ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1232 – περί εγγραφών σε Ιατρικούς Συλλόγους

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

                            

 

                  

Αθήνα, 15.1.2014

 

ΓΝΜΔ 1232/15.1.2014

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. ____________ έγγραφο ΠΙΣ.

Το με αρ. πρωτ. ____________, (ΑΠ ΠΙΣ: ____________), έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

 

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. ____________έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφα του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας με αρ. πρωτ. ____________, (ΑΠ ΠΙΣ: ____________), και παρακαλεί για τη γνωμοδότησή μας:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας ερωτά τα εξής:

 

«Παρακαλούμε γνωρίστε μας όσο το δυνατόν συντομότερα απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

α) Σύμφωνα με την Ιατρική Νομοθεσία (Ιατρικοί Σύλλογοι – θέματα οργάνωσης και λειτουργίας άρθρο 5 παρ. 3) & του Α.Ν. 1565/39 άρθρο 2 τεύχος Α’ αριθμ. φύλλου 16, η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος εκδίδεται από την Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής κάθε περιφέρειας, κοινοποιείται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος με την σειρά του εγγράφει τον ιατρό ως πρώτη εγγραφή εντός δύο μηνών από την έκδοση της αδείας του.

Κατά την εγγραφή του ιατρού ο Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να παραλάβει ακριβές αντίγραφο πτυχίου, το ακριβές αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και να παραδώσει στον ιατρό την πρωτότυπη άδεια άσκησης που φέρει την φωτογραφία του.

Κατόπιν εκδίδονται τρία αποδεικτικά παραλαβής αδείας με τα στοιχεία του ιατρού και τον αριθμό δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας τα οποία υπογράφονται από τον ιατρό, το ένα χορηγείται στον ίδιο, το δεύτερο μένει στα αρχεία του Συλλόγου και το τρίτο αποστέλλεται στην Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας.

Τον τελευταίο καιρό μας έρχονται νέοι ιατροί (αγροτικοί ή ειδικευόμενοι) με άδεια άσκησης που έχει εκδοθεί εκτός της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και μας ζητούν να τους εγγράφουμε ως πρώτη εγγραφή στον Σύλλογο.

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε αν νομιμοποιούμαστε με το να τους εγγράφουμε εμείς ή αν θα πρέπει να κάνουν την πρώτη εγγραφή τους στον Ιατρικό Σύλλογο της Περιφέρειας που εκδόθηκε η άδειά τους, να διαγραφούν από εκεί και εφόσον η επαγγελματική τους εγκατάσταση θα είναι στον νομό μας να έρθουν σε εμάς για να γίνει η εγγραφή τους στον Σύλλογό μας.

β) Γνωστοποιείστε μας αν νομιμοποιούνται οι Ιατρικοί Σύλλογοι να εκδίδουν αποδεικτικά εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση στους νέους ιατρούς (αγροτικοί ή ειδικευόμενοι) ή αν θα πρέπει να εκδίδουν μόνο βεβαιώσεις μετά από αίτημά τους αναφέροντος συγκεκριμένη χρήση.

γ) Γνωστοποιείστε μας βάση ποιού νόμου ορίζεται η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής μελών που εκδίδονται από τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και αν υπάρχει ειδική φόρμα βεβαίωσης την οποία έχει ορίσει ο Π.Ι.Σ. και θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

 

α. Σύμφωνα με άρθρο 1 Α.Ν. 1565/1939 ΦΕΚ Α’ 16 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» ορίζονται τα εξής: «Δια την άσκησιν της ιατρικής και την χρησιμοποίησιν του τίτλου ιατρός,απαιτείται άδεια, χορηγουμένη κατά τας διατάξεις του παρόντος. Προς άσκησιν της ιατρικής εξομοιούνται και η κατοχή οιασδήποτε εμμίσθου ή τιμητικής θέσεως, δι’ ην απαιτείται ως εφόδιον το πτυχίον της Ιατρικής Πανεπιστημιακής Σχολής».

