ΓΝΜΔ1424- Σχετικά με πολυιατρεία ΠΦΥ χωρις εργαστήρια εαν δικαιούνται να εχουν ασθενοφορο

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207, email: chpolitis@gmail.com

 

 

 

Αθήνα, 11.5.2016

Προς

Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο

Πρόεδρο Π.Ι.Σ.

Πλουτάρχου 3

10675 Αθήνα

 

Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.

 

 

ΓΝΜΔ  1424/11.5.2016

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 708/4.4.2016 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Το με αρ. πρωτ. 81/31.3.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 700/1.4.2016) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Κω προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αρ. πρωτ. 708/4.4.2016 έγγραφό του μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κω με αρ. πρωτ. οικ. 81/31.3.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 700/1.4.2016), και ζητεί τις απόψεις μας.

Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κω με αρ. πρωτ. 81/31.3.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 700/1.4.2016) αναφέρονται τα εξής:

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε άμεσα με κατ’ επείγουσες διαδικασίες το αίτημά μας προς την Νομική Υπηρεσία του ΠΙΣ για να έχουμε άμεση και σαφή απάντηση στο εξής ερώτημα:

«Πολυϊατρεία ΠΦΥ χωρίς εργαστήρια δικαιούνται να έχουν ασθενοφόρο ναι ή όχι;»

Επειδή δεχόμαστε απειλές του τύπου «θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη απαιτώντας αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και ψυχική οδύνη» παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας προς διευκόλυνση του έργου μας.

Συνημμένα:

1. Ανάκληση Λειτουργίας Πολυιατρείου <…………>

2. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΠΙΣ κ. Πολίτη (αρ. 1365/19.6.2015), στην οποία δεν είναι ξεκάθαρο αν δικαιούνται ή όχι ασθενοφόρο

3. Εγκύκλιο Υπουργού Υγείας κ. Κουρουμπλή για την κυκλοφορία ιδιωτικών ασθενοφόρων (αρ:Γ3β/Γ.Π.οικ.65254)

4. Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου Πειραιά (αρ: 13/2016)

5. Επιστολή από <………………………….>

Υ.Γ.: Παρακαλούμε να μας απαντήσετε και για το έγγραφο Νο 5».

 

 

Στην ανάκληση λειτουργίας του Πολυιατρείου <…………………> αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Ανάκληση λειτουργίας Πολυιατρείου της εταιρείας <……………….>.

Σχετ:

1. Οι διατάξεις του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 Α’),

2. Οι διατάξεις του Ν. 4025/2011 ΦΕΚ 228 τ.A V02-11 -2011

3. Οι διατάξεις του Ν. 1959/91 (ΦΕΚ 707 τ. Β)

4. Η Υπ. Απόφ. Α5/4730/635-15-05-13 (ΦΕΚ 1328 τ.Β)

5. Οι διατάξεις του Υ3β/ΓΠ/οικ.24948/13-3-2012 ΦΕΚ 713 τ Β713-03-2012, άρθρο 3, παρ. ε.

6. Η με αρ. πρωτ. 13/11-06-2015 βεβαίωση λειτουργίας του πολυιατρείου <………………..>.

7. α) Η με αρ. πρωτ. εμπ. 48/27-07-2015 Εισήγηση της Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

β) Η από 25-08-2015 εισήγηση Επιτροπής Ελέγχου <……………..>

γ) Το με αρ. πρωτ. <……………..> έγγραφο του <…………..> για απόσυρση του ασθενοφόρου,

δ) Η με αρ. πρωτ. <……………> κλήση για έγγραφες εξηγήσεις,

ε) Η με αρ. πρωτ. <……………> έγγραφη εξήγηση του επιστημονικά υπευθύνου κ. <…………>.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κω κατά τη συνεδρίαση της 23-09-2015, έκανε κατά πλειοψηφία δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 84/2001, αντίγραφο της οποίας σας στέλνουμε. η οποία επισκέφθηκε το πολυϊατρείο σας <…………………….> την 25-08-2015 και αποφασίζει την ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας με αρ. πρωτ. <………….> και την επιβολή προστίμου το οποίο μένει να προσδιοριστεί σε επόμενο ΔΣ. εφόσον αναμένονται οι ενέργειες που επιβάλει το άρθρο 6 και 7 του Π.Δ. 84/2001».

