ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Π.Ι.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ UEMS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ UEMS


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 11-12/4/2014ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Π.Ι.Σ.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ


Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της UEMS, στις 11/4/2014 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (CMECPD).


Κατά τη συνάντηση αναλύθηκαν περαιτέρω τα όσα συζητήθηκαν στη Συνδιάσκεψη της UEMS της 28/2/2014 για τα νέα κριτήρια Αξιολόγησης των Ζωντανών Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων (LEEs). Επίσης συζητήθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Επαγγελματικά Προσόντα 2013/55, τα πεπραγμένα της 5ετίας και οι σχέσεις Ιατρών – Φαρμακοβιομηχανίας.


Στη συνέχεια έλαβε χώρα Φόρουμ  με θέμα «Ιατρικά σφάλματα και Ιατρική Ευθύνη στην Ευρώπη – παρούσα κατάσταση και κατευθυντήριες οδηγίες». Έγιναν αναφορές για την κατάσταση στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Ελβετία.


Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της UEMS που πραγματοποιήθηκε στις 12/4/2014, εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του 2013, ενώ υιοθετήθηκαν διάφορα σημαντικά έγγραφα που αφορούν την οργάνωση της UEMS και τους Τομείς των Ειδικοτήτων, όπως :


1)  Κριτήρια για τις συχνές αιτήσεις Αξιολόγησης από την EACCME – υποβολή αιτήσεων μέχρι 10 εβδομάδες πριν την έναρξη της εκδήλωσης.


2)  Τις Οδηγίες για τη σύνταξη των Ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών της Διευθυντικής Επιτροπής για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (eplatform), με τροπολογίες που προτάθηκαν από τις Εθνικές Αντιπροσωπείες.


3)  Ευρωπαϊκές Προϋποθέσεις για την Ιατρική Εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες της Παιδοψυχιατρικής, της Παιδοχειρουργικής, της Παιδοουρολογίας και της Ρευματολογίας.


4)  Τις θέσεις του Τομέα της Ιατρικής της Εργασίας επί της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, όπου  προτείνεται η συμμετοχή των ιατρών εργασίας στη διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών των κρατών μελών.


5)  Τη Διακήρυξη της Isernia για τη Διατροφή.


6)   Το έγγραφο του Κολλεγίου Μαιευτικής & Γυναικολογίας, επί των προτύπων της περίθαλψης γυναικολογικών περιστατικών, με τροπολογίες που προτάθηκαν από τις Εθνικές Αντιπροσωπείες.


7)  Τη σύσταση δύο «Μικτών Επιτροπών Ειδικοτήτων» (Multidisciplinary Joint Committee – MJC) α) Φλεβολογίας και β) Εκπαίδευσης και  Τεκμηρίωσης Κλινικών Δεξιοτήτων


Θέματα όπως η  τροπολογία στον Εσωτερικό Κανονισμό της UEMS, η Διακήρυξη της Μαδρίτης για τη Μοριακή Παθολογία και η Αίτηση του Μαρόκου για ένταξη στη UEMS ως Παρατηρητής, παραπέμφθηκαν σε μελλοντική συνεδρίαση.


Τέλος, ο εκπρόσωπος του Π.Ι.Σ. κ. Κ. Κουμάκης, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου της UEMS, έθεσε το θέμα του επαναπροσδιορισμού της οικονομικής συνδρομής του Π.Ι.Σ. στη U.E.M.S.


Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της U.E.M.S. απάντησαν ότι θα μελετηθεί το θέμα της μείωσης της συνδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του Α.Ε.Π. στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον επαναπροσδιορισμό των συνδρομών των Ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, το Φθινόπωρο του 2014.


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...