Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.) – Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών, Τελ-Αβίβ, 17-19/11/2016»

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (C.P.M.E.)

ΤΕΛ ΑΒΙΒ, 17 – 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (Π.Ι.Σ.)

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ, διήρκησε από 17 έως 19 Νοεμβρίου 2016 και συμμετείχαν Αντιπροσωπείες από τους Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρητές από Εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους τρίτων χωρών και Εκπρόσωποι από άλλες Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις, όπως CEOM, ΑΕΜΗ, UEMS, FEMS, WHO  και EANA.

 

Στη Σύνοδο της CPME στο Τελ Αβίβ, συμμετείχαν ως Εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου οι Αναστάσιος Βασιάδης, Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης, Γρηγόριος Ροκαδάκης και Μαρίλυ Πασακιώτου. Ως αποκλειστική γλώσσα της Συνόδου χρησιμοποιήθηκε η αγγλική.

Κατά την Γενική Συνέλευση η Ελληνική Αντιπροσωπεία παρουσίασε στην Εθνική Αναφορά, λεπτομερειακή, τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη εισήγηση για την κατάσταση της Υγείας στην Ελλάδα. 

Η δραστηριότητα της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στα πλαίσια της Συνόδου της CPME αναπτύχθηκε σε τέσσερα επίπεδα.

·        Κατά τις άτυπες συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου, με το Προεδρείο της C.P.M.E., τα μέλη των άλλων Εθνικών Αντιπροσωπειών και τους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Ενώσεων .

·        Κατά τις επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις, όπου η Ελληνική Αντιπροσωπεία, εκπροσωπώντας τον ΠΙΣ, αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες προώθησης των θέσεων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

·        Κατά τις συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας για την Ηλεκτρονική Υγεία, την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος, τα Φαρμακευτικά Θέματα, την Δίαιτα- Διατροφή-Σωματική Άσκησηκαι την Αναθεώρηση του Καταστατικού της CPME. Στις Ομάδες Εργασίας υποβλήθηκαν εισηγήσεις σύμφωνα με τις θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, όπως έχουν καταγραφεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, τις Συνόδους των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων και κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ. Οι θέσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν στην Εθνική Αναφορά που απετέλεσε τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Κατά την παρουσίαση της Εθνικής Αναφοράς από την Ελληνική Αντιπροσωπεία, τονίστηκε ότι η υγεία στην Ελλάδα κινείται σε επικίνδυνη τροχιά και λαμβάνει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία εάν δεν τεθεί σύντομα υπό έλεγχο δεν θα είναι δυνατόν να αναταχθεί.

Ειδικότερα επισημάνθηκαν οι εξελίξεις, στο χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, όπως καταγράφονται καθημερινά και όπως εξελίσσονται κάτω από την πίεση της μεγάλης οικονομικής κρίσης, των μνημονιακών επιταγών και του προσφυγικού ζητήματος.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των πεδίων που περιγράφηκαν αποτέλεσε η συνολική ποιοτική υποβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης από τις Δημόσιες Δομές Υγείας, εξ αιτίας της υποχρηματοδότησης, των θεσμικών ανατροπών και της βραδείας προσαρμογής στις σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις.

Ειδικότερα τονίστηκε οτι δημόσιες δαπάνες Υγείας αντιστοιχούν στο 4,3% του ΑΕΠ, (δηλαδή περίπου 8 δισ. Ευρώ – ΑΕΠ 184 δισ. Ευρώ), με μέσο Ευρωπαϊκό όρο 6,9 % του ΑΕΠ, ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες ευρίσκονται στο 40% του συνόλου των δαπανών. 

Επισημάνθηκε ότι το σύστημα χρηματοδότησης των δαπανών Υγείας που εφαρμόζεται στη χώρα μας είναι μικτό, Beveridge (4,2 δισ.) και Bismarck (3,8 δισ.), συν ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ότι το ιατρικό δυναμικό που υπηρετεί στα δημόσια Νοσοκομεία της χώρας έχει μειωθεί δραματικά χωρίς να αναπληρώνεται, με έξαρση του φαινομένου της μετανάστευσης των νέων ιατρών.

