ΓΝΜΔ 1440- Αναδρομική διαγραφή Μελών που εργάζονται στο εξωτερικό & απαλλαγή από την εισφορά Μέλους που βρίσκεται σε «προσωρινή παύση»

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, email: chpolitis@gmail.com

 

 

 

Αθήνα, 29.6.2016

 

 

ΓΝΜΔ 1440/29.6.2016

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 1281/28.6.2016 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Το με αρ. πρωτ. 627/23.6.2016 (ΑΠ ΠΙΣ: 1277/27.6.2016) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. 1281/28.6.2016 έγγραφό του μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, με αρ. πρωτ. 627/23.6.2016 (ΑΠ ΠΙΣ: 1277/27.6.2016), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, με αρ. πρωτ. 627/23.6.2016 (ΑΠ ΠΙΣ: 1277/27.6.2016) αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας της 22/6/2016 επιθυμούμε να ζητήσουμε τη νομική σας άποψη σε τρία(3) τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας.

«Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή επωνυμίας Ιδιωτικού Φορέα Υγείας

Στις 7/6/2016 ο «Μαγνητικός Τομογράφος Καβάλας-Ιδιωτικό Πολυϊατρείο-Ιδιωτική Ανώνυμη Εταιρεία με αίτησή του ζήτησε την αλλαγή της επωνυμίας της σε………………….» .

Το ερώτημα που προέκυψε στην Επιτροπή Ελέγχου Ιατρείων-Πολυϊατρείων και στο Σύλλογό μας γενικότερα είναι σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προαναφερθείσα αλλαγή της επωνυμίας, πέραν αυτών που υποβλήθηκαν ταυτόχρονα με την αίτηση.

Η άποψη της Νομικής Συμβούλου του Συλλόγου μας κυρίας Κορίνας Λυμπεροπούλου είναι ότι θα πρέπει να ζητηθούν από το φορέα η προσκόμιση και άλλων δικαιολογητικών καθώς επίσης και η καταβολή παραβόλου (Βλέπε συνημμένα).

Από εσάς κύριε Πολίτη ζητούμε να μας αποσαφηνίσετε για την νομικό ορθότερη συμπεριφορά μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

 

Β. Αναδρομική διαγραφή Μελών που εργάζονται στο εξωτερικό

Στη Γνωμοδότησή σας 1180 περιγράφετε αναλυτικά τη νομική σας άποψη στο ερώτημα του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών για τη διαγραφή-αναδρομική-Μέλους-Γιατρού που εργάζεται στη Γερμανία.

Το δικό μας ερώτημα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι εάν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας νομιμοποιείται να διαγράψει αναδρομικά Μέλος που βρίσκεται στο εξωτερικό (π.χ. Γερμανία), εάν προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εγγραφή του σε Ιατρικό Σύλλογο της Γερμανίας.

Θέτουμε το συμπληρωματικό αυτό ερώτημα-αποσαφήνιση γιατί -δυστυχώς- είναι αρκετοί οι νέοι Συνάδελφοι που ξενιτεύτηκαν και «αμέλησαν» προηγουμένως να διαγραφούν από τον Ιατρικό τους Σύλλογο.

 

Γ. Απαλλαγή από την εισφορά Μέλους που βρίσκεται σε «προσωρινή παύση»

Πρόσφατα Γιατρός του ΕΣΥ-Μέλος του Συλλόγου μας που του επιβλήθηκε από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Γιατρών του ΕΣΥ η ποινή της «προσωρινής παύσης», ζήτησε να απαλλαγεί από την εισφορά προς τον Ιατρικό Σύλλογο.

Ποια πρέπει να είναι η απάντησή μας στο αίτημα του Συναδέλφου μας;».

 

Επί του πρώτου ερωτήματος επαγόμαστε τα εξής:

 

Σύμφωνα με άρθρο 2 παρ. 1, 2 Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 (ΦΕΚ Β’ 1802/2.7.2014), ορίζονται τα εξής:

«1. Για τη νόμιμη λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης απαιτείται βεβαίωση λειτουργίας. Από 01-07-2014 η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται από τους κατά τόπον Ιατρικούς Συλλόγους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Ο οικείος Σύλλογος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους. Σε περίπτωση ελλείψεων, ζητείται η συμπλήρωσή τους.

2. Όμοιες βεβαιώσεις απαιτούνται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. των προηγούμενων παραγράφων».

 

Σύμφωνα με άρθρο 11 παρ. 1γ Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70/10.4.2001) ορίζονται τα εξής:

«γ. Η άδεια λειτουργίας περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του φορέα Π.Φ.Υ στις ειδικότητες των ιατρών (οδοντιάτρων) που θα παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόματα των Επιστημονικά Υπευθύνων και του Επιστημονικού Διευθυντή».

