ΓΝΜΔ 1429-Σχετικά με διετή άσκηση ειδικότητας για τους επιστημονικά υπεύθυνους των νομικών προσώπων-εταιρειών, διαγνωστικών εργαστηρίων, οριζομένων με ΥΔ στην αναγγελία χορήγησης Βεβαίωσης άδειας λειτουργίας τους.

 

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756747, : (210) 6729207, : @.
 
 
 
Αθήνα, 17.5.2016
Προς
Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο
Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
Πλουτάρχου 3
10675 Αθήνα
 
Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
 
          ΓΝΜΔ 1429/17.5.2016
ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 839/22.4.2016 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Το με αρ. πρωτ. 392/13.4.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 800/15.4.2016) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 
 
Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αρ. πρωτ. 839/22.4.2016 έγγραφό του μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με αρ. πρωτ. 392/13.4.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 800/15.4.2016), και ζητεί τις απόψεις μας.
Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου με αρ. πρωτ. 392/13.4.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 800/15.4.2016) αναφέρονται τα εξής:
«Θέμα:”Διετής άσκηση ειδικότητας για τους επιστημονικά υπευθύνους των νομικών προσώπων- εταιρειών, διαγνωστικών εργαστηρίων, οριζομένων με Υ. Δ. στην αναγγελία χορήγησης Βεβαίωσης άδειας λειτουργίας τους”
 
Όπως σας είναι γνωστό σύμφωνα με το ΦΕΚ 1802/02.07.2014 οι Ιατρικοί Σύλλογοι χορηγούν τις βεβαιώσεις λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων, τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα – εταιρείες που υποβάλλουν στους Ι.Σ. τη σχετική αναγγελία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ 713-Β/13-3-2012 & ΦΕΚ 1802/02.07.2014).
Στον Ι.Σ.Ρ και στις αρμόδιες επιτροπές έχει προκύψει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά για το εάν η διετία της ανάλογης άσκησης ειδικότητας στα νομικά πρόσωπα των διαγνωστικών εργαστηρίων βρίσκεται σε ισχύ ή έχει καταργηθεί βάσει του Ν. 3919/2011.
Ο Ι.Σ.Ρ έχοντας υπόψη του τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ 84/2001 άρθρο 11 παρ. (η), τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο ΠΔ 84/2001 με τ Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 άρθρο 7 υπ. ΙΒ4, έχει χορηγήσει-βεβαίωση λειτουργίας σε διαγνωστικό εργαστήριο Μικροβιολογίας (νομικό πρόσωπο Ο.Ε) με επιστημονικά υπεύθυνους ιατρούς, που έχουν διετή άσκηση της ειδικότητας και έχουν καταθέσει Υ.Δ. με την αναγγελία τους, με τις ημέρες και τα ωράρια τους, την οποία όμως έχει προσβάλλει και καταγγείλει άλλο διαγνωστικό εργαστήριο φυσικό πρόσωπο που υπάρχει στο ίδιο νησί (Κάρπαθος).
Παράλληλα η Ο.Ε. έχει καταθέσει στον ΙΣΡ γνωμοδότηση νομικού συμβούλου της ο όποιος επικαλείται τον Νόμο του Ν.3919/2011 καθώς και απόφαση του Δ.Σ του Ι.Σ.Α όπου καταργείται η διετία των επιστημονικά υπευθύνων στις εταιρείες.
Στον Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 όπου υπάρχουν τα άρθρα και οι παράγραφοι που καταργούνται στο ΠΔ 84/2001, το επίμαχο θέμα της διετίας δεν αναφέρεται ως τροποιητική πράξη όπως και άλλα άρα δεν καταργείται.
Με αυτό το γνώμονα ο Ι.Σ.Ρ. έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής στις αποφάσεις του την ισχύ της διετίας.
Επειδή ως Ν.Π.Δ.Δ. εκτός από Νόμους, Π.Δ. Υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους του ΥΥ, δικαστικές αποφάσεις, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε άλλα νομικά πλαίσια, παρακαλούμε όπως εγγράφως μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν, συγκεκριμένα εάν η διετία άσκησης ειδικότητας στα νομικά πρόσωπο είναι σε ισχύ (όπως καταγράφεται στο Π.Δ 84/2001 άρθρο 11 παρ. (η) ή έχει καταργηθεί με το Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 άρθρο 7 υπ. ΙΒ4 και ως ΙΣ παύουμε να την εφαρμόζουμε».
 
