ΓΝΜΔ 1365/19.6.2015

 

ΓΝΜΔ 1365/19.6.2015

ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 600/8.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1348/9.6.2015)

έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Κω.

Το με αρ. πρωτ. 551/22.5.2015 έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Κω.

Το με αρ. πρωτ. 8099/2.6.2015 έγγραφο του Προϊστάμενου Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κω προς τον Ιατρικό Σύλλογο Κω (αρ. πρωτ. ΙΣ Κω 586/5.6.2015).

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κω με το υπ’ αρ. πρωτ. 600/8.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1348/9.6.2015) και το με υπ’ αρ. 551/22.5.2015 έγγραφα του ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

          Στο με αρ. πρωτ. 600/8.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1348/9.6.2015) έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κω αναφέρονται τα εξής:

«Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας τις ενέργειες που έχουν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο Κω προς το Γραφείο Μεταφορών και την απάντηση του προϊσταμένου.

Θα σας παρακαλούσαμε να λάβει γνώση και ο Νομικός Σύμβουλος του ΠΙΣ για να μας διαφωτίσει πάνω στις λεπτομέρειες της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την απάντηση που το Γραφείο Μεταφορών απέστειλε στον ΙΣΚΩ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες».

 

Στο με αρ. πρωτ. 551/22.5.2015 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κω αναφέρονται τα εξής:

«Όπως προκύπτει από έγγραφα που έχουν κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Κω,

1. Η εταιρεία με επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΩ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο KOSMEDICARE έχει στις 7/04/2014 ταξινομήσει ασθενοφόρο (Φ.Ι.Χ.) με αρ. πλαισίου ZFA25000001279754 και αριθμό πινακίδας ΚΧΖ 2575.

2. Η εταιρεία με επωνυμία MEDHOME HIPPOCRATES Α.Ε. ιδιωτικού πολυιατρείου, έχει ταξινομήσει ασθενοφόρο (Φ.Ι.Χ) τον 08/2012 με αρ. πλαισίου: ZFA 23000005181902 και αριθμό πινακίδας ΚΧΕ 8840.

Αμφότερα τα οχήματα έχουν ταξινομηθεί στο Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Κω, υπογραφών ο κ. Σβύνος Εμμανουήλ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1328/30-05-2013 (τροποποίηση του Ν.1959/91, ΦΕΚ 707 05-09-1991) και τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α’ 38/17.02.2014), καμία από τις προαναφερθείσες εταιρείες δεν νομιμοποιείται στην ταξινόμηση ασθενοφόρου.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την σοβαρότητα του θέματος αφού η κυκλοφορία ασθενοφόρων αφορά την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, πολύτιμο αγαθό όχι μόνο των κατοίκων αλλά και των ξένων επισκεπτών του νησιού .

Επισυνάπτονται οι άδειες κυκλοφορίας και η ταξινόμηση των δύο ασθενοφόρων καθώς και η νομοθεσία. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

 

Στο με αρ. πρωτ. 8099/2.6.2015 έγγραφο του Προϊστάμενου Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κω προς τον Ιατρικό Σύλλογο Κω (αρ. πρωτ. ΙΣ Κω 586/5.6.2015) αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: “Παρέχονται πληροφορίες κερί των υπ’ αριθ. ΚΧΕ 8840 Е.1.Х. και ΚΧΖ 2575 Ε.Ι.Χ. ασθενοφόρων”.

ΣΧΕΤ.: Του’ αριθ. 551/22-05-2015 έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Κω «Ο Ιπποκράτης».

