«Αναφορά των Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη Συνεδρίαση του CONSEIL EUROPÉEN DES ORDRES DES MÉDECINS (CEOM)/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ», Λουξεμβούργο, 11 – 12 Ιουνίου 2015.

 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (CEOM)

ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 11 & 12 ΙΟΥΝΙΟΥ  2015

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΙΣ

 

Με την συμμετοχή εκπροσώπων Ιατρικών Συλλόγων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνήλθε στο Λουξεμβούργο στις 11 και 12 Ιουνίου η Τακτική Συνδιάσκεψη της CEOM.

Ως γλώσσες της Συνόδου χρησιμοποιήθηκαν, με ταυτόχρονο σύστημα μετάφρασης,  η αγγλική, η γαλλική και η ιταλική.

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπήθηκε στην Συνδιάσκεψη της CEOM στη Ρώμη  από τους Αναστάσιο Βασιάδη, Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο, Βλαδίμηρο Παναγιωτίδη και Μαρίλη Πασακιώτου

 

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης, τους Εκπροσώπους καλωσόρισε o Πρόεδρος  του Εθνικού Ιατρικού Συλλόγου Λουξεμβούργου Dr. P. BUCHLER ο οποίος σε σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στο έργο του Συλλόγου του και τις συμμετοχικές δράσεις στην CEOM. 

 

Ακολούθησε χαιρετισμός και ομιλία από τον Πρόεδρο της Βουλής και πρώην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης του Λουξεμβούργου κ. M. DI BARTOLOMEO.

 

 Στην συνέχεα ο Πρόεδρος της CEOM Dr. Nicolino D’Autilia παρουσίασε τα πεπραγμένα του Συμβουλίου και έθεσε προς έγκριση τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη τον Δεκέμβριο 2014. Τα πρακτικά εγκρίθηκαν ομόφωνα.

 

Στην διάρκεια της Συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν κύκλοι εργασιών με θέματα την Δεοντολογική χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τους Ιατρούς, τα Διεθνή Πρότυπα Κανονισμών, την Διακήρυξη για την Κινητή Υγεία, τους Καθοριστικούς Κοινωνικούς Παράγοντες της Υγείας, την ενημέρωση από την συνάντηση των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων(EMOs), τις Συστάσεις Δεοντολογίας, την Ιατρική Δημογραφία και τις Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιατρικών Συμβουλίων 

 

Κατά τους κύκλους  εργασιών της Συνόδου, τα θέματα παρουσιάστηκαν από τις Ομάδες Εργασίας ως εξής:

 

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ

Παρουσίαση: Dr.J.R.HUERTA (Ισπανία)

 

Πραγματοποιήθηκε εισήγηση από τον Dr. J.R. Huerta με αναφορά στα ζητήματα από ανακύπτουν από την ανεξέλεγκτη χρήση του. Από την Ελληνική Αντιπροσωπεία επισημάνθηκε ότι με βάση τους Κανονισμούς Ιατρικής Δεοντολογίας που ισχύουν σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Νομοθετήματα, προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο επιτρέπεται να γίνεται η επαγγελματική προβολή των ιατρών στα mass media και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βάσει των Κανονισμών Ιατρικής Δεοντολογίας, κάθε ιατρός δικαιούται, στα πλαίσια της επαγγελματικής του προβολής, να κοινοποιεί μόνο τα επαγγελματικά του στοιχεία και τους επιστημονικούς τίτλους που επισήμως κατέχει. Τονίστηκε ότι μετά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η επαγγελματική αυτή προβολή έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ειδικότερα στο διαδίκτυο, με την ανάρτηση στοιχείων επαγγελματικής προβολής που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς Ιατρικής Δεοντολογίας, αλλά και πληροφοριών ιατρικού περιεχομένου, που δεν σχετίζονται με τα γενικώς αναγνωρισμένα επιστημονικά δεδομένα. Τονίστηκε επίσης  ότι αυτό το φαινόμενο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς παρασύρει απροσδιόριστο αριθμό πολιτών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε αμφίβολης αποτελεσματικότητας θεραπευτικές μεθόδους, θέτει ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των ιατρών και εκθέτει συνολικώς την ιατρική κοινότητα και την ιατρική επιστήμη. Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, κρίνεται εξαιρετικά επιτακτική και προϋποθέτει την διαμόρφωση ενός ενιαίου αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταληκτικά η Ελληνική Αντιπροσωπεία εισηγήθηκε  ότι η CEOM ως Ευρωπαϊκή Ιατρική Οργάνωση, η οποία έχει ασχοληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με ζητήματα ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, επιβάλλεται να διαμορφώσει αυτή την πρόταση νομοθετικού πλαισίου, η οποία θα υποβληθεί στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως Ευρωπαϊκή Οδηγία να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των χωρών μελών.