Επίσης οι προμήθειες έχουν περιορισθεί σε σημείο όπου ελλείπουν βασικά υλικά και οι ιατρικές αμοιβές των απασχολούμενων στα δημόσια νοσοκομεία παρουσιάζουν κάθετη πτώση.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, το επίπεδο της ποιότητας της περίθαλψης των πολιτών της χώρας από τα γενικά Νοσοκομεία υποβαθμίζεται συνεχώς. Παρόλα αυτά, λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης δυσλειτουργίας των Δημοσίων Μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, αυξάνεται θεαματικά το ποσοστό προσέλευσής των πολιτών και ειδικότερα των ανέργων, των προσφύγων κλπ. στα Δημόσια Νοσοκομεία,

 που ξεπερνάει το 70%. Συνέπεια τούτου είναι να  καταστρατηγείται η Κοινοτική Οδηγία που αφορά την 48ωρη εβδομαδιαία απασχόληση των ιατρών, με αποτέλεσμα την επιβολή υψηλού προστίμου από την Ε.Ε.

Η νομοθετική εξέλιξη που δίδει το δικαίωμα σε αμιγώς εμπορικούς φορείς να ιδρύουν και να λειτουργούν Μονάδες Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έχουν ως αποτέλεσμα, τη μετατροπή της υγείας από κοινωνικό αγαθό σε απρόσωπο εμπορικό προϊόν.

Ταυτόχρονα καταργήθηκαν οι ιατρικές επαγγελματικές διατάξεις που ίσχυαν και περιθωριοποιήθηκε το ιατρικό επάγγελμα.

Επισημάνθηκε ότι οι συνθήκες εργασίας και οι ιατρικές αμοιβές ορίζονται μονομερώς από το κράτος, χωρίς να προβλέπεται καμία διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης και συλλογικών συμβάσεων με την Ιατρική Κοινότητα.

Τονίστηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, η νομοθετική καθιέρωση της συνταγογράφησης αποκλειστικά και μόνο της δραστικής ουσίας των φαρμάκων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική μεθόδευση, το δικαίωμα της επιλογής του πλέον ενδεδειγμένου φαρμακευτικού σκευάσματος για κάθε περίπτωση, έχει μεταφερθεί από τον ιατρό στο φαρμακοποιό, ο οποίος χορηγεί το φθηνότερο διαθέσιμο γενόσημο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως είναι το έκδοχο, η φαρμακοκινητική και η βιοϊσοδυναμία αυτού.

Επιπλέον, η συνεχώς μεταβαλλόμενη θετική και αρνητική λίστα φαρμάκων χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, προκαλεί μια διαρκή σύγχυση που αποβαίνει εις βάρος της ασφαλούς άσκησης της Ιατρικής και της περίθαλψης των ασθενών. Τέλος παραμένει το επικίνδυνο φαινόμενο της αυτοφαρμακείας, δηλαδή να διατίθενται τα περισσότερα φάρμακα με μόνη την ζήτηση, χωρίς να απαιτείται συνταγή ιατρού .

Αναφέρθηκε ότι η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υγείας προχωράει με εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς, οι οποίοι δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις όπως επιβάλλεται από τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής, λειτουργεί γενικευμένα αλλά με τεχνικά και λειτουργικά πλημμελή τρόπο, η αναγραφή ηλεκτρονικών συνταγών, παραπεμπτικών ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων και διατακτικών παραϊατρικών ειδών. Δεν έχει καθιερωθεί ο αναγκαίος Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας του ασθενούς, ούτε η προσωπική Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας. Επίσης, απουσιάζει από την οργάνωση της Ηλεκτρονικής Υγείας η Ηλεκτρονική Κάρτα Ιατρού, που έχει καθιερωθεί σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Ιδιαίτερη αναφορά επιφυλάχτηκε για το μεγάλο προσφυγικό ζήτημα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η Ελλάδα κάτω από δραματικές συνθήκες από την παρατεινόμενη οικονομική κρίση και λιτότητα, κάνει ότι μπορεί για να βοηθήσει τους πρόσφυγες, με ανθρωπισμό, σεβασμό και προσήλωση στις ευρωπαϊκές αρχές, φροντίζοντας   για την ασφάλεια και την φροντίδα αυτών των ανθρώπων. 
 
