Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και τα Οργανα Διοίκησης του

                                     


                                                                                      Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015


 


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ:  Ενεκρίθη ο Εσωτερικός


Κανονισμός Λειτουργίας


 


Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. και των Οργάνων Διοίκησής του, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015.


 


Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών, το οποίο είναι συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο του Π.Ι.Σ., έχει βασικό σκοπό τη μελέτη επιστημονικών θεμάτων που αφορούν ζητήματα υγείας, συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, ιατρικής δεοντολογίας, επαγγελματικών και ασφαλιστικών ζητημάτων των ιατρών. Όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου είναι η Εκτελεστική Γραμματεία και η Ολομέλεια. Η Ολομέλεια αποτελείται από 21 επιστήμονες κύρους και με κοινωνική αναφορά.


 


Με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. συγκροτείται επίσης Συμβούλιο Ηθικής και Δεοντολογίας. Σκοπός του είναι η έρευνα και μελέτη ζητημάτων που αφορούν σε γενικότερα ζητήματα πειθαρχικού δικαίου ή τήρησης των κανόνων ιατρικής δεοντολογίας, όπως ζητήματα που αφορούν σε ιατρική διαφήμιση, ιατρικές πινακίδες, αθέμιτο ανταγωνισμό, πλανοδιακή ιατρική (χωρίς να έχει ληφθεί κατά νόμο άδεια από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο) κλπ.


 Τομείς του Ινστιτούτου


 


Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ. θα έχει τους εξής δέκα τομείς:


 


1.   Τομέας νομικός, ηθικής, δεοντολογίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Έχει ως αντικείμενο την εξέταση των νομικών ζητημάτων που αφορούν στους γιατρούς, ζητημάτων ιατρικής αμέλειας, ιατρικών αποζημιώσεων, νομικής τους προστασίας έναντι αξιώσεων και αγωγών ασθενών ή τρίτων εναντίον τους και την εν γένει εξέταση των ζητημάτων που αφορούν σε προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ατομικών ελευθεριών, καθώς και κανόνων δεοντολογίας. Επίσης, την εξέταση εκάστοτε όλων των ζητημάτων που αφορούν την ιατρική δεοντολογία, όπως σχέση γιατρών μεταξύ τους, σχέση γιατρών και ασθενών, ιατρική αμοιβή, ιατρική διαφήμιση, μεταμοσχεύσεις, ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, παροχή βοήθειας στο θνήσκοντα κλπ.


 


2.   Τομέας ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης των γιατρών


Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη σε τρέχουσα αλλά και διαχρονική βάση των προβλημάτων ασφάλισης των γιατρών, μελέτης και προτάσεων του πώς θα αξιοποιηθεί η περιουσία του ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ, καθώς και κάθε εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα ή και επικουρικού των γιατρών, αναλογιστικών μελετών και εν γένει προαγωγής, έρευνας και μελέτης με στόχο την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη των γιατρών, τόσο υγειονομική όσο και συνταξιοδοτική. Επίσης, την υποβολή προτάσεων προς τον ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ, καθώς και την πρόταση για υπογραφή συμβάσεων ή μελέτη συμβάσεων, τις οποίες προτείνει ο ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ ή άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί που αφορούν τους γιατρούς.


 


3.   Τομέας Εθνικού Συστήματος Υγείας


Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και επεξεργασία προτάσεων που σχετίζονται με την καλύτερη λειτουργία των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γιατρών και την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή παροχή περίθαλψης των ασθενών, την κατά το δυνατόν εξάλειψη του φαινομένου των ράντσων, της παθητικής δωροδοκίας γιατρών («φακελάκι») και των εν γένει ανεπαρκειών του συστήματος, την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΕΚΑΒ, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κλπ.


3.α. Υποτομέας Νοσοκομειακής Περίθαλψης Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας με σκοπό την πιο εύρυθμη, αποτελεσματική και ασφαλή περίθαλψη, σχέσεις εργασίας, και προτάσεις για εξάλειψη των ράντσων, αναπροσδιορισμό ρόλου νοσοκομείων που υπολειτουργούν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο.


 


4.   Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας


4.α. Υποτομέας που έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, με σκοπό την έγκαιρη πρόσβαση του ασθενούς σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κρατικές ή ιδιωτικές, καθώς και τις συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως ο ΕΟΠΥΥ.


 


4.β. Υποτομέας που έχει ως αντικείμενο την Προστασία Δημόσιας Υγείας και Αγωγής Υγείας με σκοπό την εξέταση έχει ως σκοπό την πρόληψη και προαγωγή των ζητημάτων δημόσιας υγείας και την προστασία του γενικού πληθυσμού από λοιμώδη νοσήματα, όπως HIV/AIDS, ηπατίτιδες Β, C, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αερογενώς ή με σταγονίδια μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως φυματίωση, προστασία από σοβαρές ενδημικές νόσους ή πανδημίες, όπως Ebola, εποχικές νόσους, όπως γρίπη, ταξιδιωτική ιατρική κ.ο.κ. Ο υποτομέας δημόσιας υγείας θα απασχολείται επίσης με την προστασία, και μέσω κατευθυντήριων οδηγιών, για τους γιατρούς και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Ο υποτομέας έχει επίσης ως σκοπό την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού μέσω της ενημέρωσης, όσον αφορά το κάπνισμα, διατροφικές συνήθειες, τρόπο διαβίωσης (lifestyle), προγράμματα ενημέρωσης σε ειδικούς χώρους, λ.χ. σχολεία, ή σε ειδικές ηλικιακές ομάδες, λ.χ. εφήβους (όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα), άτομα τρίτης ηλικίας (όπως εκφυλιστικές νόσοι του νευρικού συστήματος, Parkinson, Alzheimer κλπ.).


