ΓΝΜΔ 1427-ʼδεια λειτουργίας ιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων καθως και καθορισμος παραβόλων και ετήσιας συνδρομής σε Ι.Σ

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207, email: chpolitis@gmail.com

 

 

 

Αθήνα, 12.5.2016

Προς

Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο

Πρόεδρο Π.Ι.Σ.

Πλουτάρχου 3

10675 Αθήνα

 

Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.

 

          ΓΝΜΔ  1427/12.5.2016

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 707/4.4.2016 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Το με αρ. πρωτ. 17107/28.3.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 654/29.3.2016) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αρ. πρωτ. 707/4.4.2016 έγγραφό του μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου με αρ. πρωτ. οικ. 655/29.3.2016, και ζητεί τις απόψεις μας.

Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου με αρ. πρωτ. 17107/28.3.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 654/29.3.2016) αναφέρονται τα εξής:

«Θέλουμε την νομική σας συμβουλή σε τρία ζητήματα που απασχολούν το ΔΣ του ΙΣ Αιγίου.

1. Έχουμε ανάγκη τη συνδρομή σας στον έλεγχο του καταστατικού (το οποίο σας αποστέλλουμε) του διαγνωστικού κέντρου <………..> Πελοποννήσου, για το αν συντρέχουν οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να τους εγκρίνουμε την εγκατάσταση τους στην περιοχή ευθύνης του ΙΣ Αιγίου.

Εφόσον εγκρίνουμε το καταστατικό, νομιμοποιούμαστε με απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ για την χορήγηση άδειας λειτουργίας διαγνωστικού κέντρου να αυξήσουμε το προβλεπόμενο από το Ν. 4093/2012 παράβολο των 400 Ευρώ σε ποσό που εμείς θα καθορίσουμε (π.χ. 5000 Ευρώ;), καθώς επίσης να επιβάλουμε στα διαγνωστικά κέντρα που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή μας ετήσια εισφορά στον ιατρικό σύλλογο;

2. Στη δύναμη του ΙΣ Αιγίου έχουμε 6 κλινικούς γιατρούς που λειτουργούν ιδιωτικά ιατρεία πριν από το 2001 χωρίς να διαθέτουν βεβαίωση λειτουργίας. Από αυτούς οι 3 μετά το 2001 μετέφεραν την επαγγελματική τους στέγη χωρίς και πάλι να εκδώσουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Επίσης 1 γιατρός που εγκαταστάθηκε στο Αίγιο το 2003 έκδωσε κανονικά άδεια λειτουργίας, στη συνέχεια όμως μετέφερε την επαγγελματική του στέγη χωρίς να εκδώσει νέα άδεια.

Τέλος 2 εργαστηριακοί γιατροί που κατείχαν άδεια λειτουργίας προ του 2001 δεν επανέκδοσαν νέα που να πληρεί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/01.

Το ερώτημα είναι αν μετά την εγκύκλιο Γ3β/Γ.Π/οικ. 18952/19.3.1 ότου Γ.Γ του Υ.Υ. κ. Γιανουλάτου. μπορούμε σαν ΙΣ Αιγίου να εκδώσουμε νόμιμα άδειες λειτουργίας στους παραπάνω συναδέλφους.

3. Στην ετήσια τακτική Γ.Σ του ΙΣ Αιγίου που έγινε στις 10.3.16 αποφασίσαμε να επιβάλουμε στους Ιατρούς μέλη άλλων ΙΣ που λειτουργούν νόμιμο ιατρείο στη περιοχή ευθύνης του ΙΣ Αιγίου. ετήσια εισφορά ανάλογη με αυτή των μελών του ΙΣ Αιγίου. Είναι νόμιμη η απόφαση μας;».

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου απέστειλε επίσης έγγραφο με αρ. πρωτ. <…………> κ.<…….>, <……….> Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου Πελοποννήσου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι προτιθέμεθα να ανοίξουμε εργαστήριο με την επωνυμία <…………………..>, το οποίο θα βρίσκεται στο <……..>, επί της οδού <………..>.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το καταστατικό του διαγνωστικού εργαστηρίου <……………> προς έγκριση σας.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ <…………….>

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 σε συνδυασμό με το ΠΔ 84/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4093/2012

Στη Αθήνα σήμερα την <…………………………> οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α) η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία <………………..>, που εδρεύει στην <…….> και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής <…………..>, ΔΟΥ <………>, ΑΦΜ <……..> και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) <……..>.

Β) <……………………>, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος <……….>, κάτοχος του ΑΔΤ <…..>, που εκδόθηκε την <………> από το Τ.Α. <…….> ΔΟΥ <……….> ΑΦΜ <………> και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) <………>, και

Γ) <……………………>ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος <……….> κάτοχος του ΑΔΤ <………>, που εκδόθηκε την <……..> από το Α.Τ. <……>, ΔΟΥ <……>, ΑΦΜ <…….> και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) <……>

Όλοι Ελληνικής υπηκοότητας και εθνικότητας

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό συστήνουν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του Ν. 4072/2012, τηρούμενης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν. 4072/2012, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 84/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4093/2012, με τους ακόλουθους όρους και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής της οποίας η επωνυμία είναι <……………………..> και το διακριτικό τίτλο <……………………..>. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

 

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος <…………> και ειδικότερα το μισθωμένο ακίνητο επί της διασταύρωσης των οδών <……..>

 

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η Διάρκεια της εταιρεία ορίζεται σε είκοσι <…> έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία <…..> και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους <………..>.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του Ν.4072/2012.