Η παρουσίαση κατέληξε με την επισήμανση ότι αυτό που χρειάζεται είναι η Ευρώπη να διασφαλίσει ένα ασφαλές πέρασμα σε μια φιλόξενη ήπειρο και να προωθήσει μια αντιπολεμική πολιτική, κατά της δυστυχίας και της αποσταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής. Διαφορετικά το πρόβλημα θα εξακολουθεί να κλιμακώνεται με δυσμενείς συνέπειες για όλους.

 

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία προχώρησε σε κατάθεση προτάσεων σύμφωνα με τις θέσεις του ΠΙΣ, ώστε να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να αποτελέσουν Οδηγίες προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου CPME στο Τελ Αβίβ, ετέθησαν επιπροσθέτως τα ακόλουθα θέματα :

Αναθεώρηση του Καταστατικού της CPME

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία υποστήριξε τις τροποποιήσεις που εισηγήθηκε το Προεδρείο επί του Καταστατικού οι οποίες είχαν αποκλειστικά βελτιωτικό χαρακτήρα.

Φαρμακευτικά θέματα   

Υποστηρίχθηκε το σχέδιο της C.P.M.E. για τις κλινικές δοκιμές, με την εκπόνηση Κανονισμού. Επίσης, υποστηρίχθηκε το σχέδιο ως προς την συνταγογράφηση φαρμάκων με μόνη ευθύνη των ιατρών. Για το θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα προβλήθηκε η θέση του Π.Ι.Σ. για την απαγόρευση της διάθεσης των φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.

Άσκηση Ιατρικού Επαγγέλματος

Τέθηκε επιτακτικά η αντίθεση της Ιατρικής Κοινότητας στην αλλοτρίωση της Ιατρικής από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως προβλέπεται από τους μνημονιακούς νόμους, που δίνουν τη δυνατότητα σε τρίτους επιχειρηματίες που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα, να ιδρύουν και να λειτουργούν Ιατρεία. Επίσης με λεπτομερή αναφορά παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Ιατρικής Ελληνικής Κοινότητας , ως προς τον τρόπο των ιατρικών αμοιβών.

Υγιεινή διατροφή- Φυσική Κατάσταση                                                         

Παρουσιάστηκαν στοιχεία έρευνας από ειδικούς εισηγητές της CPME και έγινε ανταλλαγή απόψεων. Ειδικότερα εγκρίθηκε το σχέδιο θέσης για την παχυσαρκία.

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων

Επαναλήφθηκε το αίτημα της εξαίρεσης της Υγείας από τα μνημονιακά μέτρα στα πλαίσια των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών που προβλέπονται από την εφαρμογή της ΤΤΙΡ.

Ιατρική Περίθαλψη στους Πρόσφυγες

Μεταφέρθηκαν από την Αντιπροσωπεία οι θέσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που είχαν παρουσιαστεί στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας της CEOM υπό την συντονίστρια κ. Μ. Πασακιώτου.

Αμυντική Ιατρική

Μεταφέρθηκε η επικινδυνότητα άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος που θέτει σε διαρκή επισφάλεια την υπόσταση του Ιατρού. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης κάτω από ένα γενικό πλαίσιο κάλυψης.

 

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Η συμμετοχή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Σύνοδο της CPME στο Τελ Αβίβ υπήρξε επιτυχής, στο βαθμό που αναδείχθηκαν τα ζητήματα που θέτει η Ιατρική Κοινότητα και κατέστησαν κατανοητά στο Προεδρείο και στα μέλη των Αντιπροσωπειών των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει ομόφωνα δεκτή η Εθνική Αναφορά με τις επί μέρους εισηγήσεις.

Σε επίπεδο προσωπικών επικοινωνιών με τους υπόλοιπους εκπροσώπους της CPME κατέστη σαφές ότι θα υπάρξει διαρκής στήριξη σε διεκδικητικές δράσεις, για την διασφάλιση της Υγείας των πολιτών και την υποστήριξη του Ιατρικού Επαγγέλματος

Επισημαίνεται ότι το έργο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επιτελέστηκε με ευθύνη, εργατικότητα και προσήλωση στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...