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.

Παρουσίαση: Dr. N. DICKSON (Ηνωμένο Βασίλειο)

Ο Dr. N. Dickson έκανε μια γενική παρουσίαση στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Κανονισμών επισημαίνοντας τα σημεία ταύτισης αλλά και τις διαφορές που υφίστανται. Από την Ελληνική Αντιπροσωπεία επισημάνθηκε η αναγκαιότητα αξιοποίησης των Προτύπων προκειμένου να διαμορφωθεί από την CEOM ένας ενιαίος Ευρωπαϊκός Κανονισμός που θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της επισήμανσης καταγράφηκε απόλυτη ταύτιση από όλες τις Αντιπροσωπείες,

ΚΙΝΗΤΗ ΥΓΕΙΑ 

Παρουσίαση:  Dr.J. LUCAS (Γαλλία)

 

Από τον Dr. J. Lucas παρουσιάστηκε η τελική μορφή  της πρότασης για την Κινητή Υγεία . Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επισημάνθηκε η χρησιμότητα των τεχνολογιών Κινητής Υγείας στην Ελλάδα λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της χώρας και των ιδιαιτέρων προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την μείωση του ιατρικού προσωπικού των δημοσίων δομών Υγείας. Τονίστηκε η αναγκαιότητα αυστηρής τήρησης των κανόνων Ιατρικής Δεοντολογίας, η προστασία των   δικαιωμάτων των ασθενών και η ανάδειξη της σχέσης ιατρού-ασθενούς ως αναντικατάστατης προϋπόθεσης θεραπευτικού έργου. Τέλος επικαιροποιήθηκε η πρόταση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας σύμφωνα με την οποία, η Κινητή Υγεία δεν πρέπει να οδηγεί στην αποδυνάμωση της σχέσης ιατρού-ασθενούς που πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της άσκησης της Ιατρικής. Οι επισημάνσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό.

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παρουσίαση:   Dr.R.BRETTENHALER (Αυστρία)

 

Ο Dr. R. Brettenhaler μετέφερε την εμπειρία από την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων εις ότι αφορά την Υγεία στην Αυστρία. Αναφέρθηκε αναλυτικά στους παράγοντες γέννηση, ανάπτυξη, διαβίωση, εργασία και ηλικία ως καταλυτικά στοιχεία για την Υγεία. Επεκτάθηκε στη επίδραση της κατανομής του χρήματος, της εξουσίας και των πόρων σε διεθνές, εθνικό κα τοπικό επίπεδο, επισήμανε τις ευθύνες για τις υγειονομικές ανισότητες και τόνισε τις υγειονομικές διαφορές εντός και μεταξύ των χωρών. Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επισήμανε την δραματική υποβάθμιση της Υγείας εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση των δαπανών και του διατιθέμενου ποσοστού επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Ζήτησε δε την παρέμβαση της CEOM προκειμένου οι δαπάνες για την Υγεία να εξαιρεθούν από τα λαμβανόμενα οικονομικά μέτρα.

 

 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Εισήγηση : Α. ΒΑΣΙΑΔΗΣ  – Παρουσίαση : Μ. ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ – Παρέμβαση : Κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ . Α. Βασιάδης αναφέρθηκε στην έντονη συγκρουσιακή κατάσταση που επικρατεί και κλιμακώνεται στην Συρία, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη έξαρση μετακίνησης προσφύγων που φθάνουν συνεχώς στις χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα στην Ελλάδα, με μεγάλο κίνδυνο για την ζωή τους, λόγω του θαλασσίου περάσματος, το οποίο διασχίζουν με συνθήκες έλλειψης ασφάλειας. Επισημάνθηκε το επισφαλές υγειονομικό περιβάλλον που δημιουργείται εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού των προσφύγων που φθάνουν συνεχώς στην χώρα και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ίδιους και τις τοπικές κοινωνίες. Στην συνέχεια έγινε ενημέρωση για το σχέδιο της πολιτείας προκειμένου να αποτραπεί η εκδήλωση επιδημιών, το οποίο συνίσταται στην δημιουργία αυτόνομων δομών παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στις πύλες εισόδου των νησιωτικών περιοχών και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών Αττικής, στην δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού εποπτείας και διοίκησης των παραπάνω δομών απευθείας από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, στις δράσεις εκπαίδευσης και προετοιμασίας όσων εμπλέκονται στο μηχανισμό υποδοχής και υποστήριξης των προσφύγων και μεταναστών (στελέχη Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικής Υπηρεσίας κλπ)., στην δημιουργία συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης επιδημιολογικών δεδομένων και στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Τονίστηκε ότι κύριοι στόχοι του σχεδίου είναι η ασφάλεια κατά την υποδοχή των προσφύγων και η προστασία της ευάλωτης ομάδας των ασυνόδευτων παιδιών, η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και πρόληψης στους πληθυσμούς αυτούς, η παραπομπή τους σε Δημόσια Νοσοκομεία, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και η προάσπιση της δημόσιας υγείας του γενικού πληθυσμού. Επισημάνθηκε τέλος η αναγκαιότητα να επιληφθούν τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , του σοβαρότατου αυτού ζητήματος, πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις

Η κ. Μ. Πασακιώτου παρουσίασε με την χρήση power point, τις γενικότερες διαστάσεις του ζητήματος, αναδεικνύοντας το πρόβλημα των παράνομων διελεύσεων και την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών, που διαμορφώνονται  με εντελώς διαφορετικά γεωπολιτικά στοιχεία από την κρίση του 2006,  οπότε καταγράφηκαν 26.000 αφίξεις στους Καναρίους Νήσους. Με την παρουσίαση αναδείχτηκε η σταδιακή κορύφωση των αφίξεων προσφύγων  στην Ελλάδα από το 2010 έως και σήμερα, ενώ επισημάνθηκε η πλημμελής συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Μεσογείου όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Τυνησία και η πολυπλοκότητα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, όπως είναι το λαθρεμπόριο, η διακίνηση ναρκωτικών και το εμπόριο όπλων. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και τεχνολογικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα φύλαξης των συνόρων και να οργανωθεί αποτελεσματικά  η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στις χώρες προέλευσης των προσφύγων. Τονίστηκε η άμεση αναγκαιότητα   μεταρρύθμισης της Συνθήκης του Δουβλίνου σύμφωνα με την οποία, η χώρα από την οποία εισέρχονται οι πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και υπεύθυνη για αυτούς, όπου και αν αυτοί ζητήσουν άσυλο και εκεί μεταφέρονται.    Επισημάνθηκε ότι ο αριθμός των προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα με πλοίο από την Τουρκία έχει αυξηθεί δραματικά, με τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση, να τον αναβιβάζει στους 22.000 κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2015, σε σύγκριση με σχεδόν 34.000 σε ολόκληρο το έτος 2014, ενώ λίγο πάνω από 26.000 πρόσφυγες έχουν φθάσει στην Ιταλία από τις αρχές του 2015. Περιγράφηκε ότι η πρώτη γραμμή αυτής της μετανάστευσης είναι κατά μήκος των νησιών του Αιγαίου, τα οποία περιλαμβάνουν τη Λέρο, την Κω και τη Λέσβο. Αναδείχτηκε το υγειονομικό πρόβλημα που εκδηλώνεται στους πρόσφυγες λόγω των ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, τις υποτυπώδεις συνθήκες υγιεινής, την έκθεση στο ψύχος, την έλλειψη επαρκούς αερισμού και πρόσβασης σε φυσικό φως, την κακή διατροφή και την ανύπαρκτη ή  πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους και σε σωματική άσκηση, που αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση και τη διαβίβαση διαφόρων ασθενειών όπως δερματολογικών, αναπνευστικών , γαστρεντερικών , μυοσκελετικών κλπ. Επίσης δόθηκε έμφαση στο γεγονός
ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο έχουν υποβληθεί σε μια πολύ μακρά στέρηση της ελευθερίας και δεν έχουν καμία ή περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο και τις οικογένειές τους, με συνέπεια να παρουσιάζουν διαταραχές  της ψυχικής τους υγείας.
Επί πλέον τέθηκε επιτακτικά η επίπονη και χρονοβόρος γραφειοκρατική διαδικασία για την χορήγηση του αιτούμενου Ασύλου. Τέλος παρατέθηκαν στοιχεία των κινήσεων που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για τον συντονισμό αντιμετώπισης του ζητήματος, από το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας, την Ύπατη Αρμοστεία και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Τονίστηκε δε η αναγκαιότητα διαμόρφωσης Πλαισίου Κοινής Αλληλεγγύης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την κοινή διαχείριση μετεγκατάστασης των προσφύγων.