 

 

Στη γνωμοδότησή μας με αρ. 1365/19.6.2015 αναφέραμε τα εξής:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Κω με το υπ’ αρ. πρωτ. 600/8.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1348/9.6.2015) και το με υπ’ αρ. 551/22.5.2015 έγγραφα του ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

 Στο με αρ. πρωτ. 600/8.6.2015 (ΑΠ ΠΙΣ: 1348/9.6.2015) έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κω αναφέρονται τα εξής:

«Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας τις ενέργειες που έχουν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο Κω προς το Γραφείο Μεταφορών και την απάντηση του προϊσταμένου.

Θα σας παρακαλούσαμε να λάβει γνώση και ο Νομικός Σύμβουλος του ΠΙΣ για να μας διαφωτίσει πάνω στις λεπτομέρειες της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την απάντηση που το Γραφείο Μεταφορών απέστειλε στον ΙΣΚΩ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες».

 

Στο με αρ. πρωτ. 551/22.5.2015 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κω αναφέρονται τα εξής:

«Όπως προκύπτει από έγγραφα που έχουν κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Κω,

1. Η εταιρεία με επωνυμία <…………………….> με διακριτικό τίτλο <…………….> έχει στις <………..> ταξινομήσει ασθενοφόρο (Φ.Ι.Χ.) με αρ. πλαισίου <…………………….>και αριθμό πινακίδας <…………>.

2. Η εταιρεία με επωνυμία <………………..> ιδιωτικού πολυιατρείου, έχει ταξινομήσει ασθενοφόρο (Φ.Ι.Χ) την <……………..> με αρ. πλαισίου: <………………….>και αριθμό πινακίδας <………….>.

Αμφότερα τα οχήματα έχουν ταξινομηθεί στο Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Κω, υπογραφών ο κ. <……………….>.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1328/30-05-2013 (τροποποίηση του Ν.1959/91, ΦΕΚ 707 05-09-1991) και τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α’ 38/17.02.2014), καμία από τις προαναφερθείσες εταιρείες δεν νομιμοποιείται στην ταξινόμηση ασθενοφόρου.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την σοβαρότητα του θέματος αφού η κυκλοφορία ασθενοφόρων αφορά την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, πολύτιμο αγαθό όχι μόνο των κατοίκων αλλά και των ξένων επισκεπτών του νησιού .

Επισυνάπτονται οι άδειες κυκλοφορίας και η ταξινόμηση των δύο ασθενοφόρων καθώς και η νομοθεσία. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

 

Στο με αρ. πρωτ. 8099/2.6.2015 έγγραφο του Προϊστάμενου Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κω προς τον Ιατρικό Σύλλογο Κω (αρ. πρωτ. ΙΣ Κω 586/5.6.2015) αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: “Παρέχονται πληροφορίες περί των υπ’ αριθ. <………….> και <…………> ασθενοφόρων”.

ΣΧΕΤ.: Του’ αριθ. 551/22-05-2015 έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Κω «Ο Ιπποκράτης».

Σε απάντηση άνω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με την ταξινόμηση των υπ αριθ. <………> και <………..> Ε.Ι.Χ. ασθενοφόρων από την υπηρεσία μας. σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αμφότερα οχήματα είναι Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) ασθενοφόρα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί για τις ανάγκες ιδιωτικών πολυιατρείων στη νήσο Κω, ειδικότερα:

– Το υπ’ αριθ. <………………..> ταξινομήθηκε την <……………> για τις ανάγκες της εταιρείας <………………………….>, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. <………………> βεβαίωσης καταλληλότητας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης (συνημμένο), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α5/31536/2624/25-05-2005 (754Β’). Για το υπόψη ασθενοφόρο υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας κ. <……………> για τους όρους και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη στελέχωση των ασθενοφόρων και την διακίνηση των ασθενών ή τραυματιών ή εξεταζόμενων (συνημμένο). Επιπλέον υποβλήθηκαν, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, το υπ’ αριθ. <…………………..> πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. Κω (συνημμένο) και η υπ’ αριθ. <…………………….> άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (συνημμένο).

Το υπ’ αριθ. <…………………….> ταξινομήθηκε την <………..> για τις ανάγκες της εταιρείας <……………………………> μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. <………………..>βεβαίωσης καταλληλότητας του ΕΚΑΒ (συνημμένο), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α5/4730/635/15-05-2013 (1328 Β’). Για το υπόψη ασθενοφόρο υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας κ. <…………> για τους όρους και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη στελέχωση των ασθενοφόρων και την διακίνηση των ασθενών ή τραυματιών ή εξεταζομένων (συνημμένο). Επιπλέον υποβλήθηκαν, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, η από 05-04-2012 βεβαίωση σύστασης εταιρείας (συνημμένο) και η υπ’ αριθ. 148/24-05-2012 βεβαίωση συστέγασης (συνημμένο).

