Σχετικά με αίτημα Μητρόπολης άδειας λειτουργίας Κοινωνικών Ιατρείων ή Δημοτικών Ιατρείων

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