικά προσόντα:

α)εάνοπάροχος είναι  νομίμωςεγκατεστημένος σε άλλο  κράτοςμέλος, μεσκοπόναασκεί  εκεί  αυτό  το επάγγελμα(στοεξήςαναφερόμενοωςτο“κράτοςμέλος εγκατάστασης”) και

β)σεπερίπτωση μετακίνησηςπροςτηνΕλλάδα,εάν έχει  ασκήσει  στο κράτος  μέλος  εγκατάστασηςτοσυ& γκεκριμένο επάγγελμαεπίδύοτουλάχιστονέτη στο διάστημα  τωνδέκα ετώνπουπροηγούνταιτης  παρο& χήςυπηρεσιώνστοκράτος  μέλοςεγκατάστασης, εφό& σοντο  επάγγελμαδεν είναι  νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο  ενλόγω κράτοςμέλος.  Στην  περίπτωση  πουτο επάγγελμα ήηεκπαίδευση  γιατοενλόγωεπάγγελμα είναι νομοθετικάρυθμιζόμενη  τοανωτέρω  εδάφιο  δεν εφαρμόζεται.

2.Οιδιατάξειςτου  παρόντος τίτλου εφαρμόζονται μόνοστηνπερίπτωσηπουοπάροχοςμετακινείται προς τηνελληνικήεπικράτεια,προκειμένου  ναασκήσει,προ& σωρινάήπεριστασιακά,  τοεπάγγελμα στοοποίοανα& φέρεταιηπαράγραφος1.

Οπροσωρινός  και περιστασιακός χαρακτήραςτης παροχήςεκτιμάταικατά περίπτωσηαπότηναρχήτου άρθρου  7παράγραφος3του παρόντος  διατάγματος καιιδίωςσεσυνάρτηση  μετηδιάρκεια,  τησυχνότητα, την περιοδικότητακαιτο  συνεχή  χαρακτήρατης  συ& γκεκριμένης παροχής.

3.ΣεπερίπτωσημετακίνησήςτουπροςτηνΕλλάδα,ο πάροχοςυπηρεσιώνυπόκειται στουςεπαγγελματικούς κανόνες  πουσυνδέονταιάμεσα  με  τα  επαγγελματι& κάπροσόντα,  όπωςοορισμός  του επαγγέλματος, η χρήσητίτλων καιηβαριάεπαγγελματική αμέλειαπου συνδέονται άμεσακαισυγκεκριμένα μετηνπροστασία καιτηνασφάλειατουαποδέκτη  τωνυπηρεσιών,καθώς και στις  πειθαρχικές διατάξειςοιοποίες  ισχύουν  για τους  επαγγελματίεςπουασκούν το ίδιο  επάγγελμα στηχώρα.


Άρθρο6

Απαλλαγέςτουπαρόχουυπηρεσιών

(Άρθρο6τηςΟδηγίας2005/36/ΕΚ)

Οπάροχος  υπηρεσιώντου άρθρου  5παράγραφος1 απαλλάσσεταιιδίωςαπότιςαπαιτήσειςπου επιβάλλο& νται στους  επαγγελματίεςπουείναι  εγκατεστημένοι στηνΕλλάδακαιοιοποίες αφορούν:

α)τηναδειοδότηση, τηνκαταχώρηση ήτηνπροσχώ& ρησησεεπαγγελματικήοργάνωσηήσεεπαγγελματικό φορέα.Γιατηναποτελεσματικήεφαρμογή  τωνπειθαρ& χικώνδιατάξεωντουάρθρου5παράγραφος3,οπάρο& χοςτωνυπηρεσιώνεγγράφεταιπροσωρινάστηνοικεία επαγγελματικήοργάνωση  ήεπαγγελματικόφορέα. Η εγγραφή συντελείταιαυτόματα μετηναποστολή  από τηναρμόδιααρχήτουάρθρου7στηνοικείαεπαγγελμα& τικήοργάνωσηήεπαγγελματικόφορέατουαντιγράφου της  δήλωσης της  παρ.1  του  άρθρου  7,ήπροκειμένου γιατις  περιπτώσεις,τις  οποίες  αφορά  ηπαράγραφος

5του ίδιου  άρθρου,της  βεβαίωσης  πουπροβλέπεται στηνπαράγραφο  αυτή.

β) τηνεγγραφήσεφορέα  κοινωνικήςασφάλισηςδη& μοσίου  δικαίου, ώστε  ναρυθμίζονταιμεασφαλιστικό φορέα  οιλογαριασμοίπουσχετίζονται μετιςδραστη& ριότητες πουασκούνται  προςόφελος  τωνασφαλισμέ& νων.Οπάροχος  υποχρεούταιναενημερώνειτον εν λόγω  φορέα,  σχετικάμετην  παροχήυπηρεσιώνπριν ή,σεπερίπτωση  έκτακτηςανάγκης,μετά  τηνενλόγω παροχή.

Άρθρο7

Προηγούμενηδήλωσησεπερίπτωση μετακίνησηςτουπαρόχου

(Άρθρο7τηςΟδηγίας2005/36/ΕΚ)

1.  Κατά  την  πρώτημετακίνησηαπόένα κράτοςμέ& λοςπροςτηνΕλλάδα  για ναπαράσχει  υπηρεσίες  και πριναπότηνπαροχήυπηρεσιώνοπάροχοςυποβάλλει μεοποιοδήποτεμέσο γραπτή  δήλωση  στην  αρμόδια για  το  οικείο επάγγελμααρχή, ηοποία  ορίζεται με απόφαση  του  ΥπουργούΠαιδείας,  Δια ΒίουΜάθησης καιΘρησκευμάτωνκαιτουαρμόδιου κατά  περίπτωση Υπουργού,πουεκδίδεταισύμφωναμετηνπαράγραφο

6του  παρόντοςάρθρου.  Με την  ωςάνωδήλωση  ο πάροχοςγνωστοποιεί στοιχεία,μεταξύάλλων,σχετικά μετυχόνυπάρχουσαασφαλιστική εγγύηση  ήανάλογα μέσαπροσωπικήςή συλλογικής προστασίαςπουκαλύ& πτουντηνεπαγγελματικήτουευθύνη.

Η ανωτέρω  δήλωσηανανεώνεταιμίαφοράετησίως, εάνοπάροχοςπροτίθεταιναπαράσχειυπηρεσίεςστην Ελλάδακατά  τηδιάρκεια  αυτούτουέτους.

2.Κατάτηνπρώτηπαροχήυπηρεσιώνήσεπερίπτωση ουσιαστικής  αλλαγήςτηςκατάστασηςτηνοποίαπιστο& ποιούντα έγγραφα,  ηδήλωσητης  παρ.1συνοδεύεται απόταακόλουθα  δικαιολογητικά:

α)διαβατήριοήταυτότητατουπαρόχου·

β)βεβαίωση ότι οπάροχος  είναι  νόμιμαεγκατεστη& μένος  σεκράτοςμέλος  για  την  άσκηση  των οικείων δραστηριοτήτωνκαιότιδεντουέχειαπαγορευθεί,έστω καιπροσωρινά,η άσκησηαυτώντωνδραστηριοτήτων κατά  τονχρόνοτηςχορήγησης  τηςβεβαίωσης·

γ)  αποδεικτικά  των  επαγγελματικών  του  προσό&

ντων·

δ)γιατιςπεριπτώσεις  πουαναφέρονταιστοάρθρο5 παράγραφος1στοιχείοβ),τηνμεκάθεμέσοναπόδειξη,
 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