Αναφορικά με τις διατάξεις του Ν. 4238/2014, άρθρο 27, παρ. 1 (38 Α’), τις οποίες επικαλείστε στο σχετικό έγγραφό σας, επισημαίνουμε ότι αφορούν Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κινητό Ιατρείο) (φορτηγό όχημα ειδικού σκοπού κατηγορίας ΝIG ή N2G με κωδικό αμάξης 172) και όχι ασθενοφόρα οχήματα (επιβατικό όχημα ειδικού σκοπού κατηγορίας Μ1G, υποκατηγορίας SC).

Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε σύννομες τις ταξινομήσεις των υπ’ αριθ. <……………….>. και <………………> ασθενοφόρων από την υπηρεσία μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω παροχή πληροφοριών».

 

Σύμφωνα με Υ.Α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β’ 707/05.09.1991) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1959/91», όπως σήμερα ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1. Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.) εκδίδονται από τις Νομαρχιακού επιπέδου Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όρων και προϋποθέσεων όπως ορίζονται παρακάτω και εφόσον καταβληθεί η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις υπέρ του Δημοσίου εφάπαξ εισφορά.

Για την έκδοση της παραπάνω άδειας δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση του

οικείου Νομάρχη.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση των κατά τα ανωτέρω αδειών κυκλοφορίας είναι η Υπηρεσία Συγκοινωνιών στην περιοχή της οποίας υπάγεται συγκοινωνιακά ο τόπος που έχει έδρα η επιχείρηση.

Ειδικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων τα οποία πρόκειται να εξυπηρετήσουν γεωργική επιχείρηση, αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών, είναι αυτή στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η γεωργική έκταση προς εκμετάλλευση (καλλιεργούμενες εκτάσεις).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΦΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

1. Η διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών γενικά με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, πλην βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:

α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία υπέρ της οποίας ή του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), παραχθεί, εξορυχθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί από αυτή ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία (πρώτες ύλες, αντικείμενα απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης κ.λ.π.).

Για την απόδειξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο οι οδηγοί των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να έχουν μαζί τους έντυπο έγγραφο (τιμολόγιο ή ημερολόγιο μεταφοράς ή άλλο φορολογικό στοιχείο), το οποίο

συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της μεταφοράς και αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε ζήτησή του στις αρμόδιες Αρχές ελέγχου.

β) Σκοπός του κάθε ταξιδιού είναι η μεταφορά εμπορευμάτων από και προς την επιχείρηση ή η διακίνηση τους από την επιχείρηση προς τρίτους πελάτες της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση ασκεί αποκλειστική εμπορία αγαθών απαγορεύεται η μεταφορά αυτών από τον τόπο παραγωγής τους απευθείας στον πελάτη εφόσον τα προϊόντα μεταφέρονται με ΦΙΧ αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα.

γ) Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλιόγραμμα οδηγούνται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό της επιχείρησης, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με την αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδηγού ή από επαγγελματία οδηγό, που έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα μικτού βάρους κάτω από 4.000 χιλιόγραμμα μπορούν να οδηγούνται και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη του.

δ) Οι μεταφορές με ΦΙΧ αυτοκίνητα είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κυρίων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελματία και κατά την διενέργεια αυτών δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα κόμιστρο.

ε) Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με ισχύουσα προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ή οριστική και

στ) Δεν μεταφέρουν άλλα εμπορεύματα ή υλικά πέραν αυτών που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

2. Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα επιτρέπεται επίσης να διενεργούν και διεθνείς μεταφορές με τους όρους και προϋποθέσεις της κανονιστικής απόφασης Φ.205/68/1/27.4.83 “περί όρων προϋποθέσεων για την διενέργεια διεθνών οδικών και εμπορευματικών μεταφορών”.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4.000 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΩΝ

1. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων χορηγούνται:

α) Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά).

β) Σε ενώσεις τέτοιων προσώπων (κοινοπραξίες)

γ) Σε κοινωνία διαδόχων η οποία αποτελείται από φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν από κοινού επιχείρηση που κληρονόμησαν και

δ) Σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας.