 

Σύμφωνα με άρθρο 11 παρ. 4 Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70/10.4.2001) ορίζονται τα εξής:

«Επί Ανωνύμων Εταιριών ισχύουν τα εξής:

α. Το σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α’ 75).

ε. Κάθε πρακτικό του Δ.Σ με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών, με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Ιατρικό (Οδοντιατρικό) Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδαφ. ε. και 17 παρ. 2 του παρόντος Π. Δ/τος.

[ΣΗΜ. Οι περ. β’  γ’ και δ’ καταργήθηκαν με την περ. 1δ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012]».

 

Όπως φαίνεται, η εταιρεία «Μαγνητικός Τομογράφος Καβάλας-Ιδιωτικό Πολυϊατρείο-Ιδιωτική Ανώνυμη Εταιρεία» με έδρα την Καβάλα έλαβε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/4517/01.09.2008 άδεια ίδρυσης εργαστηρίου απεικονίσεων, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/4219σχ.13/4218/20.8.2009 επέκταση άδειας λειτουργίας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/1678/26.3.2009 άδεια λειτουργίας, και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως φαίνεται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 437395/2.6.2016 ανακοίνωση ΓΕΜΗ.

 

Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από τους κατά τόπο Ιατρικούς Συλλόγους με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Κατά τη γνώμη μας, το γεγονός ότι εκδόθηκε νέα νομοθεσία, και συγκεκριμένα η Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 (ΦΕΚ Β’ 1802/2.7.2014) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έλεγχο της εταιρείας που μετονομάστηκε σε ………………., ώστε να ελεγχθεί εάν υπόκειται στις προϋποθέσεις για χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς.

 

Επί του δεύτερου ερωτήματος επαγόμαστε τα εξής:

 

Σύμφωνα με άρθρο 39 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής:

«1. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται εις ετησίαν εισφοράν καθοριζομένην κατ’ έτος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Συλλόγου, άμα τη ενάρξει του νέου οικονομικού έτους, αναλόγως των τοπικών συνθηκών, εξ ίσου μεν δι’ άπαντας τους ιατρούς και κατά κλίμακα διά τους κλινικάρχας και τους καθηγητάς του Πανεπιστημίου. … Η προς τον οικείον Σύλλογον ετησία εισφορά του ιατρού δεν δύναται να υπερβαίνη το 1/2 της εκάστοτε βασικής ετησίας εισφοράς της καταβαλλομένης εις το Ταμείον Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών υπό του ασκούντος γενικήν ιατρικήν, ούτε να είναι κατωτέρα του 1/8 αυτής.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον εισφοραί καταβάλλονται εις δύο δόσεις απ’ ευθείας εις τον Σύλλογον, εντός του πρώτου διμήνου έκαστου εξαμήνου. Ο μη εμπροθέσμως καταβάλλων τας εισφοράς αυτού ιατρός υποχρεούται εις καταβολήν ηυξημένης εισφοράς κατά 3% δι’ έκαστον μήνα καθυστερήσεως. Διά την πέραν των εξ μηνών καθυστέρησιν ο παραβάτης εισάγεται διά του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήσει και τη προσωπική ευθύνη του Ταμίου του Ιατρικού Συλλόγου εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον και τιμωρείται διά προστίμου μέχρι του οφειλομένου ποσού της εισφοράς, επιφυλασσομένης της διατάξεως του εδ. 3 της παρ. 3 του άρθρ. 3 του παρόντος.

Της εισφοράς απαλλάσσονται τα διά πρώτην φοράν εγγραφόμενα εις τον Ιατρικόν Σύλλογον μέλη, εφ’ όσον δεν ήσκησαν προηγουμένως το ιατρικόν επάγγελμα και ασκούνται προς απόκτησιν τίτλου ειδικότητος και εφ’ όσον δεν μισθοδοτούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπον.

Τα μέχρι της ισχύος του παρόντος οφειλόμενα ποσά εκ προσαυξήσεων, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής των ετησίων εισφορών, διαγράφονται.

3. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καταβάλλουσι εις τον Πανελλήνιον Ιατρικόν Σύλλογον ως υποχρεωτικήν υπέρ αυτού εισφοράν το ποσόν των δρχ. «120» ετησίως δι’ έκαστον μέλος εγγεγραμμένον σε μητρώω αυτών.

[ΣΗΜ. Το ποσό αυτό ορίστηκε σε 20 ευρώ με απόφαση της Γ.Σ. του ΠΙΣ].

