ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1251 – περί ασκησεως επαγγέλματος και λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, email: chpolitis@gmail.com

                            

 

 

                  

Αθήνα, 16.4.2014

 

ΓΝΜΔ 1251/16.4.2014

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. ____________ έγγραφο ΠΙΣ.

Το με αρ. πρωτ. ____________ (ΑΠ ΠΙΣ: ____________) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων.

                  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

 

Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αρ. πρωτ. ____________έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο, με αρ. πρωτ. ____________ (ΑΠ ΠΙΣ: ____________), του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

 

Στο με αρ. πρωτ. ____________ (ΑΠ ΠΙΣ: ____________) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων αναφέρονται τα εξής:

«Όπως μας γνώρισε ο τέως νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μας, σύμφωνα με τον νόμο 3919/2011 και με τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ. Υ3β/Γ.Π./ οικ. 130/2012, καταργήθηκαν οι απαιτήσεις προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και τη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Συνεπώς, θεωρείται πλέον ανενεργής και δεν ισχύει η διάταξη του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001 που προέβλεπε την προηγούμενη έγκριση και εγγραφή των καταστατικών των εταιρειών στα βιβλία του Ιατρικού Συλλόγου.

Επειδή δικηγορικό γραφείο το οποίο συντάσσει καταστατικό ιατρικής εταιρείας που θα έχει έδρα το Νομό μας, μας γνωστοποίησε ότι απαιτείται προηγούμενη έγκριση και εγγραφή του καταστατικού της εταιρείας στα βιβλία του Συλλόγου μας, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν η διάταξη του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001 έχει παύσει να ισχύει».

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

      Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πράγματι μετά το Ν. 3919/2011 καταργήθηκε η απαίτηση για λήψη προηγούμενης άδειας για τη λειτουργία ιατρείου, η οποία αντικαταστάθηκε από τη βεβαίωση λειτουργίας που χορηγείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 84/2001, μετά τις τροποποιήσεις που υπέστη, και την ΥΑ Υ3β/Γ.Π./οικ.24948, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Ως εκ τούτου δεν έχει καταργηθεί το άρθρο 11 του Π.Δ. 84/2001 και εξακολουθεί να ισχύει, όπως αναφέρεται ανωτέρω, με αποτέλεσμα ο Ιατρικός Σύλλογος να είναι αρμόδιος για τον έλεγχο του καταστατικού και των λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλουν φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με την αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου ή διαγνωστικού εργαστηρίου.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