«Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από την Κοινή Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσ/κών Ιατρών (A.E.M.H.) – Ευρωπαίων Νέων Ιατρών (E.J.D.) – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Έμμισθων Ιατρών (F.E.M.S.)»

ΚΟΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Α.Ε.Μ.Η.) – ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ  (E.J.D.) – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (FEMS)


ΒΙΕΝΝΗ,  7 – 9 ΜΑΪΟΥ 2015


ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ


κ.κ. Κ. ΛΙΒΑΔΑ, Κ. ΚΟΥΜΑΚΗ & Χ. ΚΟΥΛΑ


 


Στις 7 Μαΐου πραγματοποιήθηκε κοινή Συνδιάσκεψη, με θέμα  «Διεύθυνση – Διαχείριση Κλινικής Νοσοκομείου», στην οποία παρέστησαν οι κ.κ. Λιβαδάς, Κουμάκης και Κούλας, ενώ ο Dr. H. Mayer, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου της Αυστρίας και ο Καθηγ. V. Tica, Αντιπρόεδρος της ΑΕΜΗ, άνοιξαν τη Συνδιάσκεψη με τις εναρκτήριες ομιλίες τους, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις για τα προσόντα που πρέπει να έχει ο ιδανικός διευθυντής μιας κλινικής και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση.


 


68η Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Μ.Η. / 2η Κοινή Συνάντηση ΑΕΜΗ – FEMS


8 – 9 Μαΐου 2015


 


Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης άνοιξαν οι Dr. Harald Mayer, Αντιπρόεδρος του εθνικού Ιατρικού Συλλόγου της Αυστρίας, Dr. João de Deus, Πρόεδρος της ΑΕΜΗ,  Dr. Carsten Mohrhardt, Πρόεδρος των Ευρωπαίων Νέων Ιατρών (EJD) και Dr. Enrico Reginato, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νέων Ιατρών (FEMS).


Στη συνέχεια ο κ. Rudolf Hundstorfer, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας Καταναλωτών της Αυστρίας έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νομοθετικό καθεστώς της Αυστρίας, σχετικά με τις ώρες εργασίας των νοσοκομειακών ιατρών, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Χρόνο Εργασίας. Σύμφωνα με τη νέα αυστριακή νομοθεσία, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας περιορίζεται στις 48 ώρες και η μέγιστη διάρκεια ατομικής βάρδιας στις 25 ώρες. Όσον αφορά τη ρήτρα “optout”, κάποιοι νοσοκομειακοί λειτουργοί επιθυμούν να την εφαρμόσουν σε μόνιμη βάση, πράγμα που σημαίνει ότι ζητούν να επιτρέπεται στους ιατρούς να αποδεχθούν ατομικά να εργάζονται περισσότερες ώρες. Όπως εξήγησε ο Υπουργός, αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Σχετικά με την περίοδο ανάπαυσης, σύμφωνα με το νέο νόμο, καθορίζεται στις 23 ώρες, αμέσως μετά την βάρδια των 25 ωρών.


Στη συνέχεια, ακολούθησαν εκτενείς συζητήσεις για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Χρόνο Εργασίας, όπου τονίσθηκε ότι θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που θα διασφαλίσει το ωράριο εργασίας στα νοσοκομεία, θα διατηρήσει υψηλή ποιότητα στην περίθαλψη και θα δώσει κίνητρα στους νέους ιατρούς να παραμείνουν στις χώρες τους.


Επίσης, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Χρόνο Εργασίας, που είχε διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Δημόσιων Διοικήσεων (European Federation of Public Service Unions – EPSU), ενώ συμφωνήθηκε να συνεργασθούν οι Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις προς την κατεύθυνση αυτή.


Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι συμμετείχαν στις Ομάδες Εργασίας, οι οποίες ήταν οι εξής :


1.   Ομάδα Εργασίας για την Κλινική Ηγεσία (Διοίκηση-Διαχείριση Κλινικής)


Προεδρεύων ήταν ο Dr. Vlad Tica, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Dr. Theo Merholz. Έγιναν συζητήσεις για τα καθήκοντα ενός διευθυντή Κλινικής, καθώς και τα προσόντα που θα πρέπει να συγκεντρώνει. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι AEMH και FEMS ζητούν από τις εθνικές αντιπροσωπείες να αναπτύξουν κριτήρια για τις δεξιότητες και τα προσόντα του ιατρού – διευθυντή κλινικής. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι οι ιατροί θα πρέπει να κατέχουν διοικητικές θέσεις στην περίθαλψη.