Σύμφωνα με άρθρο 11 Π.Δ. 84/2001 ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 11
1. Άδεια λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή.
[ΣΗΜ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την περ. 2δ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
α. [ΣΗΜ. Η περ. α’ καταργήθηκε με την περ. 1β της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
β. Ο σκοπός των ιατρικών (οδοντιατρικών) αυτών εταιριών συνίσταται, «και» στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και δεοντολογίας.
[ΣΗΜ. Η λέξη «αποκλειστικά και μόνο» αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ. 2ε’ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
γ. Η άδεια λειτουργίας περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του φορέα Π.Φ.Υ., στις ειδικότητες των ιατρών (οδοντιάτρων) που θα παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόματα των Επιστημονικά Υπευθύνων και του Επιστημονικού Διευθυντή.
δ. Δεν αποκλείεται η σύσταση εταιρείας για μία (1) ή δύο (2) Μονάδες ιδιωτικού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή ιδιωτικού εργαστηρίου.
ε. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται , ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.
στ. Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.
ζ. Ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.
η. [ΣΗΜ. Το εδάφιο η’ που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2 ΠΔ 228/2004 ΦΕΚ Α’ 212/5.11.2004, καταργήθηκε με την περ. 1β της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
θ. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
ι. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.
ια. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
ιβ. Ιατρικές Εταιρείες που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τμήματα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτομα, υποχρεούνται στην δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
2. [ΣΗΜ. Η παρ. 2 καταργήθηκε με την περ. 1γ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
3. [ΣΗΜ. Η παρ. 3 καταργήθηκε με την περ. 1γ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
4. Επί Ανωνύμων Εταιριών ισχύουν τα εξής:
α. Το σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α’ 75).
β. [ΣΗΜ. Η περ. β’ καταργήθηκε με την περ. 1δ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
γ. [ΣΗΜ. Η περ. γ’ καταργήθηκε με την περ. 1δ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
δ. [ΣΗΜ. Η περ. δ’ καταργήθηκε με την περ. 1δ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
ε. Κάθε πρακτικό του Δ.Σ με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών, με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Ιατρικό (Οδοντιατρικό) Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδαφ. ε και 17 παρ. 2 του παρόντος Π.Δ/τος.
5. Το καταστατικό της ιατρικής εταιρίας, το οποίο περιέχει και τις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα, με τον οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, υποβάλλεται πριν από την δημοσίευσή του, στον ιατρικό (οδοντιατρικό) Σύλλογο του τόπου που ασκεί τη δραστηριότητά της η εταιρία, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτού προς [τις διατάξεις του παρόντος] και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.
[ΣΗΜ. Οι λέξεις [τις διατάξεις του παρόντος] διαγράφηκαν με την περ. 2στ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].
Η θετική γνώμη του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού Συλλόγου και η κατόπιν αυτού εγγραφή της εταιρίας στα μητρώα των αιτουμένων μελών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης για την παροχή άδειας ίδρυσης φορέα Π.Φ.Υ. Εάν ο Ιατρικός (Οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, τεκμαίρεται η παροχή θετικής γνώμης και θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στα μητρώα αιτουμένων μελών.
6. [ΣΗΜ. Η παρ. 6 καταργήθηκε με την περ. 1ε της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012]
7. Οι συμβάσεις με το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους, καταρτίζονται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των εταιριών του παρόντος άρθρου και των αντίστοιχων ασφαλιστικών οργανισμών.
8. Οι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετούντες στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία Υγείας απαγορεύεται να είναι μέτοχοι ιατρικών εταιριών του παρόντος Π.Δ/τος.
9. Η Ιατρική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. τηρεί, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, βιβλία Γ κατηγορίας, κατά τον ισχύοντα εκάστοτε κώδικα φορολογικών στοιχείων.
10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης μικροβιολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας».
 
Είναι σαφές ότι το βασικό Π.Δ. 84/2001, που δεν τροποποιήθηκε ρητώς (και αυτό ακριβώς δημιουργεί δυσχέρειες και διαφορετικές ερμηνείες) αναφέρει διετή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
 
Σύμφωνα με άρθρο πρώτο, παρ. ΙΒ, υποπαρ. ΙΒ.4, Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012), ορίζονται τα εξής:
«ΙΒ.4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 84/2001
1. Καταργούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 84/2001 (Α’ 70): α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4.
β) Οι περιπτώσεις α’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11. γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11.
δ) Οι περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 11. ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11.
στ) Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14.
2. Τροποποιούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 84/2001:
α. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις «άδεια λειτουργίας» και «άδεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «βεβαίωση λειτουργίας» και «βεβαίωση» αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυσης» ο όρος αυτός καταργείται και όπου αναφέρεται «ιατρική εταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» οι λέξεις «ιατρική» και «ιατρικές» διαγράφονται.»
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 η λέξη «μόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται: α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. β. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιδιωτικού φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος. γ. Σε νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος. δ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους. Οι περιπτώσεις δ’ και ε’ αναριθμούνται σε ε’ και στ’ αντίστοιχα και παραμένουν ως έχουν.»
δ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή.»
ε. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 η φράση «αποκλειστικά και μόνο» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 η φράση «τις διατάξεις του παρόντος και» διαγράφεται.
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, η φράση «η δημιουργία παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και» διαγράφεται».
 