Σε απάντηση άνω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με την ταξινόμηση των υπ αριθ. ΚΧΕ 8840 Ε.Ι.Χ. και ΚΧΖ 2575 Ε.Ι.Χ. ασθενοφόρων από την υπηρεσία μας. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αμφότερα οχήματα είναι Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) ασθενοφόρα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί για τις ανάγκες ιδιωτικών πολυιατρείων στη νήσο Κω, ειδικότερα:

– Το υπ’ αριθ. ΚΧΕ 8840 Ε.Ι.Χ. (αρ. πλαισίου ZFA23000005I8I902) ταξινομήθηκε την 13-06- 2012 για τις ανάγκες της εταιρείας MEDHOME HIPPOCRATES Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 14806/11-06-2012 βεβαίωσης καταλληλότητας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης (συνημμένο), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α5/31536/2624/25-05-2005 (754Β’). Για το υπόψη ασθενοφόρο υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας κ. Mohammed Ali Hadoudou για τους όρους και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη στελέχωση των ασθενοφόρων και την διακίνηση των ασθενών ή τραυματιών ή εξεταζόμενων (συνημμένο). Επιπλέον υποβλήθηκαν, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, το υπ’ αριθ. 3759/09-04-2012 πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. Κω (συνημμένο) και η υπ’ αριθ. 6625-6775/21-09-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (συνημμένο).

Το υπ’ αριθ. ΚΧΖ 2575 Ε.Ι.Χ. (αρ. πλαισίου ZFA2S000001279754) ταξινομήθηκε την 17-04- 2014 για τις ανάγκες της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (διακριτικός τίτλος KOS MEDICARE), μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 49974/07- 04-2013 βεβαίωσης καταλληλότητας του ΕΚΑΒ (συνημμένο), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α5/4730/635/15-05-2013 (1328 Β’). Για το υπόψη ασθενοφόρο υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας κ. Σαρούκου Αλέξιου για τους όρους και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη στελέχωση των ασθενοφόρων και την διακίνηση των ασθενών ή τραυματιών ή εξεταζομένων (συνημμένο). Επιπλέον υποβλήθηκαν, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, η από 05-04-2012 βεβαίωση σύστασης εταιρείας (συνημμένο) και η υπ’ αριθ. 148/24-05-2012 βεβαίωση συστέγασης (συνημμένο).

Αναφορικά με τις διατάξεις του Ν. 4238/2014, άρθρο 27, παρ. 1 (38 Α’), τις οποίες επικαλείστε στο σχετικό έγγραφό σας, επισημαίνουμε ότι αφορούν Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κινητό Ιατρείο) (φορτηγό όχημα ειδικού σκοπού κατηγορίας ΝIG ή N2G με κωδικό αμάξης 172) και όχι ασθενοφόρα οχήματα (επιβατικό όχημα ειδικού σκοπού κατηγορίας Μ1G, υποκατηγορίας SC).

Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε σύννομες τις ταξινομήσεις των υπ’ αριθ. ΚΧΕ 8840 Ε.Ι.Χ. και ΚΧΖ 2575 Ε.Ι.Χ. ασθενοφόρων από την υπηρεσία μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω παροχή πληροφοριών».

 

Σύμφωνα με Υ.Α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β’ 707/05.09.1991) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1959/91», όπως σήμερα ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1. Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.) εκδίδονται από τις Νομαρχιακού επιπέδου Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όρων και προϋποθέσεων όπως ορίζονται παρακάτω και εφόσον καταβληθεί η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις υπέρ του Δημοσίου εφάπαξ εισφορά.

Για την έκδοση της παραπάνω άδειας δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση του

οικείου Νομάρχη.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση των κατά τα ανωτέρω αδειών κυκλοφορίας είναι η Υπηρεσία Συγκοινωνιών στην περιοχή της οποίας υπάγεται συγκοινωνιακά ο τόπος που έχει έδρα η επιχείρηση.

Ειδικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων τα οποία πρόκειται να εξυπηρετήσουν γεωργική επιχείρηση, αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών, είναι αυτή στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η γεωργική έκταση προς εκμετάλλευση (καλλιεργούμενες εκτάσεις).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1. Η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών γενικά με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, πλην βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:

α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία υπέρ της οποίας ή του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), παραχθεί, εξορυχθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί από αυτή ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία (πρώτες ύλες, αντικείμενα απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης κ.λ.π.).

Για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να έχουν μαζί τους έντυπο έγγραφο (τιμολόγιο ή ημερολόγιο μεταφοράς ή άλλο φορολογικό στοιχείο), το οποίο

συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της μεταφοράς και αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε ζήτησή του στις αρμόδιες Αρχές ελέγχου.

