ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, email: chpolitis@gmail.com

                            

 

 

                            

Αθήνα, 25.6.2015

Προς

Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο

Πρόεδρο Π.Ι.Σ.

Πλουτάρχου 3

10675 Αθήνα

 

Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.

 

 

ΓΝΜΔ 1368/25.6.2015

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 1503/23.6.2015 έγγραφο ΠΙΣ.

Το με αρ. πρωτ. 301/22.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1479/23.6.2015) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Χανίων.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. 1503/23.6.2015 έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων με αρ. πρωτ. 301/22.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1479/23.6.2015), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

Στο με αρ. πρωτ. 301/22.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1479/23.6.2015) έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων αναφέρονται τα εξής:

«Σας αποστέλλουμε επερώτηση της νομικής μας συμβούλου κ. Κελαϊδή που αφορά την σύσταση του Π.Σ. και ιδιαιτέρως την θέση του αντιπροέδρου. Επίσης θα μας ενδιέφερε να μας πείτε με ποιο τρόπο πρέπει να γίνουν οι συμπληρωματικές εκλογές για την αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών που παραιτήθηκαν. Παρακαλούμε να μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν.

 

Ερώτημα για την θέση του Αντιπροέδρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία σας με την Πρόεδρο του Συλλόγου μας διατυπώσατε την θέση ότι ο αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, όταν συμμετέχει ο Πρόεδρος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο αντιπρόεδρος συγκαταλέγεται μεταξύ των αναπληρωματικών μελών και συμμετέχει στο Π.Σ. μόνο ως αναπληρωτής του Προέδρου τον οποίο αναπληρώνει απουσιάζοντα.

Επειδή η διατύπωση του άρθρου 66 ΒΔ 11.10/7-11-1957 δεν είναι απολύτως σαφής αναφορικά με την θέση του αντιπροέδρου στο Π.Σ., καθώς αναφέρεται μεν ότι τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος , πλην όμως δεν αναφέρει ρητά ότι ο αντιπρόεδρος είναι αναπληρωματικό μέλος του Π.Σ., θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το ζήτημα, επίσης και να μας γνωστοποιήσετε εάν υπάρχει σχετική νομολογία για την θέση του αντιπρόεδρου στο Π.Σ.».

 

Σύμφωνα με άρθρο 66 παρ. 1 και 2 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής:

«Άρθρον 66

1. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ του Προέδρου αυτού και «4 μελών, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθμεί μέχρι 100 μέλη, και 6 μελών, εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθμεί άνω των 100 μελών», εκλεγομένων απάντων συμφώνως τω άρθρ. 25. [ΣΗΜ. Όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 21 Ν. 1076/1980, ΦΕΚ Α’ 224]. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος των Π.Σ. εκλέγονται εκ των εν τη περιφέρεια του Ι.Σ. ασκούντων το επάγγελμα από 15ετίας ιατρών, τα λοιπά δε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτών εκ των ασκούντων από 10ετίας, υπό πάντων των εις την δικαιοδοσίαν του Ι.Σ. ανηκόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Η εκλογή γίνεται κατά τριετίαν διά μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, συγχρόνως με την εκλογήν των μελών του Δ.Σ. και διά της αναγραφής των εκλεκτέων εις κεχωρισμένον ψηφοδέλτιον. Περί της ανακηρύξεως του Προέδρου και των μελών του Π.Σ. ως υποψηφίων και τα λοιπά μέλη ισχύουν αι διατάξεις περί εκλογής μελών του Δ.Σ.

2. Τον Πρόεδρον του Πειθαρχικού Συμβουλίου κωλυόμενον αναπληροί εν τω Πειθαρχικώ Συμβουλίω ο Αντιπρόεδρος».

 

Σύμφωνα με άρθρο 67 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής:

«Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον συνεδριάζει πάντοτε εν Ολομελεία αποφασίζει δε δι’ απολύτου πλειοψηφίας. Περί της συνεδριάσεως τηρούνται πρακτικά, άτινα τηρούνται μυστικά. Των συνεδριάσεων του Π.Σ. δύναται να συμμετέχη άνευ ψήφου ο Πρόεδρος του Ι.Σ.».

