3. Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων (CEOM), Μπάρι, 13/6/2014

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ CEOM   ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

13 IOYNIOY 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΙΣ

 

Η C.E.O.M. αποτελεί μία από τις πλέον αντιπροσωπευτικές και δραστήριες πανευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις. Η ονομασία της προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων ConferénceEuropéendesOrdresdesMédecins (Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη των Ιατρικών Συλλόγων). Η έδρα της CEOM βρίσκεται στο Παρίσι.

Συγκεντρώνει εκπροσώπους των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων της Ευρώπης και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν Σύλλογοι, εκπροσώπους οργανώσεων που έχουν τις ίδιες δικαιοδοσίες σε θέματα ιατρικής δεοντολογίας και ηθικής. Επιμελείται την σύνταξη και αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας, τα κριτήρια δεοντολογίας των μεταναστών    ιατρών, την ισχύ των πειθαρχικών ποινών, την ελεύθερη διακίνηση των επαγγελματιών υγείας, την ιατρική δημογραφία στην Ενωμένη Ευρώπη, την επαγγελματική επιμόρφωση των ιατρών, τα προβλήματα δημόσιας υγείας, τις πρακτικές διατάξεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, την διασφάλιση ποιοτικής ιατρικής άσκησης που σέβεται τα συμφέροντα των ασθενών στην Ε.Ε., την συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών, την ευθανασία κλπ

Η Οργάνωση C.E.O.M. συνεδριάζει δυο φορές το χρόνο (συνήθως Μάιο ή Ιούνιο και Δεκέμβριο).   

 

Η πρόσφατη τακτική Σύνοδος της CEOM συνήλθε στο Μπάρι στις 13 Μαίου 2014 με την οργανωτική ευθύνη του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου Ιταλίας και με την συμμετοχή εκπροσώπων Ιατρικών Συλλόγων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργασίες της Συνόδου πραγματοποιήθηκαν στoPalazzodellAqua του Μπάρι. Ως γλώσσες της Συνόδου χρησιμοποιήθηκαν, με ταυτόχρονο σύστημα μετάφρασης η αγγλική , η γαλλική και η ιταλική.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπήθηκε στην Σύνοδο της CEOM στο Μπάρι από τα μέλη του Δ.Σ. Αναστάσιο Βασιάδη, Βλαδίμηρο Παναγιωτίδη και Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο.

 

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Συνόδου, τους εκπροσώπους καλωσόρισαν o Πρόεδρος του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου Dr. AmedeoBianco και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μπάρι Dr.  FilippoAnelli. ακολούθησε ομιλία του  απερχόμενου Προέδρου της CEOM Dr. Roland KERZMANN, με ειδική αναφορά στην Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την προηγούμενη περίοδο.

Μετά την έγκριση των Πρακτικών της Συνόδου του Παρισιού, οι  Aντιπρόσωποι προχώρησαν σε εκλογή  νέου Προέδρου, νέου Αντιπροέδρου  και τριών Αναπληρωτών Αντιπροέδρων της CEOM για την προσεχή τριετία.

Μετά από μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν ως Πρόεδρος ο Αντιπρόσωπος της Ιταλίας Dr. Nicolino  D’Autilia, ως Αντιπρόεδρος ο Αντιπρόσωπος του Βελγίου Dr. Roland KERZMANN και ως Αναπληρωτές Αντιπρόεδροι ο Αντιπρόσωπος της Αυστρίας Dr. ReinerBrettenthaler, η Αντιπρόσωπος της Ελβετίας Dr. MoniqueGauthey και ο Αντιπρόσωπος της Ρουμανίας Dr. GheorgheBorcean.

 

Ακολούθησαν οι εργασίες της Συνόδου με κύκλους θεμάτων που παρουσιάστηκαν από τις Ομάδες Εργασίας ως εξής:

 

Ομάδα Εργασίας για την Ιατρική Δεοντολογία .

 

Παρουσιάστηκαν τα άρθρα της Ιατρικής Δεοντολογίας για το ιατρικό απόρρητο και τις παρεκκλίσεις, από τα μέλη της Επιτροπής Dr. P. Hecquard και Dr. F. Alberti.

Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επισημάνθηκαν οι ακόλουθες διατάξεις που διέπουν το ιατρικό απόρρητο και τις παρεκκλίσεις στην Ελλάδα.

Η υποχρέωση του Ιατρού να τηρεί το ιατρικό απόρρητο του ασθενούς αποτελεί βασική αρχή του ιατρικού επαγγέλματος. Ιστορικά καθορίζεται από την αρχή της άσκησης της Ιατρικής και καταγράφεται σε όλους τους κώδικες Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας σε όλον τον κόσμο-

Αποτελεί χαρακτηριστική αναγραφή το απόσπασμα του όρκου του Ιπποκράτη που ορίζει ότι κάθε Ιατρός δεσμεύεται ότι -Δεν θα κοινοποιεί όσα τυχόν βλέπει ή ακούει κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή στην καθημερινή του ζωή-

Η επικαιροποίηση των Αρχών του Όρκου του Ιπποκράτη σε ότι αφορά το ιατρικό απόρρητο μπορεί να αποδοθεί με την ακόλουθη πρόταση:

-Ο ιατρός θα πρέπει να διασφαλίσει απόλυτα το ιατρικό απόρρητο για όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει.

Το απόρρητο καλύπτει όλα όσα έχει μάθει ο ιατρός στην άσκηση του επαγγέλματός του, δηλαδή όχι μόνο αυτά που του έχει πει ο ασθενής εμπιστευτικά, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει παρατηρήσει, ακούσει ή καταλάβει.

Το ιατρικό απόρρητο δεν καταργείται με το θάνατο των ασθενών.

Η τήρηση του ιατρικού απόρρητου δεσμεύει και τα άτομα που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα, αλλά αποτελούν βοηθητικό προσωπικό του ιατρού-           

Πέραν από την αυστηρότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου, πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι περιπτώσεις, που θα προβλέπεται το ενδεχόμενο παρέκκλισης από αυτό. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα προβλέπει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα

-Η πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημοσίου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά-

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας

«Η άρσητουιατρικού  απορρήτουεπιτρέπεταιόταν:

Οιατρός  αποβλέπει  στηνεκπλήρωση  νομικού  καθήκοντος.Νομικόκαθήκονσυντρέχει,ότανηαποκάλυψη επιβάλλεταιαπόειδικόνόμο,όπωςστις περιπτώσειςγέννησης,  θανάτου,  μολυσματικών  νόσωνκαι  άλλες,  ή  από γενικόνόμο, όπωςστην υποχρέωση έγκαιρης αναγγελίαςστηναρχή,  ότανοιατρός  μαθαίνει  μετρόποαξιόπιστοότιμελετάταικακούργημαήότιάρχισε  ήδηηεκτέλεσήτουκαι, μάλιστα,σεχρόνοτέτοιο,ώστεναμπορείακόμαναπροληφθείητέλεσηήτοαποτέλεσμάτου.

Οιατρόςαποβλέπειστηδιαφύλαξη  έννομου ή άλλου δικαιολογημένου,ουσιώδους δημοσίου  συμφέροντοςήσυμφέροντοςτουίδιουτουιατρού  ήκάποιουάλλου,τοοποίοδενμπορείναδιαφυλαχθείδιαφορετικά.

Όταν συντρέχεικατάστασηανάγκης  ήάμυνας.

Η υποχρέωσητήρησηςιατρικού  απορρήτουαίρεται, εάνσυναινείσεαυτόεκείνοςστον οποίοαφορά,εκτόςεάνησχετικήδήλωσήτουδενείναιέγκυρη,όπωςστηνπερίπτωση,  πουαυτήείναι  προϊόνπλάνης,απάτης,απειλής, σωματικήςή ψυχολογικήςβίας, ήεάνη άρσητουαπορρήτουσυνιστάπροσβολήτηςανθρώπινηςαξιοπρέπειας.

Οιιατροίπουασκούν δημόσια  υπηρεσία  ελέγχου, επιθεώρησηςήπραγματογνωμοσύνης  απαλλάσσονταιαπότηνυποχρέωση  τήρησης  τουιατρικού  απορρήτου μόνο  έναντιτων  εντολέωντους  και  μόνο  ως  προς  το αντικείμενοτηςεντολήςκαιτουςλοιπούςόρουςχορήγησήςτης.