 


5.   Τομέας ιατρικών ειδικοτήτων, επιστημονικών ιατρικών εταιρειών, επαγγελματικών ενώσεων και ιατρικής εκπαίδευσης


Έχει ως σκοπό τη μελέτη και έρευνα των ιατρικών ειδικοτήτων, ιατρικών εξειδικεύσεων, του αντικειμένου εκάστης ιατρικής ειδικότητας και εξειδίκευσης, της αποφυγής τυχόν αλληλοεπικαλύψεων, τη μελέτη και έρευνα πρωτοκόλλων που αφορούν σε κάθε ιατρική ειδικότητα κλπ. Έχει, επίσης, ως αντικείμενο την προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης των γιατρών, και της συνεχιζόμενης, την υποβολή προτάσεων προς βελτίωση της εκπαίδευσης των γιατρών, την προαγωγή της συνεργασίας με την UEMS, την επεξεργασία πρωτοκόλλων και διεθνών κατευθύνσεων σε σχέση με τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση των γιατρών.


 


6.   Τομέας εμβολιασμών και μητρικού θηλασμού


Έχει ως αντικείμενο την έρευνα και προαγωγή του εμβολιασμού στον πληθυσμό, καθώς και την προαγωγή του μητρικού θηλασμού, την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.


 


7.   Τομέας πρωτοκόλλων, θεραπευτικών και διαγνωστικών 


Έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή πρωτοκόλλων θεραπευτικών και διαγνωστικών από διεθνή πρότυπα, τις εισηγήσεις των επιστημονικών εταιρειών και επαγγελματικών ενώσεων για την αναγραφή φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, προκειμένου να γίνει εξορθολογισμός της φαρμακευτικής περίθαλψης των διαγνωστικών εξετάσεων που απαιτούνται της λειτουργίας της ιατρικής μέσα από επιστημονικό τρόπο και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος για το ασφαλιστικό σύστημα.


 


8.   Τομέας φαρμάκων


Έχει ως αντικείμενο την έρευνα και παροχή προτάσεων, για τη βελτίωση της πολιτικής υγείας του φαρμάκου στη χώρα μας, την παροχή του πιο αποτελεσματικού φαρμάκου και με τις λιγότερες δυνατές ανεπιθύμητες ενέργειες προς τον ασθενή, την καταπολέμηση του φαινομένου παροχής προς τους ασθενείς γενοσήμων αμφίβολης ποιότητας, της πολυφαρμακείας, της κατάχρησης αντιβιοτικών φαρμάκων κλπ.


 


9.   Τομέας ψυχικής υγείας


Ο τομέας έχει ως αντικείμενο την εξέταση και προαγωγή ζητημάτων ψυχικής υγείας, με σκοπό την υποβολή προτάσεων προς την πολιτεία για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού και των ήδη πασχόντων.


 


10.               Τομέας ηλεκτρονικής υγείας


Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τηλεϊατρική, ηλεκτρονική κάρτα υγείας, μηχανοργάνωση και διασύνδεση υπηρεσιών υγείας κλπ.


 


1)   Τομέας Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.


Έχει ως αντικείμενο τις ανάγκες επικοινωνίας του Ινστιτούτου.


2)   Τομέας Ευρωπαϊκός


Έχει ως σκοπό την υποβολή προτάσεων των ομάδων εργασίας στις εκπροσωπήσεις του ΠΙΣ σε διεθνείς ιατρικές οργανώσεις, όπως CPME, UEMS, EACCME, CEOM, AEMH, EJD κλπ.


3)   Τομέας Ιατρικού Τουρισμού


Έχει ως σκοπό τη μελέτη και προαγωγή του ιατρικού τουρισμού σε σχέση με την πολιτιστική ελληνική κληρονομιά, ιδίως με επισκέπτες που επιθυμούν να κάνουν θεραπείες που είναι ολιγοήμερες σε εξειδικευμένα κέντρα, καθώς και υδροθεραπεία, θεραπείες σε ιαματικά λουτρά κλπ.


4)   Τομέας περιβάλλοντος


Έχει ως αντικείμενο την προστασία της υγείας των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού από περιβαλλοντικούς παράγοντες, από έκθεση σε λύματα, στερεά ή υγρά, ή επικίνδυνες ουσίες και εν γένει περιβαλλοντολογικούς κινδύνους.


 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΠρόεδρος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΘΗΝΑ


Α΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ


Γ΄ Αντιπρόεδρος:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΘΗΝΑ


Γεν. Γραμματέας: ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΘΗΝΑ


Αν.Γεν.Γραμματέας: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΛΑΜΙΑ


Ταμίας: ΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΑΘΗΝΑΜΕΛΗ


ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΠΡΕΒΕΖΑ


ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΔΡΑΜΑ


ΓΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ


ΓΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ


ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ


ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΘΗΝΑ


ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΕΒΡΟΣ


ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ


ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΚΙΛΚΙΣ


ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ


ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΤΡΑ


ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ


 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος :  ΣΟΥΜΑΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ


Αντιπρόεδρος:   ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΞΑΝΘΗ


 


ΜΕΛΗ:


ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΥΡΟΣ


ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ – ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΛΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΠΟΛΙΤΟΥ – ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΑΙΓΙΟ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ


ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ


 


 


 


 


 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...