β) Σκοπός του κάθε ταξιδιού είναι η μεταφορά εμπορευμάτων από και προς την επιχείρηση ή η διακίνηση τους από την επιχείρηση προς τρίτους πελάτες της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση ασκεί αποκλειστική εμπορία αγαθών απαγορεύεται η μεταφορά αυτών από τον τόπο παραγωγής τους απευθείας στον πελάτη εφόσον τα προϊόντα μεταφέρονται με ΦΙΧ αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα.

γ) Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα οδηγούνται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό της επιχείρησης, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με την αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδηγού ή από επαγγελματία οδηγό, που έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα μπορούν να οδηγούνται και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη του.

δ) Οι μεταφορές με ΦΙΧ αυτοκίνητα είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελματία και κατά την διενέργεια αυτών δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα κόμιστρο.

ε) Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με ισχύουσα προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ή οριστική και

στ) Δεν μεταφέρουν άλλα εμπορεύματα ή υλικά πέραν αυτών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

2. Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα επιτρέπεται επίσης να διενεργούν και διεθνείς μεταφορές με τους όρους και προϋποθέσεις της κανονιστικής απόφασης Φ.205/68/1/27.4.83 “περί όρων προϋποθέσεων για την διενέργεια διεθνών οδικών και εμπορευματικών μεταφορών”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4.000 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ

1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων χορηγούνται:

α) Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά).

β) Σε ενώσεις τέτοιων προσώπων (κοινοπραξίες)

γ) Σε κοινωνία διαδόχων η οποία αποτελείται από φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν από κοινού επιχείρηση που κληρονόμησαν και

δ) Σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας.

2. Οι άδειες κυκλοφορίας διακρίνονται σε “αγροτικές” και

“επαγγελματικές”, χορηγούνται στα παραπάνω πρόσωπα, α, β, και γ εφόσον ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση, έχουν μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτηση του είναι αναγκαία η κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής και εφόσον υποβάλλουν επί ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών μαζί με την αίτησή τους τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) Για “αγροτικά” ΦΙΧ αυτοκίνητα:

αα) Βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας η οποία θα βεβαιώνει την ύπαρξη αγροτικής επιχείρησης στο όνομα του αιτούντος τέτοιου μεγέθους που να απαιτεί την χρήση ΦΙΧ αυτοκινήτου για την εξυπηρέτησή της και η οποία θα είναι του τύπου:

“ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιούται ότι: Ο ή Η………

κάτοικος………….

1. Είναι ή δεν είναι αγρότης ή αγρότισσα κατά κύρια απασχόληση σύμφωνα με το Π.Δ. 890/81 ή είναι δασεργάτης ή ρητινοσυλλέκτης μέλος του ………αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού ή της …….. δασικής επιχείρησης.

2. Έχει σε λειτουργία γεωργική, κτηνοτροφική, πτηνοτροφική μελισσοκομική, σηροτροφική, αλιευτική επιχείρηση (απλή ή μικτή) στο όνομά του (της)”.

3. Το μέγεθος της γεωργικής επιχείρησης του (της) και το μεταφορικό της έργο απαιτεί ή δεν απαιτεί τη χρήση ενός ή δύο ή τριών κ.λ.π. ΦΙΧ αυτοκινήτων Μ.Β. (κατά περίπτωση):

α) 1,5-2,5 τόνων

β) 2,5-4 τόνων

γ) άνω των τεσσάρων τόνων

Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται μόνο μια άδεια κυκλοφορίας για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για την χορήγηση περισσοτέρων της μιας αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής απαιτείται όπως η βεβαίωση της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας αναφέρει ρητά ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση του ενδιαφερομένου για να εξυπηρετηθεί πρέπει να έχει δύο, τρία κ.λ.π. ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα.

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του Νομ. 1599/86 ότι ο αιτών τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής.