 

Σύμφωνα με άρθρο 13 παρ. 3 έως 6 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ορίζονται τα εξής:

«3. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, με την πράξη συγκρότησής του. Αν το συλλογικό όργανο συγκροτείται αποκλειστικώς από αιρετά μέλη, ο πρόεδρος, ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη στα οποία ανατίθεται συγκεκριμένο αξίωμα, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του συλλογικού οργάνου.

4. Η τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτήση της ιδιότητας υπό την οποία κάποιος ορίζεται μέλος συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκρότησης του οργάνου.

5. Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

6. Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγον αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη».

 

Σύμφωνα με άρθρο 14 παρ. 3 και 4 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ορίζονται τα εξής:

«3. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, εκτός αν ο ορισμός τους δεν έχει γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία.

4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντ’ αυτού, είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως αν αυτό είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης».

 

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί πάντοτε σε ολομέλεια και αποτελείται από τον Πρόεδρο συν τέσσερα ή έξι μέλη, ανάλογα με το πόσα μέλη αριθμεί ο Ιατρικός Σύλλογος. Αν αριθμεί πάνω από 100, όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, το Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο συν έξι μέλη. Ο Αντιπρόεδρος δεν έχει δικαίωμα να μετέχει, γιατί σε παρόμοια περίπτωση θα ανέγραφε ο νομοθέτης ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία ή πέντε μέλη.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, προς επίρρωση των ανωτέρω, εκλέγονται από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου που ασκούν το επάγγελμα από δεκαπενταετία, ενώ τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτών από αυτούς που ασκούν το επάγγελμα από δεκαετία. Τον Πρόεδρο εκπροσωπεί επομένως ο Αντιπρόεδρος, όταν κωλύεται, και συνεδριάζει με τα υπόλοιπα έξι μέλη.

Σύμφωνα δε με άρθρο 25 παρ. 2 εδ. 8, όπως ισχύει, «ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης. Θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων της παράταξης που ανήκουν». Επομένως, είναι σαφής η διάθεση του νομοθέτη να διαχωρίσει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, έναντι των λοιπών μελών, τα οποία όμως συνεδριάζουν σε ολομέλεια, και έτσι καθιστούν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Επίσης, σε άρθρο 25 παρ. 3 αναφέρεται ότι «εις έτερον ψηφοδέλτιον αναγράφονται τα ονόματα του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τριών ή πέντε τακτικών μελών αυτού ως και τα ονόματα του Αντιπροέδρου και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών, αναλόγως της δυνάμεως του Συλλόγου. Και διά την εκλογήν των μελών του Π.Σ. ισχύει η παρ. 2 του παρόντος άρθρου». Ο Αντιπρόεδρος, επομένως, είναι επικεφαλής των αναπληρωματικών μελών, με ρητή διάταξη του νομοθέτη.

Δεν νοείται κατά τις διατάξεις του ΚΔΔ να βρίσκεται αναπληρωματικό μέλος όταν παρευρίσκεται και το αντίστοιχο τακτικό του. Επομένως, στα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν νοείται να συνεδριάζουν μαζί και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Κωλυομένου του Προέδρου και μόνον συνεδριάζει ο Αντιπρόεδρος, συν έξι μέλη.

Επομένως δεν είναι θέμα νομολογίας, αλλά ορθής ερμηνείας της γραμματικής διάταξης του νόμου.

Αυτά δεν ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου έχει δικαίωμα ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 34 παρ. 2 Β.Δ. 11.10/7.11.1957) να συμμετέχει στο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου.

 

Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, θα πρέπει να εφαρμοστούν, τηρουμένων των αναλογιών, τα άρθρα 22, 23, 24 παρ. 2, 25 επ. Β.Δ. 11.10/7.11.1957. Θα αφορά μόνο σε ελλείποντα μέλη και τα αναπληρωματικά τους και θα τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις.

                                  

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με τιμή,

Χάρης Πολίτης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...