 

Σύμφωνα με άρθρο 2 Α.Ν. 1565/1939 ΦΕΚ Α’ 16 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» ορίζονται τα εξής: «Την άδειαν χορηγεί ο Υπουργός Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως εντός ενός μηνός από της υποβολής της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, δια πράξεώς του δημοσιευμένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η τοιαύτη πράξις του Υπουργού ανακοινούται εις το οικείον Υγειονομικόν Κέντρον και εις τον οικείον Ι. Σύλλογον. Επιμελεία του Συλλόγου κοινοποιείται η πράξις αύτη εις τον ενδιαφερόμενον συντασσομένου αποδεικτικού».

 

Σύμφωνα με άρθρο 3 Α.Ν. 1565/1939 ΦΕΚ Α’ 16 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» ορίζονται τα εξής: «Ίνα χορηγηθή άδεια ασκήσεως της ιατρικής απαιτείται ο αιτών:

α) Να είναι πτυχιούχος της ιατρικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου. Οι πτυχιούχοι ξένων Σχολών, ίνα τύχωσιν αδείας, δέον να έχωσιν υποστή επιτυχώς την υπό των κειμένων Νόμων προβλεπομένην δοκιμασίαν. Πτυχιούχοι μη ασκήσαντες την ιατρικήν επί μίαν συνεχή πενταετίαν και απομακρυθέντες κατά τον χρόνον τούτον, των επιστημονικών των ασχολιών, δέον να υποβληθώσιν εις ετησίαν άσκησιν εις νοσηλευτικά Ιδρύματα ή ιατρεία ή εργαστήρια οριζόμενα δι’αποφάσεως του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως.

β) Να είναι πολίτης ‘Ελλην μη διατελών υπό στέρησιν των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων ή απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψην. Κατ’ εξαίρεσιν δύναται να χορηγηθή άδεια εξασκήσεως της ιατρικής εις ομογενείς ιατρούς μη κεκτημένους την ελληνικήν ιθαγένειαν επιθυμούντας να εγκατασταθώσιν εν Ελλάδι εφ’ όσον κέκτηνται την νενομισμένην άδειαν εργασίας και διαμονής.  Δεν απαιτείται άδεια δι’ ιατρούς ξένης ιθαγενείας νομίμως ασκούντας την ιατρικήν εν τη αλλοδαπή, προκειμένου ούτοι να έλθωσιν εν Ελλάδι προς επίσκεψιν ασθενούς. Οι ούτως όμως ευρισκόμενοι εν Ελλάδι δεν δύναται να επισκεφθώσιν άλλον ασθενή, ει μη μόνον εν Συμβουλίω μετά έλληνος ιατρού και μετά προηγουμένην άδειαν του οικείου Συλλόγου χορηγουμένη τη αιτήσει έλληνος ιατρού. Το τελευταίον τούτο ισχύει και δι’ αλλοδαπόν ιατρόν. “Κατ’εξαίρεσιν επιτρέπεται η χορήγησις αδείας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος εν Ελλάδι εις τους έχοντας υπηκοότητα ή προστασίαν ξένου Κράτους, ούτινος η νομοθεσία επιτρέπει την άσκησιν του ιατρικού επαγγέλματος εις τους ‘Ελληνας υπηκόους τους εγκατεστημένους εις το έδαφος του Κράτους τούτου”.

[Σημ: Προστέθ. με Ν.Δ. 1096/1949].

γ) Να έχη ο αιτών εκπληρώση τας στρατιωτικάς αυτού υποχρεώσεις, αν υπέχη κατά Νόμον τοιαύτας, ή να έχη απαλλαγή τούτων.

δ) Να μη έχη καταδικασθή εις εγκληματικήν ποινήν επί κλοπή, απάτη, υπεξαιρέσει, πλαστογραφία, εκβιάσει, κιβδηλεία, παραχαράξει, ή να μη έχη καθ’ υποτροπήν τιμωρηθή επί πλημμελήματι συνεπαγομένω στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων, εκτός αν επικαλήται ο αιτών εξαιρετικούς λόγους συνηγορούντας υπέρ της χορηγήσεως της αδείας, περί ων γνωμοδοτεί το Α.Π.Σ.Ι.