Ας σημειωθεί ότι το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε άρθρο 11 παρ. 1 περ. ε’ Π.Δ. 84/2001, δεν σημαίνει και το ότι δεν έχει καταργηθεί με ερμηνεία του Συντάγματος (βλ. Συντ 5 παρ. 1, 25 παρ. 1, αρχές της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της αναλογικότητας).
 
Σύμφωνα με άρθρα 1 έως 3 Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α’ 32/2.3.2011), ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 1
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας
1. Για την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή τους ισχύει η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος).
2. Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων επιβάλλεται να ερμηνεύονται σε αρμονία προς την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις που προβλέπουν περιορισμούς στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων είναι στενώς ερμηνευτέες.
 
Άρθρο 2
Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων
1. Οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο Β’ του παρόντος, καταργούνται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Ως περιορισμοί, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, νοούνται οι εξής: α) Η ύπαρξη, δυνάμει προβλέψεως νόμου, περιορισμένου αριθμού προσώπων τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελμα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, είτε ο αριθμός αυτός ορίζεται ευθέως είτε προσδιορίζεται εμμέσως βάσει πληθυσμιακών ή άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής αδείας για την άσκηση του επαγγέλματος μόνο προς συμπλήρωση του αριθμού τούτου. β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγέλματος από την εκτίμηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ’ όλη την επικράτεια είτε σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εν όψει αφ’ ενός του αριθμού των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα και αφ’ ετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών. γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή. δ) Η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων που ασκούν το επάγγελμα. ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων. ζ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλματος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισμένη ή ορισμένες εταιρικές μορφές ή ο αποκλεισμός της ασκήσεώς του υπό εταιρική μορφή, επιτρεπομένης μόνο της ατομικής ασκήσεως αυτού. η) Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας. θ) Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρδους ή με άλλο ποσοστιαίο υπολογισμό. ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να αρθούν και άλλοι περιορισμοί πέραν εκείνων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως σε σχέση προς ορισμένο επάγγελμα από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 και η διατήρηση σε ισχύ περιορισμού αναφερομένου στην παράγραφο 2 ή θεσπιζομένου δυνάμει της παραγράφου 3, ως έχει ή με ηπιότερη μορφή, εάν: I. Με τον περιορισμό αυτόν επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος και II. Ο περιορισμός αυτός είναι πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την εξυπηρέτησή του και, από απόψεως εντάσεως της επεμβάσεως στη σφαίρα της οικονομικής ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκομένου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, και III. Ο περιορισμός αυτός δεν εισάγει άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια ή όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα με την έδρα τους.
 
Άρθρο 3
Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων
1. Η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β’ του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την, αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Από το χρονικό εκείνο σημείο και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Έννομες συνέπειες που προβλέπονται στο νόμο επερχόμενες ή επιβαλλόμενες με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, στην περίπτωση ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς τη λήψη της απαιτούμενης προς τούτο διοικητικής άδειας, νοούνται μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, συναπτόμενες προς την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς προηγούμενη αναγγελία περί τούτου στην αρμόδια διοικητική αρχή και επακόλουθη αναμονή επί τρίμηνο, καθώς και προς την άσκηση του επαγγέλματος παρά τη διατύπωση προς τούτο απαγορεύσεως από την αρμόδια διοικητική αρχή. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως ως προς ορισμένο επάγγελμα από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, αν η διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας».
 
Σύμφωνα με υπ’ αρ. 27/2012 ΠρακΕπεξεργ ΣτΕ σε συνδ. με υπ’ αρ. 126/2011 ΠρΕπεξ ΣτΕ, με Συντ 5 παρ. 1, η έκδοση του Π.Δ. 84/2001 υπαγορεύθηκε από την«… ανάγκη αποκαθάρσεως της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή τους από πλήθος αδικαιολόγητων ρυθμίσεων περιοριστικών της επαγγελματικής ελευθερίας …». Οι ως άνω διατάξεις κρίνονται«…όχι απλώς περιττές, αφού δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η ύπαρξή τους, αλλά κυριολεκτικά επιζήμιες για την εθνική οικονομία, εξαιτίας των άχρηστων περιορισμών που επιβάλλουν και των εμποδίων που δημιουργούν στην ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων …».Οι περιορισμοί αυτοί, σύμφωνα με το άρθρο 2παρ.1. καταργούνται τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευσή του, (02/07/2011) πρβλ. και ΠρακτΕπεξ 27/2012.Επομένως, βάσει των ανωτέρω, δεν χρειάζεται ο γιατρός να έχει διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και έτσι, ως προς αυτό τουλάχιστον, η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. ε Π.Δ. 84/2001 πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει καταργηθεί.
 
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
 
Με τιμή,
Χάρης Πολίτης
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...