4. Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (C.P.M.E.), Βουδαπέστη, 14-15/11/2014

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (C.P.M.E.)

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ,  13 – 15  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (Π.Ι.Σ.)

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, διήρκησε τρείς ημέρες, από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2014 και συμμετείχαν Αντιπροσωπείες από τους Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρητές από Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους τρίτων χωρών και Εκπροσώπους από άλλες Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις, όπως ΑΕΜΗ, UEMS, FEMS, PWG, WHO  και EANA.

 

Εκ μέρους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στη Σύνοδο της CPME,   συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναστάσιος Βασιάδης, Γρηγόριος Ροκαδάκης, και Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης. Ως αποκλειστική γλώσσα της Συνόδου χρησιμοποιήθηκε η αγγλική.

 

Οι εργασίες της Συνόδου πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαδικαστικούς κύκλους που περιλάμβαναν, τις Συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας και την Γενική Συνέλευση.

 

Τις εργασίες άνοιξε η Πρόεδρος της CPME Dr Katrin Fjeldsted, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου Ουγγαρίας,  Dr Istvan Eger.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας συμμετείχαν στις Ομάδες Εργασίας για την Ηλεκτρονική Υγεία, τα Φαρμακευτικά Θέματα, τα Επαγγελματικά Προσόντα και για τiς Εναλλακτικές Θεραπείες.

Για όλα τα θέματα έγιναν εισηγήσεις, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Πρόεδρος Dr. KontantyRadzill

Aπό την Ελληνική Αντιπροσωπεία επισημάνθηκε η πλημμελής λειτουργία και χωρητικότητα του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η αναγκαιότητα ενοποίησης των συστημάτων στο πλαίσιο της διασυνοριακής ιατρικής και ο επιτακτικός ανασχεδιασμός της όλης ηλεκτρονικής υποδομής, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετούν πραγματικά την Υγεία των πολιτών και την άσκηση της Ιατρικής και όχι κατά κύριο λόγο τις λογιστικές σκοπιμότητες, όπως συμβαίνει σήμερα. Τέθηκε η αναγκαιότητα έκδοσης Οδηγίας για την συνολική καθιέρωση του Ηλεκτρονικού Φάκελου Ασθενούς, της Ηλεκτρονικής Κάρτας Υγείας και της Ηλεκτρονικής Κάρτας Ιατρού. Τέλος αναπτύχθηκαν οι ελληνικές θέσεις για την ελεύθερη πρόσβαση του ασθενούς στον Προσωπικό του Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Ειδικότερα, για την Ηλεκτρονική Υγεία επισημάνθηκαν τα επίκαιρα προβλήματα που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τη μη καθιέρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των ασθενών, την ηλεκτρονική κάρτα υγείας, την αυθαίρετη επιβολή πλαφόν συνταγογράφησης και την επιβολή θεραπευτικών πρωτοκόλλων αμφισβητούμενων επιστημονικώς.

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.                           

 Πρόεδρος Dr. ErszebetPodmaniczky

Στην Ομάδα Εργασίας για τα Φαρμακευτικά Θέματα επισημάνθηκαν εκ νέου οι θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για τη δραστική ουσία, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους από διάφορα εμπορικά σημεία.

Επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι από τη γενική επιβολή συνταγογράφησης, αποκλειστικά των δραστικών ουσιών, με την εκχώρηση του δικαιώματος επιλογής των ιδιοσκευασμάτων στους Φαρμακοποιούς, με βάση τα φθηνότερα διατιθέμενα γενόσημα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη βασικοί παράμετροι όπως η βιοϊσοδυναμία , το έκδοχο κλπ.

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.                    

Πρόεδρος Καθηγ. Dr. FrankMontgom 

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία έθεσε επιτακτικά την αντίθεση της Ελληνικής Ιατρικής Κοινότητας στην αλλοτρίωση της Ιατρικής από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως έχει επιβληθεί  από τους μνημονιακούς νόμους, που δίνουν τη δυνατότητα σε τρίτους επιχειρηματίες που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα, να ιδρύουν και να λειτουργούν Ιατρεία. Επίσης, με λεπτομερή αναφορά παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Ιατρικής Ελληνικής Κοινότητας , ως προς το διευρωπαϊκό ερωτηματολόγιο για τον τρόπο των ιατρικών αμοιβών. Για τα Επαγγελματικά Προσόντα τονίστηκαν οι θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για την διαμόρφωση ενιαίας νομοθεσίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστούν επί ίσοις όροις τα επαγγελματικά προσόντα των ιατρών που διακινούνται στα πλαίσια της διασυνοριακής ιατρικής.

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ.                              

Πρόεδρος Dr. HeikkiPalve

Στην Ομάδα Εργασίας για τις εναλλακτικές θεραπείες η Ελληνική Αντιπροσωπεία παρενέβη στην διαμόρφωση της θέσης, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα εγείρεται όχι τόσο ως προς το ότι αυτές χρησιμοποιούνται από τους Ιατρούς που υπόκεινται στους κανόνες Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, αλλά για το γεγονός ότι αποτελούν αντικείμενο επαγγελματικής ενασχόλησης από άτομα που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου το οποίο θέτει σε επισφάλεια την Δημόσια Υγεία, επιβάλλεται να υπάρξει ενιαία νομοθεσία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CPME

 

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης και μετά τις αναφορές του Προεδρείου της CPME, συζητήθηκε το αίτημα του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου Γαλλίας για επανένταξη ως πλήρες μέλος.