ε) Να σημειούται εν τη αιτήσει ο Ιατρικός Σύλλογος, εις την περιφέρειαν του οποίου ο ιατρός προτίθεται να έχη την επαγγελματικήν αυτού εγκατάστασιν.

ζ) Να έχη εκδοθή πιστοποιητικόν κοινωνικών αυτού φρονημάτων συμφώνως τω Α.Ν. 1075/1938».

[Σημ: H προϋπόθεση υπό ζ καταργ. από γενικό A.N. 386/1945].

 

Σύμφωνα με άρθρο 9 Α.Ν. 1565/1939 ΦΕΚ Α’ 16 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» ορίζονται τα εξής: «1. Ο ιατρός δύναται, τηρουμένης της διατάξεως του άρθρ. 4 του παρόντος Νόμου να μεταβάλλη τον τόπον της επαγγελματικής του εγκαταστάσεως. Απαιτείται όμως προηγουμένως δήλωσις σχετική προς το Υγειον. Κέντρον και τον Ιατρικόν Σύλλογον μετά σημειώσεως του τόπου της νέας του εγκαταστάσεως, εάν ο τόπος, εις όν θα μεταφέρη την εγκατάστασίν του, δεν υπάγηται εις άλλον Σύλλογον, άλλως απαιτείται και δήλωσις προς τον Σύλλογον της νέας του επαγγελματικής εγκαταστάσεως, συνοδευομένη μετ’ αποσπάσματος του μητρώου του Συλλόγου, ού διετέλει μέλος.

2. Εν τη δευτέρα περιπτώσει της προηγουμένης παραγράφου η μεταβολή ανακοινούται υπό των Συλλόγων εις το οικείον Υγειονομικόν Κέντρον και τον Π.Ι.Σ.».

[Σημ: Σύμφωνα με άρθρ. 145 Ν. 2071/1992 ΦΕΚ Α’ 123/15.07.1992 «Ιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιοχή ιατρικού συλλόγου με οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας ή κατέχουν θέση που απαιτείται  πτυχίο  ιατρικής,  υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της εγκαταστάσεως   τους να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου και μόνο ιατρικού συλλόγου. Η μη συμμόρφωσή τους αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με   την κείμενη νομοθεσία»]. 

 

Σύμφωνα με άρθρο 5 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ΦΕΚ Α’ 225 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων» διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939 ορίζονται τα εξής: «1. Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί μητρώον των μελών αυτού, ακριβές αντίγραφον του οποίου υποχρεούται να υποβάλη εις το Υγειονομικόν Κέντρον και τον Π.Ι.Σ., αμέσως δε τας επερχόμενας εκάστοτε μεταβολάς.

Η μη εμπρόθεσμος υποβολή του συμφώνως την επομένη παραγράφω ανασυνταχθησομένου μητρώου και αμέσως των επερχομένων μεταβολών θεωρείται πειθαρχικόν παράπτωμα του Προέδρου και του Γραμματέως του Ιατρικου Συλλόγου και τιμωρείται κατά τας κειμένας διατάξεις.

2. Οι Ι.Σ. υποχρεούνται όπως εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος ανασυντάξωσι το μητρώον αυτών και υποβάλωσιν αντίγραφον του νέου μητρώου εις τον Π.Ι.Σ. και το Υγειονομικόν Κέντρον, διαλαμβάνον άπαντας τους κατά το άρθρ. 3 του παρόντος ιατρούς.

3. Εν τω μητρώω του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρός εφ’ όσον υποβάλλει την περί εγγραφής αίτησιν αυτού εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της κατά το άρθρ. 2 του Α.Ν. 1565/39 κοινοποιήσεως της αδείας του.

Προ της εγγραφής εις τον οικείον Ιατρικόν Σύλλογον απαγορεύεται η υπό του ιατρού άσκησις του επαγγέλματος αυτού».

Επίσης, βλ. και Υ.Α. 24948/13.3.2012 ΦΕΚ Β’ 713 «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων», καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011 ΦΕΚ Α’ 32 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση, αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, ο γιατρός, όταν λάβει άδεια άσκησης ειδικότητας, έχει δικαίωμα επιλογής του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο θα εγγραφεί, θα πρέπει δε να δηλώνει εκ των προτέρων ρητώς τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο επιθυμεί να έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια άσκησης ιατρικής (άρθρο 3 περ. ε’). Αν έχει εγγραφεί προηγουμένως σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο, θα πρέπει να γίνει μεταγραφή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Επομένως, μπορούν οι γιατροί να εγγραφούν για πρώτη φορά στον Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδας.

