1369/30.6.2015

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, email: chpolitis@gmail.com

                            

 

 

                             ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

 

Αθήνα, 30.6.2015

Προς

Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο

Πρόεδρο Π.Ι.Σ.

Πλουτάρχου 3

10675 Αθήνα

 

Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.

 

 

ΓΝΜΔ 1369/30.6.2015

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 1548/26.6.2015 έγγραφο ΠΙΣ.

Το με αρ. πρωτ. 1320/26.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1547/26.6.2015) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. 1548/26.6.2015 έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας με αρ. πρωτ. 1320/26.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1547/26.6.2015), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

                    Στο με αρ. πρωτ. 1320/26.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1547/26.6.2015) έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας αναφέρονται τα εξής:

«Σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό νια το νομικό καθεστώς που ισχύει σχετικά με τη λειτουργία  μονάδων ΠΦΥ  σε μη συνεχόμενους χώρους.

Συγκεκριμένα:

Μπορεί ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων, με νομική μορφή να λειτουργεί σε 2 μη συνεχόμενους χώρους μέσα στο ίδιο κτίριο;».

 

Σύμφωνα με άρθρο 21 παρ. 3 και 4 Π.Δ. 84/2001 ΦΕΚ Α’ 70/10.04.2001 ορίζονται τα εξής:

«3. Οι ιδιωτικοί φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που κατά τη δημοσίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος έχουν αναπτύξει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή λειτουργούν σε διαφορετικά, μη συνεχόμενα, κτίρια, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος, με την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μέσα στη προθεσμία των δύο (2) ετών της πρώτης παραγράφου. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η ισχύς των παραπάνω αδειών και οι φορείς υποχρεούνται να περιοριστούν σε μία μόνο μονάδα, για την οποία οφείλουν να εκδώσουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι λοιπές μονάδες εξακολουθήσουν να λειτουργούν και μετά τη συμπλήρωση της παραπάνω πενταετίας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Τρίτη περίοδο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

[ΣΗΜ. Με την παρ. 15 άρθρ. 19 Ν. 3106/2003, ΦΕΚ Α’ 30/10.2.2003, ορίζεται ότι: «15. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) διετής προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρατείνεται μέχρι τις 10.4.2005. Επίσης, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου τριετής προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 10.4.2005»].

[ΣΗΜ. Με την παρ. 2 άρθρ. 43 Ν. 3329/2005, ορίζεται ότι: «2. Οι προθεσμίες προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70 Α’) οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ Α’ 30 Α’) παρατείνονται μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2005»].

[ΣΗΜ. Με το άρθρο 44 παρ. 3 Ν. 3418/2005, ΦΕΚ Α’ 287/28.11.2005, ορίζεται ότι: «3. Οι προθεσμίες προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ Α’ 30) παρατείνονται μέχρι τη 10η Απριλίου 2006»].

[ΣΗΜ.: Με το άρθρο πέμπτο Ν. 3527/2007, ΦΕΚ Α’ 25, ορίζεται ότι: «Οι προθεσμίες προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ Α’ 30) παρατείνονται μέχρι την 31.3.2007»].

[ΣΗΜ. Με την παρ. 3 άρθρ. 6 Ν. 3627/2007, ΦΕΚ Α’, ορίζεται ότι: «Καταργείται η απαγόρευση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 84/2001. Οι προθεσμίες προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) που προβλέπονται από το πέμπτο άρθρο του Ν.3527/2007 παρατείνονται από 1.4.2007 έως 31.12.2008»].

4. Για τα διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, τηρούνται τα μετρικά στοιχεία που προβλέπονται στο τμήμα Β.2 του μέρους πρώτου του παραρτήματος Α του παρόντος, πλην, όμως, μία (1) αίθουσα εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις εξέτασης, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για χρησιμοποίηση μηχανημάτων που περιγράφονται στην ανωτέρω διάταξη και δεν είναι συμβατή η σύγχρονη λειτουργία τους στον ίδιο χώρο, αποδεδειγμένα δε έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Στην περίπτωση αυτή, τηρούνται τα μετρικά στοιχεία της μεγαλύτερης από τις δύο (2) αίθουσες, όπως αυτά προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη».

 

Σύμφωνα με Παράρτημα Β’, Μέρος Δεύτερο, Τμήμα Β’ .Δ. 84/2001 ΦΕΚ Α’ 70/10.04.2001 ορίζονται τα εξής:

«ΤΜΗΜΑ Β’

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

 

1. Σύνθεση Διαγνωστικού Εργαστηρίου Απεικονίσεων. Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων συντίθεται από: α) Μία ή περισσότερες αίθουσες εξέτασης με όλους τους βοηθητικούς χώρους (μία αίθουσα εξέτασης περιλαμβάνει μία θέση εξέτασης) και

β) Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προβλέπονται στον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων.

2. Στα Διαγνωστικά Εργαστήρια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 19 του Ν.3984/11 όπως ισχύει.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Α/Α

ΧΩΡΟΙ

ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Μ)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Αίθουσα ακτινοδιαγνωστικού α)Ακτινογράφηση και ακτινοσκόπηση

β) Ακτινογράφηση ή Ακτινοσκόπηση

 

 

20.00*

 

15.00

3.00

Για μία θέση εξέτασης

Περιλαμβάνεται χειριστήριο και αποδυτήριο

2.

Αίθουσα Μαστογράφου

10.00*

2.40

Για μία θέση εξέτασης

Με χειριστήριο

3.

Αίθουσα Ορθοπαντογράφου

6.00*

2.40

Για μία θέση εξέτασης

Με χειριστήριο

4.

Αίθουσα μέτρησης οστικής πυκνότητας

10.00*

2.80

Για μία θέση εξέτασης

Με χειριστήριο

5.

Αίθουσα υπερηχογράφου

8.00*

2.40

 

 

6.

Αίθουσα Αξονικού Τομογράφου

25.00*

3.60

 

Με χώρους χειριστηρίου υπολογιστών και αποδυτήριο.

7.

Αίθουσα Μαγνητικού Τομογράφου

44.00*

4.00

 

Με χώρους χειριστηρίου υπολογιστών – gradient και προετοιμασία ασθενή με αποδυτήριο.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

8.

Εμφανιστήριο

3.00

2.00

Για μια ή

περισσότερες

αίθουσες

Προαιρετικό αν διαθέτει ψηφιοποιητή ή ψηφιακό μηχάνημα.

9.

Αποθήκη αναλώσιμου υλικού μηχανημάτων

2.00

 

Για 1-4 αίθουσες. Για περισσότερες προστίθενται 0.50τμ ανά αίθουσα.

Προαιρετικά σε ενιαίο χώρο με το εμφανιστήριο.