 


2.   Ομάδα Εργασίας για την Εφαρμογή και την Πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχεία


Προεδρεύουσα ήταν η Dr. Anja Mitchell,η οποία επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών, στο θέμα αυτό, καθώς σε κάποιες χώρες δεν εφαρμόζονται τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, ενώ σε άλλες το 60 – 80% των ιατρικών αρχείων τηρείται ηλεκτρονικά.


Επίσης, μελετήθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τήρησης ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων, όπως η ασφάλεια των δεδομένων, η προσβασιμότητα κλπ.


 


3.   Ομάδα Εργασίας για τις Συνθήκες Εργασίες των Ευρωπαίων Νοσοκομειακών Ιατρών


Συζητήθηκαν οι πτυχές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Χρόνο Εργασίας και η ενσωμάτωσή της στις εθνικές νομοθεσίες, καθώς και η εφαρμογή της στα επιμέρους κράτη. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε δύο σημεία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ως εξής :


– Ολόκληρος ο χρόνος εφημερίας (oncall time) (στο χώρο εργασίας) να αποτελεί χρόνο εργασίας.


– Η Αντισταθμιστική ανάπαυση (Compensatory rest) θα πρέπει να λαμβάνεται αμέσως μετά από μία παρατεταμένη περίοδο εργασίας.


 


Επιπλέον, οι οργανώσεις EJD, FEMS και ΑΕΜΗ είναι αντίθετες με την επέκταση της περιόδου αναφοράς για τον καθορισμό των ορίων της εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας.


 


Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε η «Δήλωση της Βιέννης» και το τελικό κείμενο το οποίο προέκυψε και από τις συζητήσεις στις Ομάδες Εργασίας εγκρίθηκε ομόφωνα, ενώ συμφωνήθηκε να προωθηθεί στις Γενικές Συνελεύσεις των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων, για περαιτέρω δικές τους αποφάσεις και ενέργειες.


Το κείμενο της «Δήλωσης της Βιέννης», έχει ως εξής :


AEMHFEMSEJD


 


ΔΗΛΩΣΗ της ΒΙΕΝΝΗΣ


 


ΜΕΡΟΣ 1 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


 


 


Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Χρόνο Εργασίας αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της νομοθεσίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και, συνεπώς, είναι σημαντικής σπουδαιότητας για τους ιατρούς.


 


Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση, και ζήτησε τη διεξαγωγή δύο μελετών σχετικά με την εφαρμογή και την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το χρόνο εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτού του πονήματος δεν έχουν δημοσιευτεί, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει κάποια νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.


 


Η Μόνιμη Ομάδα Εργασίας των Νέων Ευρωπαίων Ιατρών(EJD), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Έμμισθων Ιατρών(FEMS) και ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Νοσοκομειακών Ιατρών(AEMH), καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην θέσει σε κίνδυνο τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Χρόνο Εργασίας, για οικονομικούς λόγους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-303/98 SIMAP της 3ης Οκτωβρίου2000 και C-151/02, Dr. Norbert Jaeger, της 9ης Σεπτεμβρίου 2003). Τα ουσιαστικά αποτελέσματα αυτών των αποφάσεων  θα πρέπει να παραμένουν αμετάβλητα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δηλαδή, με άλλα λόγια :


 


– Ολόκληρος ο χρόνος εφημερίας (oncall time) (στο χώρο εργασίας) αποτελεί χρόνο εργασίας.


– Η Αντισταθμιστική ανάπαυση (Compensatory rest) θα πρέπει να λαμβάνεται αμέσως μετά από μία παρατεταμένη περίοδο εργασίας.


 


Επιπλέον, οι οργανώσεις EJD, FEMS και ΑΕΜΗ είναι αντίθετες με την επέκταση της περιόδου αναφοράς για τον καθορισμό των ορίων της εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας.


 


ΜΕΡΟΣ 2 – ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ (CLINICAL LEADERSHIP)


 


Οι οργανώσεις EJD, FEMS και AEMH επισημαίνουν ότι  η συμμετοχή των ιατρών στη διοίκηση της υγειονομικής περίθαλψης είναι ζωτικής σημασίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η διεύθυνση της κλινικής/κλινική ηγεσία (clinical leadership) βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσματα, την ικανοποίηση των ασθενών και τα οικονομικά αποτελέσματα.  Έτσι, η clinical leadership διασφαλίζει ότι η περίθαλψη των ασθενών δεν επηρεάζεται από οικονομικά κριτήρια, δεδομένου ότι οι ιατρικές ανάγκες είναι ο πρωταρχικός στόχος της περίθαλψης.