2. Οι άδειες κυκλοφορίας διακρίνονται σε “αγροτικές” και

“επαγγελματικές”, χορηγούνται στα παραπάνω πρόσωπα, α, β, και γ εφόσον ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση, έχουν μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτηση του είναι αναγκαία η κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής και εφόσον υποβάλλουν επί ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών μαζί με την αίτησή τους τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) Για “αγροτικά” ΦΙΧ αυτοκίνητα:

αα) Βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας η οποία θα βεβαιώνει την ύπαρξη αγροτικής επιχείρησης στο όνομα του αιτούντος τέτοιου μεγέθους που να απαιτεί την χρήση ΦΙΧ αυτοκινήτου για την εξυπηρέτησή της και η οποία θα είναι του τύπου:

“ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιούται ότι: Ο ή Η………

κάτοικος………….

1. Είναι ή δεν είναι αγρότης ή αγρότισσα κατά κύρια απασχόληση σύμφωνα με το Π.Δ. 890/81 ή είναι δασεργάτης ή ρητινοσυλλέκτης μέλος του ………αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού ή της …….. δασικής επιχείρησης.

2. Έχει σε λειτουργία γεωργική, κτηνοτροφική, πτηνοτροφική μελισσοκομική, σηροτροφική, αλιευτική επιχείρηση (απλή ή μικτή) στο όνομά του (της)”.

3. Το μέγεθος της γεωργικής επιχείρησης του (της) και το μεταφορικό της έργο απαιτεί ή δεν απαιτεί τη χρήση ενός ή δύο ή τριών κ.λ.π. ΦΙΧ αυτοκινήτων Μ.Β. (κατά περίπτωση):

α) 1,5-2,5 τόνων

β) 2,5-4 τόνων

γ) άνω των τεσσάρων τόνων

Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται μόνο μια άδεια κυκλοφορίας για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για την χορήγηση περισσοτέρων της μιας αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής απαιτείται όπως η βεβαίωση της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας αναφέρει ρητά ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση του ενδιαφερομένου για να εξυπηρετηθεί πρέπει να έχει δύο, τρία κ.λ.π. ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα.

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του Νομ. 1599/86 ότι ο αιτών τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων δεν έχει άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής.

“γγ. Ειδικά για την περίπτωση ταξινόμησης Φ/Χ αγροτικού αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος μόνο με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εδαφίου ββ) και βεβαίωσης της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγροτών”.

β) Για “επαγγελματικά” ΦΙΧ αυτοκίνητα.

αα) Πιστοποιητικό της οικείας οικονομικής Εφορίας το οποίο θα βεβαιώνει την ύπαρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής και η οποία θα είναι του τύπου:

“ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Βεβαιούται ότι όπως προκύπτει………. στην οδό…….. αρ…………. λειτουργεί (ατομική) ή (εταιρική) κ.λ.π. επιχείρηση με την επωνυμία………… και με αντικείμενο εργασιών….. Η παραπάνω επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα μέχρι σήμερα χωρίς καμμιά διακοπή (προέρχεται από μετατροπή της ……… εταιρείας ή από συγχώνευση κ.λ.π.)”.

Διευκρινίζεται ότι αντί της παραπάνω βεβαιώσεως δύναται ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας να υποβάλλει βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην οποία πρέπει ν’ αναφέρονται υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία.

γγ) Καταστατικό σύστασης Εταιρείας αν ο αιτών την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας έχει εταιρική μορφή.

δδ) Συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο του οποίου ζητείται η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας είναι απόλυτο αναγκαίο για την επιχείρηση, όταν το μεταφορικό έργο της επιχείρησης δεν είναι προφανές λόγω της φύσεως των προϊόντων, της συχνότητας κίνησης αυτών και του όγκου των διακινουμένων προϊόντων σε σχέση με τον τύπο του ΦΙΧ αυτοκινήτου, που πρόκειται να εκτελέσει τη μεταφορά.

3. Άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου σε Κοινωφελή Ιδρύματα ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας χορηγούνται εφόσον υποβληθεί βεβαίωση της Οικονομικής Εφορίας ή της αρμόδιας Κρατικής Αρχής που εποπτεύει το Κοινωφελές Ιδρυμα ή τον Οργανισμό Κοινής Ωφελείας περί του

χαρακτηρισμού του (ως Κοινωφελές) και περί της αναγκαιότητας θέσεως σε κυκλοφορία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου οχήματος.

Κατ’ εξαίρεση για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των αναγκών Ιεράς Μονής δεν απαιτείται η υποβολή βεβαιώσεως Οικονομικής Εφορίας ή άλλης Κρατικής Αρχής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...