“γγ. Ειδικά για την περίπτωση ταξινόμησης Φ/Χ αγροτικού αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος μόνο με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εδαφίου ββ) και βεβαίωσης της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγροτών”.

β) Για “επαγγελματικά” ΦΙΧ αυτοκίνητα.

αα) Πιστοποιητικό της οικείας οικονομικής Εφορίας το οποίο θα βεβαιώνει την ύπαρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής και η οποία θα είναι του τύπου:

“ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Βεβαιούται ότι όπως προκύπτει………. στην οδό…….. αρ…………. λειτουργεί (ατομική) ή (εταιρική) κ.λ.π. επιχείρηση με την επωνυμία………… και με αντικείμενο εργασιών….. Η παραπάνω επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα μέχρι σήμερα χωρίς καμμιά διακοπή (προέρχεται από μετατροπή της ……… εταιρείας ή από συγχώνευση κ.λ.π.)”.

Διευκρινίζεται ότι αντί της παραπάνω βεβαιώσεως δύναται ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας να υποβάλλει βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην οποία πρέπει ν’ αναφέρονται υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία.

γγ) Καταστατικό σύστασης Εταιρείας αν ο αιτών την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας έχει εταιρική μορφή.

δδ) Συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο του οποίου ζητείται η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας είναι απόλυτο αναγκαίο για την επιχείρηση, όταν το μεταφορικό έργο της επιχείρησης δεν είναι προφανές λόγω της φύσεως των προϊόντων, της συχνότητας κίνησης αυτών και του όγκου των διακινουμένων προϊόντων σε σχέση με τον τύπο του ΦΙΧ αυτοκινήτου, που πρόκειται να εκτελέσει τη μεταφορά.

3. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου σε Κοινωφελή Ιδρύματα ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας χορηγούνται εφόσον υποβληθεί βεβαίωση της Οικονομικής Εφορίας ή της αρμόδιας Κρατικής Αρχής που εποπτεύει το Κοινωφελές Ιδρυμα ή τον Οργανισμό Κοινής Ωφελείας περί του

χαρακτηρισμού του (ως Κοινωφελές) και περί της αναγκαιότητας θέσεως σε κυκλοφορία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου οχήματος.

Κατ’ εξαίρεση για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των αναγκών Ιεράς Μονής δεν απαιτείται η υποβολή βεβαιώσεως Οικονομικής Εφορίας ή άλλης Κρατικής Αρχής.

4. Για ειδικοποιημένα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων εκτός από την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην περιπτ. β’ της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου υποβάλλονται:

α) Για βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Κεκυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων στο όνομα του αιτούντος όταν το ΦΙΧ αυτοκίνητο πρόκειται να εξυπηρετήσει επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων ή βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, ότι στο όνομα του αιτούντος έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων όταν το ΦΙΧ πρόκειται να εξυπηρετήσει επιχείρηση εμπορίας υγρών καυσίμων.

Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρεται και χρόνος λήξεως της άδειας λειτουργίας, ο οποίος θα αναγράφεται και στην άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου.

β) Για βυτιοφόρο μεταφοράς υγραερίων.

Κεκυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Νομ. 1599/86 του αιτούντος (εφόσον πρόκειται για Εταιρεία του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της) ότι τελεί σε γνώση των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικά με την φόρτωση ή εκφόρτωση των υγραερίων στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα και την μεταφορά τους με αυτά και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε παράλειψη σχετικά με την εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών.

γ) Για βυτιοφόρα μεταφοράς καμένων ορυκτελαίων.

Η χορήγηση των αυτοκινήτων αυτών επιτρέπεται σε ασκούντες επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σε βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αναγέννηση καμένων ορυκτελαίων, εφόσον υποβάλλουν κεκυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας τους.