 


ΜΕΡΟΣ 3 – Ανθρώπινο Δυναμικό


 


Οι μειώσεις του αριθμού των εργαζομένων συχνά θεωρείται ως μια γρήγορη λύση για την αντιμετώπιση των περιορισμών του προϋπολογισμού ή για την ελάφρυνση από τις οικονομικές πιέσεις, ωστόσο, οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών των περικοπών προσωπικού είναι ότι μπορούν συχνά να αποδειχθούν δαπανηρές. Η αυξημένη κούραση του ιατρού και το άγχος που προκύπτουν από τα ανεπαρκή επίπεδα στελέχωσης ίσως μειώνουν τα κίνητρα και την παραγωγικότητα, καθώς επίσης ο κίνδυνος του ιατρικού σφάλματος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.  Το κόστος της αποτυχίας για επαρκή ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών μπορεί, ως εκ τούτου, να διαβρώσει τη δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων και αυτό είναι μια άμεση επίπτωση από τη μείωση του αριθμού των εργαζόμενων.


 


Οι οργανώσεις EJD, FEMS, AEMH πιστεύουν ακράδαντα στην ελεύθερη μετακίνηση του ιατρικού εργατικού δυναμικού.  Ωστόσο, οι EJD, FEMS και AEMH θεωρούν ότι κάθε Ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί εσωτερική ανάγκη της για ιατρούς, από το δικό της ανθρώπινο δυναμικό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι κάθε χώρα


μπορεί να εκπαιδεύει τόσους ιατρούς όσους χρειάζεται, σύμφωνα με τις ανάγκες της.  Τέλος, η διαθεσιμότητα επαρκούς ιατρικού προσωπικού σε όλη την Ευρώπη θα συμβάλει επίσης στην επιτυχή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Χρόνο Εργασίας (EWTD).


 


Οικονομική Αναφορά της ΑΕΜΗ για το 2014 από τον Ταμία Dr Sobat.


Για το 2015 δεν αυξάνονται οι εισφορές των κρατών-μελών. Ο Ταμίας και ο εσωτερικός ελεγκτής, ευχαρίστησαν όλα τα κράτη μέλη για την έγκαιρη καταβολή της συνδρομής τους.


Τέλος, ο Προϋπολογισμός του 2016 εγκρίθηκε ομόφωνα.


 Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΜΗ, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για τη θητεία 2016 – 2018 :


1.   Στη θέση του Προέδρου της ΑΕΜΗ, επανεξελέγη ομόφωνα, ο Dr. João de Deus (Πορτογαλία).


2.    Στη θέση του 1ου Αντιπροέδρου, εξελέγη ομόφωνα ο Dr Vlad Tica (Ρουμανία)


3.   Στη θέση του 2ου Αντιπροέδρου, εξελέγη ομόφωνα ο Dr. PierreFrançois Cuénoud (Γαλλία)


4.   Στη θέση του 3ου Αντιπροέδρου, εξελέγη ομόφωνα ο Dr. Theo Merholz (Γερμανία)


5.   Στη θέση του Ταμία της ΑΕΜΗ, επανεξελέγη ομόφωνα ο Dr. Hrvoje Sobat (Κροατία)


Στη συνέχεια, συζητήθηκε το θέμα της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)/Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD). Η CPME παρουσίασε τη μελέτη που είχε εκπονήσει σχετικά με τη βελτίωση της Επαγγελματικής Ανάπτυξης στην Υγειονομική Περίθαλψη, το 2006. Κατά τις συζητήσεις που ακολούθησαν και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36 για τα επαγγελματικά προσόντα, τονίσθηκε ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανονισμός στις χώρες της Ε.Ε. για τη CME/CPD. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει υποχρεωτική επαναξιολόγηση των προσόντων σε όλες τις χώρες, ενώ αναφέρθηκε ότι μόνο οι Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ολλανδία, Κροατία και Ρουμανία έχουν σύστημα υποχρεωτικής επαναξιολόγησης.


Προτάθηκε να πραγματοποιηθεί μια νέα Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, στο Λουξεμβούργο, το Δεκέμβριο του 2015, όπου θα συμμετέχουν όλες οι Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις. Η πρόταση εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.


Παρουσιάσθηκαν οι εθνικές αναφορές, όπου ο Τουρκοκυπριακός ιατρικός σύλλογος, της κατεχόμενης από την Τουρκία περιοχής, παρουσίασε την αναφορά του, ως εθνική αναφορά της Κύπρου. Οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου διαμαρτυρήθηκαν έντονα, απαιτώντας να απαλειφθεί η αναφορά του συλλόγου αυτού, καθώς αυτό το «κράτος» αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, κατά παράβαση των Διεθνών Κανόνων Δικαίου. Ο Πρόεδρος της ΑΕΜΗ ζήτησε συγγνώμη για το λάθος να εγγραφεί η αναφορά αυτή ως εθνική και όλο το σώμα συμφώνησε να αντικατασταθεί,

ΠΡΟΣΦΑΤΑ