Η παραβίαση του Ιατρικού Απορρήτου τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως εξής:

Σύμφωνα με την διάταξη περί επαγγελματικής εχεμύθειας ορίζεται ότι -οι ιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους, ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους.-

Στην σχετική διάταξη του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας ορίζεται ότι -Ο ιατρός ο οποίος έχει παραβιάσει το επαγγελματικό απόρρητο, τιμωρείται με πρόστιμο ή παύση της άδειας άσκησης ιατρικών πράξεων σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Νόμο των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (μέχρι τρία έτη) και πρόστιμο (έως 30.000 Ευρώ)-

Στα πλαίσια της διαμόρφωσης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κώδικα ιατρικής δεοντολογίας οι ως άνω διατάξεις πρέπει να συμπεριληφθούν.

Οι εισηγήσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας εγένοντο δεκτές και ενσωματώθηκαν.

Παρουσιάστηκαν επίσης τα άρθρα για τις συναδελφικές σχέσεις των Ιατρών.  

Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:

Βασική προϋπόθεση που πρέπει να διέπει τις συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των ιατρών, είναι η κοινή ευθύνη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των ασθενών.

Στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας που ισχύει στην Ελλάδα προβλέπεται ότι  ι κανόνες συναδελφικότητας διαμορφώνονται προς το συμφέρον των ασθενών

Ορίζεται επίσης ότι η συμπεριφορά του ιατρού απέναντι στους συναδέλφους του, πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, διακριτικότητα και αξιοπρέπεια. Ο ιατρός πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερασπίζεται την τιμή του ιατρικού επαγγέλματος

Επισημαίνεται ότι ο ιατρός πρέπει να αποφεύγει σε κάθε περίπτωση την άμεση ή έμμεση απόσπαση πελατών από άλλο συνάδελφο.                               

Καθορίζεται ότι ο ιατρός που έχει μία διαφωνία με κάποιο συνάδελφο πρέπει, με αξιοπρέπεια και ευγένεια να την συζητά εξαντλώντας κάθε περιθώριο επιστημονικού διαλόγου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η δημόσια εκδήλωση οποιαδήποτεδιαφωνία

Τέλος στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας προβλέπεται ότι ο ιατρός ο οποίος παρατηρεί σοβαρές παραλείψεις ενός συναδέλφου από πλευράς ηθικής, δεοντολογίας ή ιατρικής άσκησης, οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για τον ασθενή, πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα ηπροσφυγήτουιατρούστααρμόδιαεπαγγελματικάκαιελεγκτικάόργανα  σχετικάμεθέματααντιδεοντολογικήςσυμπεριφοράςαράνομηςήπλημμελούςάσκησης τηςιατρικήςαπόσυναδέλφουςτουδεναποτελεί παράβασητουκαθήκοντοςσυναδελφικότητας- 

Ο επισημάνσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας εγένοντο δεκτές.

Ομάδα Εργασίας για την Τηλεϊατρική.

Παρουσιάστηκε η διαμορφωθείσα πρόταση από το μέλος της Ομάδας Dr. J. LUCAS. Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επισημάνθηκε η αναγκαιότητα και η εμπειρία  των τεχνολογιών τηλεϊατρικής στην Ελλάδα λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της χώρας και των ιδιαιτέρων προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την μείωση του ιατρικού προσωπικού των δημοσίων δομών Υγείας. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διασφάλισης της πρότασης από το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω μείωση του ιατρικού προσωπικού . Τονίστηκε η αναγκαιότητα διαφύλαξης της τηλεϊατρικής από πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου, η αυστηρή τήρηση των κανόνων Ιατρικής Δεοντολογίας, η προστασία των   δικαιωμάτων των ασθενών και η ανάδειξη της σχέσης ιατρού-ασθενούς ως αναντικατάστατης προϋπόθεσης θεραπευτικού έργου. Ειδικότερα ζητήθηκε να προστεθεί και να επισημανθεί στην εισαγωγή της πρότασης η φράση – Η τηλεϊατρική δεν πρέπει να οδηγήσει στην αποδυνάμωση της σχέσης ιατρού-ασθενούς. Καμία τεχνολογία δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει τις ανθρώπινες διαπροσ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...