“δ) Για ΦΙΧ μεταφοράς ασθενών (ασθενοφόρα):

Τα αυτοκίνητα αυτά χορηγούνται σε ιδιωτικές κλινικές ή επιχειρήσεις που απασχολούν εργάτες ή τεχνίτες και σε ιατρικά διαγνωστικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για εξειδικευμένες εξετάσεις προς μεταφορά των εξεταζομένων σε αυτά, σε Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α) που λειτουργούν εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών, σε γηροκομεία, οίκους ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα προς μεταφορά των διαμενόντων σε αυτούς, καθώς και σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις που νόμιμα ασκούν τον ασφαλιστικό κλάδο 18 «βοήθεια» του άρθρου 13 του ν.δ. 400/1970 προς μεταφορά ασφαλισμένων προσώπων, χωρίς άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου, εφόσον υποβληθεί βεβαίωση του ΕΚΑΒ, ότι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο που πρόκειται να κυκλοφορήσει πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον αιτούντα ότι έλαβε γνώση των όρων και υποχρεώσεων σχετικά με την στελέχωση του ασθενοφόρου και την διακίνηση των ασθενών ή τραυματιών ή εξεταζόμενων σύμφωνα με τις οποίες πρέπει: 1) το αυτοκίνητο να έχει οδηγό και συνοδηγό και 2) ο οδηγός και ο συνοδηγός ή τουλάχιστον ο δεύτερος τούτων να έχει στοιχειώδεις γνώσεις και εμπειρία στην παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς επίσης ότι το ασθενοφόρο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών του δικαιούχου του, χωρίς άμεση ή έμμεση είσπραξη κομίστρου”.

5. Σε μεταφορικές επιχειρήσεις και Πρακτορεία Μεταφορών επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμα για την μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σε αυτές. “6. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και ταξινόμηση μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επειγούσης διαβίβασης (courier) επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων κοινού φόρτου και μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων, εφόσον από τη βεβαίωση της οικονομικής εφορίας την οποία υποχρεούται να υποβάλει, προκύπτει το παραπάνω περιγραφόμενο αντικείμενο εργασιών. Κατά τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18.12.1998 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 Α). Στις χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας αναγράφεται υποχρεωτικά ότι με το παρόν όχημα επιτρέπεται η παραλαβή, συγκέντρωση και συσκευασία μικροδεμάτων και αντικειμένων βάρους μέχρι 20 χιλιόγραμμων και εγγράφων επειγούσης διαβίβασης. Επίσης αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που συμφωνεί με την αναγραφόμενη στη βεβαίωση της Ε.Ε.Τ.Τ. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού ΙΧ υποβάλλεται εκ νέου η βεβαίωση εγγραφής της ΕΕΤΤ.”

7. [ΣΗΜ. Η παρ. 7 καταργήθηκε με την περ. 3β της υποπαρ. ΣΤ19 της παρ.ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014)].

[ΣΗΜ. Το εντός “” εδαφ. γγ προστέθηκε με το άρθρο 3 ΥΑ Α9/οικ/32508/2512/2001 (ΦΕΚ Β 664) του οποίου η ισχύς αρχίζει από 31.5.2001].

[ΣΗΜ. Η υποπερίπτωση ββ), της περ. β της παρ. 2) αυτού του Κεφαλαίου καταργήθηκε με την Υ.Α. Α1/7694/632, ΦΕΚ Β’ 180/2002].

[ΣΗΜ. Η περ. δ της παρ. 4, που είχε αντικατασταθεί με την ΥΑ Α2/3369/1574/1993 (ΦΕΚ Β’ 74/17.2.1993), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και πάλι με την ΥΑ Α5/31536/2624 (ΦΕΚ Β’ 754/6.6.2005)].

[ΣΗΜ. Η παράγραφος 6 του κεφαλαίου Γ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. α1/44351/3608/2005, ΦΕΚ Β’ 1491/2005].

[ΣΗΜ. Μετά την παραγρ. 6 αυτού του άρθρου προστίθεται νέα παραγρ. 7 με την Υ.Α. Α1/οικ. 43973/3571, ΦΕΚ Β΄ 1604/2008].

[ΣΗΜ. Η περ. δ’ της παρ. 4 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της ΥΑ Α5/4730/635/2013 (ΦΕΚ Β’ 1328/30.5.2013)].

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.000 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα χορηγούνται:

α) Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...