ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ευρωπαική Νομοθεσία - Ευρωπαϊκές Οδηγίες