Αι ανωτέρω εισφοραί δύναται ν’ αυξομειώνονται μετ’ απόφασιν του Γεν. Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εγκρινομένην υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

4. Διά την είσπραξιν της εισφοράς ταύτης είναι υπεύθυνοι ο Πρόεδρος και ο Ταμίας εκάστου Ιατρικού Συλλόγου οίτινες καταβάλλουσιν ταύτην αμελλητί εις τον Πανελλήνιον Ιατρικόν Σύλλογον εις την αρχήν έκαστης εξαμηνίας εκάστου έτους.

5. Έκαστος Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να υποβάλη εις τον Πανελλήνιον Ιατρικόν Σύλλογον και το οικείον Υγειονομικόν Κέντρον προς έγκρισιν την υπό του Νόμου προβλεπομένην έκθεσιν των ελεγκτών μετά της ετησίας λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τον προϋπολογισμόν αυτού.

6. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται όπως εισπράττουν δικαίωμα εγγραφής από τα εις τα μητρώα των νεοεγγραφόμενα μέλη. Ομοίως οι Σύλλογοι δικαιούνται να εισπράττουν δικαίωμα μετεγγραφής. Το δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής ορίζεται εις δραχ. 300 δι’ άπαντας τους Συλλόγους.

[ΣΗΜ. Τα ποσά αυτά εκάστοτε υφίστανται αναπροσαρμογή].

7. Άπαντα τα έσοδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων εισπράττονται κατά τας διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων».

[ΣΗΜ. Το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε ως άνω με άρθρο 14 Ν.Δ. 3895/1958]».

 

Σύμφωνα με άρθρο 145 Ν. 2071/1992 ορίζονται τα εξής:

«Ιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιοχή ιατρικού συλλόγου με οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας ή κατέχουν θέση που απαιτείται  πτυχίο  ιατρικής,  υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της εγκαταστάσεως τους να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου και μόνο ιατρικού συλλόγου. Η μη συμμόρφωσή τους αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

 

Επομένως, η μη ενημέρωση του Ιατρικού Συλλόγου εντός μηνός από την εγγραφή του γιατρού σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο στοιχειοθετεί πειθαρχικό αδίκημα, όπως επίσης πειθαρχικό αδίκημα, και μάλιστα διαρκές, στοιχειοθετεί η μη καταβολή προς τον Ιατρικό Σύλλογο, των εισφορών και προσαυξήσεων που προβλέπονται κατά νόμο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος, ως Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχει δικαίωμα εκχώρησης των εισφορών και προσαυξήσεων που αποτελούν κατά νόμο περιουσία του. Θα μπορούσε μόνον, στα πλαίσια της καλής πίστης και με δεδομένη την οικονομική κρίση, να προβεί σε διευκολύνσεις προς τον αιτούντα γιατρό.

 

Επί του τρίτου ερωτήματος επαγόμαστε τα εξής:

 

Η προσωρινή παύση που επιβλήθηκε από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο για ορισμένους μήνες διέπεται από τη νομοθεσία των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρα 107 επ. Ν. 3528/2007, 110 επ. (όπου ορίζονται και τα πειθαρχικά παραπτώματα), άρθρο 77 Ν. 2071/1992).

Το πειθαρχικό παράπτωμα γιατρού ΕΣΥ θα μπορούσε να στοιχειοθετεί, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, και πειθαρχικό αδίκημα κατά τη νομοθεσία των Ιατρικών Συλλόγων (άρθρα 64 επ. Β.Δ. 11.10/7.11.1957).

Η προσωρινή παύση από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) δεν αίρει την ιδιότητα ως γιατρού, η οποία συνεπάγεται (βλ. ιδίως άρθρο 39 Β.Δ. 11.10/7.11.1957) υποχρέωση του γιατρού προς καταβολή εισφορών προς τον Ιατρικό Σύλλογο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος, κατά τα ανωτέρω, δεν έχει δικαίωμα ως Ν.Π.Δ.Δ. να εκχωρήσει εισφορές και προσαυξήσεις, κατά νόμο. Επομένως, το αίτημα του γιατρού για απαλλαγή από την καταβολή εισφορών προς τον Ιατρικό Σύλλογο δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

Μόνο η τυχόν διαγραφή μετά από αίτημα του γιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο θα τον απάλλασσε από την υποχρέωση εισφοράς. Απόκειται όμως στον ίδιο να αποφασίσει αν επιθυμεί να υποβάλει παρόμοια αίτηση.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με τιμή,

Χάρης Πολίτης