Eπιστολή προς τον υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή

 


 


                                                                             Αθήνα 7.7.2015


Προς τον                                                             ΑΠ:1334


Υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή


Αριστοτέλους 17


101 87 Ενταύθα


 


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


 


Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 3627/28.5.2015 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κατά τη συνεδρίασή του στις 26.6.2015 , συζήτησε το περιεχόμενο του εγγράφου για τον ευέλικτο τρόπο κάλυψης ιατρικού προσωπικού και υιοθέτησε την πρόταση της ΟΕΝΓΕ, η οποία εκφράστηκε δια του Γεν. Γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Δημήτρη Βαρνάβα, η οποία δημιουργεί τις ως άνω προϋποθέσεις.


Με τιμή


Για το Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου


Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας


 


ΜΙΧΑΗΛ Π.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ


 


 


*Συνημμένα σας υποβάλλουμε την πρόταση της ΟΕΝΓΕΠΡΟΤΑΣΗ ΟΕΝΓΕ


 


 


Διατάξεις για την επιτάχυνση των κρίσεων για τον διορισμό γιατρών στο ΕΣΥ


 


Τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 4 Θ του νόμου 3754/2009 σχετικά με τα εκλεκτορικά σώματα ως εξής:


α. Συμβούλιο προσλήψεων & κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις.


Τα μέλη του Συμβουλίου προσλήψεων&κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις, είναι τα εξής:


….


4.-Δύο Διευθυντές, ιατροί κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της ίδιας με την κρινόμενη θέση Υγειονομικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια και επί ελλείψεως συναφή με την κρινόμενη θέση ειδικότητα. Οι Διευθυντές εκλέγονται με κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Της κλήρωσης προηγείται πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, καλώντας να δηλώσουν εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, όσοι από τους Διευθυντές συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά ως κριτές-εισηγητές. Εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον τότε η κλήρωση διενεργείται μεταξύ όσων έχουν δηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον τους, άλλως, η κλήρωση διενεργείται μεταξύ όλων των μελών του καταλόγου.


Επί ελλείψεως κριτών-εισηγητών που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπηρετούν στην ίδια με τον κρινόμενο Υγειονομική Περιφέρεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κατάλογοι όμορης ΥΠΕ.


Οι κριτές-εισηγητές  που κληρώνονται, δικαιούνται ειδική άδεια, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εισηγήσεις τους. Η ειδική αυτή άδεια είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, εάν πρόκειται να καταρτίσουν εισηγήσεις για μέχρι δέκα (10) υποψηφιότητες, ενώ για κάθε επιπλέον πέντε (5) υποψηφιότητες προστίθεται μία (1) επιπλέον ημέρα άδειας. Η εν λόγω άδεια δεν προσμετράται στις υπόλοιπες άδειες που δικαιούνται οι ιατροί ΕΣΥ.


Η συμμετοχή στα Συμβούλια κρίσεων από τους Διευθυντές ΕΣΥ, που κληρώνονται ως κριτές-εισηγητές, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον, τυχόν δε αδικαιολόγητη άρνηση επισύρει τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης ή του προστίμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Οι κριτές-εισηγητές  οφείλουν να καταθέτουν στην Γραμματεία του Συμβουλίου τις εισηγήσεις τους το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς των φακέλων των υποψηφίων, άλλως, σε ένα (1) μήνα το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως προβλέπει η σχετική Προκήρυξη.


Ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των εισηγήσεων στους υποψηφίους. Οι εισηγητές απαντούν επί των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών και το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία ημερομηνία απάντησης επί των ενστάσεων.


Έδρα του Συμβουλίου είναι το Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση.


Η Γραμματεία του Συμβουλίου οφείλει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών να διαβιβάσει τα πλήρη Πρακτικά της κρίσης στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών το αργότερο να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες με τα συναρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες και να αποστείλει τον διορισμό του επιλεγέντα ιατρού για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στην ως άνω προθεσμία των δύο (2) μηνών περιλαμβάνεται και η διαδικασία της άσκησης του βοηθήματος της Αίτησης αναπομπής κατ’ άρθρο 37 παρ. 10 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’).


Όλα τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43Α) διατυπώνουν την γνώμη τους και ψηφίζουν ελεύθερα, χωρίς να υφίστανται συνέπειες για την έκφραση γνώμης και την ψήφο τους κατά τη συνεδρίαση των Συμβουλίων.


 


Στο άρθρο 22 του νόμου 4238/14 προβλέπεται ότι οι θέσεις του κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ προκηρύσσονται κατά ειδικότητα. Να διορθωθεί νομοτεχνικά ώστε να προβλέπεται πως  «Οι θέσεις του κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ προκηρύσσονται κατά ειδικότητα και βαθμό».


 


Καθιερώνεται ως ανώτατο όριο εισόδου στο Ε.Σ.Υ. για την κατάληψη θέσης Επιμελητή Β’ η ηλικία των 50 ετών. Το όριο αυτό θεωρείται ότι συμπληρώνεται την τελευταία ημέρα του έτους μέσα στο οποίο ο υποψήφιος συμπληρώνει το όριο αυτό και λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την σχετική Προκήρυξη.


 


 


 


 


 


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...