 

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

1/. Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Δεοντολογίας δια της ίδρυσης και λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών.

Ενδεικτικά θα παρέχει υπηρεσίες διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής και ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας).

2/. Η εκμετάλλευση με κέρδος οποιοσδήποτε ιατρείου ή εργαστηρίου που εφαρμόζει κάθε ιατρικό ή γενικά επιστημονικό τρόπο έρευνας και διάγνωσης.

3/. Η διαγνωστική ιατρική έρευνα, ανάλυση, εντοπισμός και έλεγχος διαφόρων παθήσεων με την εφαρμογή κάθε είδους πρόσφορης διαγνωστικής μεθόδου.

4/. Η δημιουργία ομοίων ιατρείων ή εργαστηρίων οπουδήποτε της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5/. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή σε συσταθησόμενες από την παρούσα εταιρεία μόνη της ή με άλλα φυσικό ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή και συνεργασία με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να πράττει και διενεργεί κατά νόμο και το καταστατικό πόσα και οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια και δη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 

α./Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

β/. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ/. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε

δ/. Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε/. Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτελεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για την χρηματοδότησή της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων.

Στ/. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που θα ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς και επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ζ/. Να μισθώνει, αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

η/. Να προβαίνει με οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη factoring ή leasing

θ/. Να συμμετέχει, αναλαμβάνει ή εκτελεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών οργανισμών σε σχέση με τα προαναφερθέντα είδη και προϊόντα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της.

ι/. Να προβαίνει σε πάσης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές, παροχή υπηρεσιών και προσωπικού, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της άνω εταιρείας.

κ/. Να συνάπτει συμβάσεις με ασφαλιστικό ταμεία του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπως ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας με μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

 

Άρθρο 5

Ιδρυτές

Ιδρυτές και εταίροι της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:

Α) η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία <…………..>

Β) ο <………………….>, και Γ) η <………………………….>.

 

Άρθρο 6

Δημοσιότητα της εταιρείας

 

Η σύσταση της ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο <……>

Στο <……..> υποβάλλονται στην δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέροντα! στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν. 4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο <…..> και της καταχώρησης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 το άρθρου 52 του Ν. 4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

 

 Άρθρο 7

Α. Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές και εξωκεφαλαιακές.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των <…………………>, διαιρούμενο σε <…………….> εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός

<…..> ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε σε μετρητά από τους εταίρους κατά τα κατωτέρω:

Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία <…………………..>, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά <…….> ευρώ και έλαβε <……> εταιρικά μερίδια, αξίας <…..> το καθένα,

 

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο <……….> ανέλαβε υποχρέωση για παροχή προσωπικής εργασίας στην εταιρεία για αόριστο χρονικό διάστημα, συνισταμένη στην δραστηριότητα οργάνωσης, επιτυχούς λειτουργίας και διαχείρισης των εργασιών της εταιρείας που αποτιμήθηκε με κοινή συμφωνία των εταίρων κατά ρητή δήλωσή τους στο παρόν στο ποσό των <……> ευρώ και έλαβε <…….> εταιρικά μερίδια, αξίας <….>ευρώ το καθένα.

 

Η <……> ανέλαβε υποχρέωση για παροχή προσωπικής εργασίας στην εταιρεία για αόριστο χρονικό διάστημα, συνισταμένη στην δραστηριότητα οργάνωσης και επιτυχούς λειτουργίας της εταιρείας δια της παροχής των ειδικών επιστημονικών της γνώσεων στο τομέα της τεχνολογίας ιατρικών μηχανημάτων, που αποτιμήθηκε με κοινή συμφωνία των εταίρων κατά ρητή δήλωσή τους στο παρόν στο ποσό των <…………………..> ευρώ και έλαβε <……………>εταιρικά μερίδια, αξίας <….> ευρώ το καθένα.

Β. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε <……..> ονομαστικής αξίας <….> ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε <……> εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών και σε <……> εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας <….>ευρώ το κάθε εταιρικό μερίδιο.

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

Γ. Στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας οι εταίροι συμμετέχουν κατ’ αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην εταιρεία, ήτοι η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία <………………….> κατά ποσοστό <………………….>, ο <……………….> κατά ποσοστό <…….> και η <……………….> κατά ποσοστό <…………>

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Άρθρο 8

Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86 και 87 του Ν. 4072/2012.

Έκαστος εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει τα μερίδιά του εν ζωή, προτιμωμένων των λοιπών εταίρων. Η εταιρεία μπορεί να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για την εξαγορά των μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός εάν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του.

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου», οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του, προσδιοριζόμενη από τον αρμόδιο δικαστήριο, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

 

Άρθρο 9

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω των αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

 

Άρθρο 10

Έξοδος εταίρου

1. Ο εταίρος με εξωκεφαλαιακές εισφορές θα εξέρχεται με δήλωση της εταιρείας αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά του, ιδίως λόγω ασθένειας συνταξιοδότησης κλπ.

 

2. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου τα εταιρικά μερίδια μπορεί να μην ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται κατ’ άρθρο 92 παρ. 3 του Ν. 4072/2012. Οι εταίροι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Άρθρο 11

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές.

Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο <…………………..>.

 

Άρθρο 12

Εξουσίες διαχειριστού

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρείας την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους καθώς και ενώπιον οποιοσδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

2. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν αυτός είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.