 

Δεύτερο ερώτημα.

Σύμφωνα με άρθρο 22 παρ. 1 Α.Ν. 1565/1939, «απαγορεύεται η έκδοσις ιατρικών πιστοποιητικών και πάσης φύσεως ιατρικών γνωματεύσεων άνευ μνείας του σκοπού δια τον οποίον προορίζονται ως και του ονόματος του λήπτου του πιστοποιητικού».

Σύμφωνα με άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3418/2005, «ο ιατρός οφείλει, όταν συντάσσει πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, να αναφέρει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και το όνομα του λήπτη του πιστοποιητικού».

Η διοίκηση, επίσης, θα πρέπει να αναγράφει το λόγο έκδοσης του πιστοποιητικού, προκειμένου η υπηρεσία που εκδίδει το πιστοποιητικού να προσαρμόζει τον τύπο του πιστοποιητικού στη συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία προορίζεται (βλ. Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α/22654/25-10-2004 Θέμα 1: «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών», και Α. Ι. Τάχος, Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικσίας, Δ’ Έκδοση, 2009, 239).

 

Τρίτο ερώτημα.

Βάσει της προγενέστερης νομοθεσίας και του γεγονότος ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι αποτελούν ΝΠΔΔ (βλ. άρθρο 2 Β.Δ. 11.10/7.11.1957), προκύπτει ότι οι έγγραφες βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι δημόσια έγγραφα που πιστοποιούν την αλήθεια και μπορεί να προσβληθούν μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προσβάλλονται δημόσια έγγραφα (βλ. άρθρο 169 παρ. 1 ΚΔΔ «δημόσια είναι τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από δημόσιο όργανο»). Βλ. ΚΠολΔ:

«Άρθρο 438

Έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιόν του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνον με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού.

 

Άρθρο 439

Έγγραφα συνταγμένα από αλλοδαπό δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, τα οποία θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα στον τόπο όπου εκδόθηκαν, έχουν την αποδεικτική δύναμη που ορίζει το άρθρο 438.

 

Άρθρο 440

Τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 438 και 439 αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά, την αλήθεια των οποίων ώφειλε να διαπιστώσει εκείνος που έχει συντάξει το έγγραφο. Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη.

 

Άρθρο 441

Τα έγγραφα που συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 438 και 439 για τη σύσταση ή τη βεβαίωση δικαιοπραξίας αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς το περιεχόμενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων των μερών, επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη.

2. Όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 ισχύουν και για όσα αναφέρονται αφηγηματικά στο έγγραφο, εφόσον έχουν άμεση σχέση με το κύριο αντικείμενο του εγγράφου. Όσα δεν έχουν άμεση σχέση θεωρούνται ως αρχή έγγραφης απόδειξης.

 

Άρθρο 442

Το έγγραφο που δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις των άρθρων 438 και 439 δεν έχει την αποδεικτική δύναμη δημόσιου εγγράφου, αλλά μπορεί να ισχύσει σαν ιδιωτικό έγγραφο με τους όρους του άρθρου 443».

 

Για έγγραφα στην ποινική διαδικασία βλ. ενδεικτικά ΚΠΔ 178 (ως αποδεικτικό μέσο), 338 (πλαστότητα εγγράφου), 261 (υποχρέωση από δημόσιες υπηρεσίες για παράδοση εγγράφων στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές).

 

Επομένως τα έγγραφα που παρέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι, ως ΝΠΔΔ, είναι δημόσια έγγραφα με ισχύ δημοσίων εγγράφων ενώπιον κάθε αρχής, ακόμη και Δικαστηρίου και προσβάλλονται για συγκεκριμένους λόγους, όπως για πλαστότητα, αλλιώς αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς το περιεχόμενό τους.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