Για το θέμα αυτό προηγήθηκε κινητικότητα με διαρκείς επικοινωνίες μεταξύ του Προεδρείου της CPME και των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων, προεξάρχοντος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Τελικώς, έγινε από όλες τις Αντιπροσωπείες  δεκτή η επανένταξη της Γαλλίας στην  CPME.

 

Ακολούθησε η παρουσίαση των συμπερασμάτων των Ομάδων Εργασίας κατά την οποία επισημάνθηκαν στην Γενική Συνέλευση οι επί μέρους θέσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας.

 

Η Γενική Συνέλευση της CPME ασχολήθηκε και με άλλα επί μέρους θέματα, όπως :

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Το θέμα εισηγήθηκε η Dr Erszébet Podmaniczky. H Ελληνική Αντιπροσωπεία μετέφερε τις θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, όπως αυτές επεξεργάστηκαν μέσα από ειδικό ερωτηματολόγιο που είχε τεθεί από τη CPME. 

 

ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Εισηγητής του θέματος ήταν ο Dr Heikki Pälve ο οποίος προχώρησε σε ενημέρωση για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ζητήθηκε να υπάρξει συχνότερη ενημέρωση για τα επί μέρους συζητούμενα θέματα και να μην υπάρξουν τετελεσμένες συμφωνίες, χωρίς την έγκριση των επί μέρους μελών.

 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΕΜΠΟΛΑ

Ο Dr. Ramin Parsa-Parsi  παρουσίασε  Δελτίο Τύπου για τον Έμπολα από την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ομοσπονδία (Federation of Veterinarians of Europe – FVE)    και την Αναφορά του ECDC (Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης & Ελέγχου Νοσημάτων). Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας έγινε αναλυτική παρουσίαση των μέτρων που έχουν αναληφθεί  συνολικά από τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες στην Ελλάδα, κατά τρόπο ώστε να παραμένει μια εντελώς ασφαλής χώρα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.                                                            

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγητές ήταν οι  Prof. Dr Frank Ulrich Montgomery και Dr Jörg Pruckner οι οποίοι παρουσίασαν την κοινή θέση των EMO (Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων) .                            

Στο θέμα της τυποποίησης των υπηρεσιών υγείας, η Ελληνική Αντιπροσωπεία υποστήριξε την εξαίρεση των υπηρεσιών υγείας από κάθε πρόβλεψη τυποποίησης υπηρεσιών και προϊόντων.

Η θέση αυτή συμπεριλήφθηκε στην εισήγηση  και εγένετο ομόφωνα αποδεκτή από τους συνέδρους.

Έγινε επίσης ενημέρωση για τα αποτελέσματα της προσφυγής κατά των κριτηρίων της CEN (Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης) για τις υπηρεσίες αισθητικής χειρουργικής                              

 

Στη Γενική Συνέλευση ετέθησαν ενημερωτικά τα πάγια θέματα, όπως η ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο, ο αλκοολισμός, η υγιεινή διατροφή και φυσική κατάσταση και η ιατρική πρόληψη     

Επί των θεμάτων αυτών, εκφράσθηκαν οι πάγιες θέσεις της Ελληνικής Ιατρικής Κοινότητας.

 

Στα πλαίσια της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, η Αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, παρουσίασε την Εθνική Αναφορά της για τα επίκαιρα ζητήματα Υγείας στην Ελλάδα που εγείρονται εις βάρος της Περίθαλψης των πολιτών και εις βάρος του Ιατρικού Επαγγέλματος, όπως έχουν εξελιχτεί μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων ειδικότερη αναφορά επιφυλάχτηκε για την ουσιαστική κατάργηση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα τα νοσοκομεία τα οποία είναι υποστελεχωμένα και με δραματικές μειώσεις των αμοιβών, τις αυθαίρετες απομειώσεις των αμοιβών των ιατρικών εργαστηρίων τα οποία με τα rebate και clow back οδηγούνται   σε κατάργηση, στην ανεπάρκεια του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στην αυθαιρεσία της φαρμακευτικής πολιτικής που θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία προχώρησε σε κατάθεση προτάσεων σύμφωνα με τις θέσεις του ΠΙΣ και εισηγήθηκε την διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής η οποία θα ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Η συμμετοχή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Σύνοδο της CPME στην Βουδαπέστη μπορεί να αποτιμηθεί ως επιτυχής, στο βαθμό που αναδείχθηκαν τα ζητήματα που θέτει η Ιατρική Κοινότητα και κατέστησαν κατανοητά στο Προεδρείο και στα μέλη των Αντιπροσωπειών των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε επίπεδο προσωπικών επικοινωνιών με τους υπόλοιπους εκπροσώπους της CPME κατέστη σαφές ότι θα υπάρξει διαρκής στήριξη σε διεκδικητικές δράσεις, των οποίων την πρωτοβουλία και την οργάνωση πρέπει να αναλάβει η Ελληνική Ιατρική Κοινότητα με τους Φορείς της.

Επισημαίνεται ότι το έργο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επιτελέστηκε με ευθύνη, εργατικότητα και προσήλωση στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές.

 

Συνάντηση Ελληνικής Αντιπροσωπείας με την Πρόεδρο της CPME και τους Πρόεδρους των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων Ουγγαρίας, Τουρκίας και Κύπρου. Από αριστερά απεικονίζονται οι Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης, Αναστάσιος Βασιάδης, Katrin Fjeldsted, Ιstvan Eger, Bayazit Ilhan, Γρηγόρης Ροκαδάκης, Ανδρέας Δημητρίου.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία κατά την άφιξη στον χώρο της Συνόδου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...