ΓΝΜΔ 1366/25.6.2015

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, email: chpolitis@gmail.com

 

 

 

 

Αθήνα, 25.6.2015

Προς

Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο

Πρόεδρο Π.Ι.Σ.

Πλουτάρχου 3

10675 Αθήνα

 

Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.

 

 

ΓΝΜΔ 1366/25.6.2015

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 1474/23.6.2015 έγγραφο ΠΙΣ.

Το με αρ. πρωτ. 127/19.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1471/22.6.2015) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. 1474/23.6.2015 έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου με αρ. πρωτ. 127/19.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1471/22.6.2015), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

Στο με αρ. πρωτ. 127/19.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1471/22.6.2015) έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Μονοκάνδηλος Μιχαήλ του Γεωργίου Ιατρός, αποποιήθηκε την ειδικότητα του Πνευμονολογία-Φυματιολογία για πέντε χρόνια με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στις 4/6/2015 προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (σχετ. επισυνάπτεται) και του εκδόθηκε Πιστοποιητικό από την Περιφ. Ν. Αιγαίου (2822-2987/15 25-05-2015) βάσει του άρθρου 30 του Π.Δ. 38/2010 που του αναγνωρίζεται το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής.

Το ερώτημα μας είναι πως θα είναι εγγεγραμμένος στο Σύλλογο μας για τα επόμενα πέντε χρόνια και τι πιστοποιητικό θα του χορηγούμε π.χ. ιατρός άνευ ( κάτοχος πιστοποιητικού γεν. ιατρικής βάσει του Π.Δ. 38/2010) ή ιατρός με ιδιότητα γεν. ιατρικής (βάσει του Π.Δ. 38/2010)».

 

Στο με αρ. πρωτ. 2822-2978/25.5.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήματος Υπηρεσιών Επαγγελμάτων Υγείας, αναφέρονται τα εξής:

«Με το παρόν βεβαιούται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Π.Δ 38/2010.

Αναγνωρίζεται ως κεκτημένο το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής, χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, σε όλους τους ιατρούς, που έχουν άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος μέχρι τις 31-12-1994.

Ο κος ΜΟΝΟΚΑΝΔΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ είναι κάτοχος της με αρ. πρωτ. 706/19-01-1993 άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρού που εκδόθηκε από την Δ/νση Υγείας της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.

Το παρόν πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής».

 

Στην από 4.6.2015 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Μονοκάνδηλου αναφέρονται τα εξής:

«Αποποιούμαι την άσκηση της ειδικότητας της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και θα χρησιμοποιώ από εδώ και στο εξής το πιστοποιητικό της Γενικής Ιατρικής».

 

Επί του ερωτήματος του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου και αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω συνημμένα έγγραφα, επαγόμαστε τα εξής:

 

Σύμφωνα με άρθρο 30 παρ. 1 Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α’ 78/25.5.2010) ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 30

Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα των ιατρών γενικής ιατρικής

(Άρθρο 30 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

1. Αναγνωρίζεται ως κεκτημένο το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, σε όλους τους ιατρούς που έχουν πάρει άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος μέχρι τις 31.12.1994 δυνάμει διατάξεων που ισχύουν για την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού βασικής εκπαίδευσης και οι οποίοι κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 ή του άρθρου 23. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου όπου ο ιατρός έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση χορηγεί, κατόπιν σχετικής αίτησης, πιστοποιητικό που βεβαιώνει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4 στους ιατρούς οι οποίοι έχουν κεκτημένα δικαιώματα δυνάμει του πρώτου εδαφίου».

 

Ας σημειωθεί ότι α. σύμφωνα με την με την περίπτωση 13 της υποπαραγράφου Θ.16 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012 ισχύουν τα ακόλουθα: 13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις «Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» αντικαθίστανται ως εξής: «Η Περιφέρεια», και β. σύμφωνα με Υ.Α. Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 ΦΕΚ Β’ 713/13.03.2012, η αρμοδιότητα των Περιφερειών μεταβιβάστηκε στους Ιατρικούς Συλλόγους.

 

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, ο αιτών ιιατρός, ο οποίος έλαβε πριν την 31.12.1994 (και συγκεκριμένα όπως προκύπτει από το ως άνω έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την 19.1.1993) την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον τίτλο ιατρού Γενικής Ιατρικής του άρθρου 30 Π.Δ. 38/2010.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με τιμή,

Χάρης Πολίτης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...