Στην παρουσίαση προσετέθη παρέμβαση του μέλους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας κ. Κ. Κουτσόπουλου, κατά την οποία περιγράφηκε η επικρατούσα κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου που αποτελούν τόπους πρώτης άφιξης των προσφύγων.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις πολλών Αντιπροσώπων οι οποίοι υποστήριξαν τις εισηγήσεις και πρότειναν την διαμόρφωση ανοικτής θέσης της CEOM, προκειμένου του όλου ζητήματος να επιληφθούν οι Αρχές και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τούτο αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας η οποία θα προετοιμάσει την εισήγηση με την απαραίτητη νομική πλαισίωση.

Την Ομάδα αποτελούν η κ. Μαρίλυ Πασακιώτου (Ελλάς) ως συντονίστρια και οι Roland Kerzmann (Βέλγιο), Μάριος Φιλίππου (Κύπρος), Francesco Alberti (Ιταλία) και Jose Ramon Huerta (Ισπανία).

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Παρουσίαση:   Dr.M.GAUTHEY (Ελβετία)

Η Dr. Μ. Gauthey  παρέθεσε ενημερωτικά στοιχεία από τη πρόσφατη συνάντηση των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων στην Βιέννη. Τα στοιχεία ετέθησαν στην διάθεση της Συνόδου και των Αντιπροσωπειών για περαιτέρω αξιοποίηση

 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ.

Παρουσίαση: Dr.F.ALBERTI (Ιταλία) , Dr. P.HECQUARD (Γαλλία)

 

Ο Dr. F.Alberti ανέπτυξε τις διαμορφωθείσες θέσεις των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων για την Ιατρική Δεοντολογία, βάσει των απαντήσεων επί του υποβληθέντος ερωτηματολογίου εκ μέρους της CEOM, για τις περιπτώσεις άρνησης θεραπείας, για τις θεραπευτικές δοκιμές στην ιατρική έρευνα, την ενημέρωση και την δημοσιοποίηση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα σημεία σύγκλισης τα οποία απετέλεσαν και την βάση διαμόρφωσης της τελικής παρουσίασης

Από τον Dr P.Hecquard παρουσιάστηκε το τελικό κείμενο των δεοντολογικών συστάσεων για τα προς εξέταση ζητήματα.

Εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επισημάνθηκαν οι διατάξεις που διέπουν τον θεσμοθετημένο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας στην Ελλάδα ως προς το  ιατρικό απόρρητο και τις περιπτώσεις που αυτό βρίσκεται σε επισφάλεια όπως κατά την συνταγογράφηση. Επίσης εγένετο αναφορά για την ισχύ της Ιατρικής Δεοντολογίας σε ζητήματα προάσπισης της υγείας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Ήδη οι επισημάνσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας έχουν  ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο της Ομάδας Εργασίας που έγινε ομόφωνα δεκτό

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρουσίαση: Dr.M.GAUTHEY (Ελβετία), Dr. HannuHalila (Φινλανδία)

Η Dr. M.Gauthey ανακοίνωσε επικαιροποιημένα ιατρικά δημογραφικά στοιχεία, με ειδικές αναφορές για τον σχεδιασμό και την πρόβλεψη του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο της υγείας. Σημαντικό μέρος της παρουσίασης της Dr. M.Gauthey αφορούσε την κατάσταση στην Ελβετία σε ότι αφορά την μετακίνηση και εγκατάσταση Ιατρών από άλλες χώρες.                      Ο Dr. Hannu Halila παρουσίασε τα στοιχεία από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ομάδα Εργασίας σχετικά με την επαγγελματική κατανομή των ιατρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.               Η Ελληνική Αντιπροσωπεία επισήμανε δημογραφικά στοιχεία με γεωγραφικά δεδομένα και δεδομένα κατανομής, που   συγκεντρώθηκαν από τους Τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους της Ελλάδας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τον ΟΟΣΑ, σε σχέση με τους Έλληνες ιατρούς  που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει στοιχείων των αντιστοίχων Ιατρικών Συλλόγων, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι Έλληνες Ιατροί που σπούδασαν στις χώρες αυτές. Εκ των στοιχείων αυτών τονίστηκε ότι για την διαμόρφωση μιας ενιαίας διαχείρισης της ιατρικής δημογραφίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβάλλεται να ενσωματωθούν όλα τα επιμέρους στοιχεία σε μια ενιαία βάση δεδομένων προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Η παρέμβαση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας έχει ενσωματωθεί  στην εργασία.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟY ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Παρουσίαση: κ. Ν.WHILE (Αγγλία)

 

Το στέλεχος της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιατρικών Αρμοδίων Αρχών κ. Ν.While παρουσίασε επιγραμματικά τις δραστηριότητες του Δικτύου. Η παρουσίαση είχε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα χωρίς σχολιασμούς.

 

 

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...