ΓΝΜΔ 1430-Περί “Σφραγίδας Χάγης” και λοιπών εγγράφων πιστοποίησης
ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (210) 6756747, : (210) 6729207, : @.
 
 
 
Αθήνα, 20.5.2016
Προς
Κύριο Μιχάλη Βλασταράκο
Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
Πλουτάρχου 3
10675 Αθήνα
 
Μέλη Δ.Σ. Π.Ι.Σ.
 
 
ΓΝΜΔ 1430/20.5.2016
ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 257/12.5.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 921.13.5.2016) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας.
 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Ο ΠΙΣ μας διαβιβάζει το με αρ. πρωτ. 257/12.5.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 921.13.5.2016) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, και ζητεί τις απόψεις μας.
Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, με αρ. πρωτ. 257/12.5.2016 (ΑΠ ΠΙΣ 921.13.5.2016), αναφέρονται τα εξής:
«Σε συνέχεια της Α.Π.:833/11-05-2016 σχετικής σας, επί προηγηθέντος εγγράφου μας, κοινοποιούμε μεταφράσεις πιστοποιητικών αλλοδαπών ιατρών, που μας εστάλησαν από το ΕΚΕΠΥ και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Α) Δεν φέρουν πιστοποίηση «Σφραγίδα της Χάγης».
Β) Δεν συμπεριλαμβάνεται το προβλεπόμενο πιστοποιητικά εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο προέλευσης των αλλοδαπών ιατρών, με την απαιτούμενη βεβαίωση περί μη πειθαρχικής δίωξης.
Κατόπιν τούτων και προκειμένου να υπάρξει η νομική τεκμηρίωση των ενεργειών μας, δεδομένου ότι στερούμεθα νομικής υπηρεσίας, παρακαλούμε να μας εξασφαλίσετε νομική γνωμοδότηση επί των ακολούθων ερωτημάτων:
1) Απαιτείται νια την πιστοποίηση των ως άνω ξενόγλωσσων εγγράφων να υπάρχει «Σφραγίδα της Χάγης»;
2) Απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο προέλευσης των αλλοδαπών ιατρών, με βεβαίωση περί μη πειθαρχικής δίωξης;
3) Η πιστοποίηση των αλλοδαπών ιατρών εκ μέρους μας προϋποθέτει και την εγγραφή τους στον Σύλλογό μας ως μελών;
4) Προβλέπεται ειδική διαδικασία πιστοποίησης για ιατρούς που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αυτές οι περιπτώσεις απορρίπτονται εξ ορισμού;».
 
Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης (Ν. 1497/1984, ΦΕΚ Α’ 188/27.11.1984, «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων»), καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους.
 
Η Σφραγίδα της Χάγης τίθεται σύμφωνα με Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ Α’ 228) από αρμόδιες διευθύνσεις αποκεντρωμένων διοικήσεων, για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης.
 
Η Σφραγίδα της Χάγης μπορεί να απαιτείται για την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ή την αναγνώριση ειδικότητας που έχει ληφθεί στην αλλοδαπή.
 
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
1. Οι προσφυγικές ροές σε αυτή την έκταση αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο της σύγχρονης μεταπολιτευτικής ιστορίας της χώρας μας και επομένως και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αλλά και οι Ιατρικοί Σύλλογοι βρίσκονται ενώπιον πρωτοφανούς φαινομένου.
2. Θα πρέπει να διευκολύνονται οι ΜΚΟ στο να παράσχουν ιατρικές υπηρεσίες προς τους πρόσφυγες με γιατρούς οι οποίοι θα είναι διαπιστευμένοι ότι ασκούν νόμιμα την ιατρική στη χώρα τους.
3. Σαφώς και υπάρχουν σοβαρές ΜΚΟ με τεράστιο ανθρωπιστικό έργο και ΜΚΟ οι οποίες παρουσιάζουν μικρότερη δραστηριότητα. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι βεβαίως δεν είναι κατά νόμο αρμόδιοι να ελέγξουν την αξιοπιστία κάθε ΜΚΟ.
4. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πρόσφυγες είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας.
 
Με βάση τα ανωτέρω, πιστεύουμε ότι αρκεί η πιστοποίηση ενός γιατρού από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας, διεθνώς αναγνωρισμένης, η μετάφραση δε μπορεί για λόγους ταχύτητας να είναι είτε από δικηγόρο είτε και από τις ίδιες υπηρεσίες των Ιατρικών Συλλόγων, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες προς πιστοποίηση του γιατρού της αλλοδαπής είναι είτε τα αντίστοιχα Υπουργεία Υγείας είτε οι Σύλλογοι της χώρας, είτε τοπικής είτε κρατικής εμβέλειας, ανάλογα με το σύστημα που επικρατεί σε κάθε χώρα.
Επιθυμητή, αλλά όχι και αναγκαία, πιστεύουμε, θα ήταν και η βεβαίωση είτε είτε μη επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, είτε πειθαρχικών ποινών που εκκρεμούν.
Εφόσον όμως υπάρχει άδεια από τον αρμόδιο κρατικό φορέα ή Ιατρικό Σύλλογο, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας και εφόσον ο Σύλλογος παρέχει την πιστοποίηση, το πιο σημαντικό είναι ότι έχει δικαίωμα ο γιατρός της ΜΚΟ να ασκήσει ιατρική στη χώρα του.
Πιστεύουμε ότι οι γιατροί των ΜΚΟ θα πρέπει να εγγράφονται σε ειδικό μητρώο εθελοντών είτε στο ειδικό μητρώο γιατρών οι οποίοι ανήκουν σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους και βεβαίως δεν καταβάλλουν εισφορά στον Ιατρικό Σύλλογο. Απλώς, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς τον Ιατρικό Σύλλογο στην οποία θα παρέχουν τα στοιχεία πιστοποίησης, καθώς και διευθύνσεις τους, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (), σταθερά και κινητά τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα μπορεί να ελέγχει ενδεχομένως και ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό αρχείο, αν ο γιατρός είναι πράγματι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο δηλώνει ότι ανήκει.
Σε περιπτώσεις πλαστογραφίας, πιστεύουμε ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν έχουν ευθύνη, εκτός και αν υπάρχει καταγγελία από άλλους γιατρούς είτε προσκομίζονται εμφανώς αλλοιωμένα έγγραφα. Πρόκειται για κατάσταση ανάγκης, αντίστοιχη του ΠΚ 25, και επομένως προέχει η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ταχύτατη βάση, με σκοπό την ταχύτατη υγειονομική κάλυψη των προσφύγων.
 
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
 
Με τιμή,
Χάρης Πολίτης
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...