ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1227 – περί νόμιμης λειτουργίας Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά απο συνταξιοδοτηση και μετάθεση

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

                       
Αθήνα, 27.12.2013
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
           
Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ___________ έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης με αρ. πρωτ. __________, (ΑΠ ΠΙΣ: ___________), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης ερωτά τα εξής:
«1.       Σας γνωρίζουμε ότι από το υφιστάμενο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, έχουν παύσει η πρόεδρος λόγω συνταξιοδότησης και ένα μέλος λόγω μετάθεσης
2.         Υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη για να καλύψουν τις κενές θέσεις πλην όμως δεν αποσαφηνίζεται στο σχετικό ο τρόπος με τον οποίο καταλαμβάνεται η θέση του Προέδρου σε τέτοια περίπτωση.
3.         Παρακαλούμε για ενημέρωση σας και την έκδοση οδηγιών για τον τρόπο με το οποίο θα ορισθεί πρόεδρος στο Π.Σ. του Συλλόγου».
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Έχουμε ως δεδομένο ότι εξαιτίας συνταξιοδότησης της προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης και λόγω μετάθεσης ενός μέλους, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα για χρόνο μεγαλύτερο του τριμήνου, δεδομένου του ότι θεωρείται ότι τα ως άνω πρόσωπα έχουν εκπέσει, άλλως έχουν απολέσει την ιδιότητά τους ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Θεωρείται δε, ότι έχει εκπέσει όλο το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων η κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εκπέσει τα τακτικά μέλη.
Στο ερώτημα δεν διευκρινίζεται αν υπήρχαν συνδυασμοί ή παρατάξεις κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Πειθαρχικού Συμβουλίου ή αν υπήρξε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αν δεν υπήρξαν συνδυασμοί, μπορεί να γίνει αναπλήρωση των δύο μελών που έχουν εκπέσει από τα αναπληρωματικά μέλη, χωρίς νέες αρχαιρεσίες. Αν όμως υπήρξαν συνδυασμοί, τότε απαιτείται κατά νόμο να αναπληρώσουν τα μέλη που έχουν εκπέσει αναπληρωματικά μέλη, από τους ίδιους συνδυασμούς με τα μέλη που έχουν εκπέσει. Αν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος από το συνδυασμό από τον οποίο έχει εκπέσει το τακτικό μέλος, αναπληρώνει χωρίς άλλη διαδικασία, μόνο με απλή πράξη, οιονεί διαπιστωτική. Αν το ένα ή και τα δύο αναπληρωματικά μέλη δεν ανήκουν σε παράταξη που ανήκαν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπέσει, τότε απαιτούνται νέες αρχαιρεσίες μόνο για την πλήρωση των θέσεων των μελών που έχουν εκπέσει (και η παράταξή τους δεν είχε αναπληρωματικό μέλος) και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απομένει για τη λήξη της θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση κατά την οποία η πρόεδρος δεν είχε αντικαταστάτη από την ίδια παράταξη, τότε θα πρέπει να γίνουν αρχαιρεσίες για πρόεδρο και στην προκήρυξη των αρχαιρεσιών θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται για πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