ΓΝΜΔ 1455- νομικό καθεστώς που διέπει τη σύσταση και λειτουργία Ιατρικών Συνεταιρισμών (Φυσικών Προσώπων) της ίδιας Ειδικότητας ή διαφορετικών Ειδικοτήτων

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, email: chpolitis@gmail.com

 

 

 

Αθήνα, 22.9.2016

 

 

ΓΝΜΔ 1455/22.9.2016

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 1649/17.8.2016 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Το με αρ. πρωτ. 298/22.7.2016 (ΑΠ ΠΙΣ: 1526/28.7.2016) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ με το υπ’ αρ. πρωτ. 1649/17.8.2016 έγγραφό του μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας με αρ. πρωτ. 298/22.7.2016 (ΑΠ ΠΙΣ: 1526/28.7.2016), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας με αρ. πρωτ. 298/22.7.2016 (ΑΠ ΠΙΣ: 1526/28.7.2016) αναγράφονται τα εξής:

«Σας παρακαλούμε, ζητούνται οι απόψεις σας για τα κάτωθι θέματα:

1. Μετά την κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π. οικ. 18952/09-03-2016 με ΑΔΑ: Ω1ΒΞ465ΦΥΟ-ΑΣ5, σχετική με την αδειοδότηση παλαιών (προ 2001) ιατρείων, ο Π.Ι.Σ. είχε προβεί (με βάση σχετική αλληλογραφία) σε διαβούλευση με το Υπουργείο;

Υπάρχει καταληκτική απόφαση ή κάποιο χρονοδιάγραμμα περί αναβολής ή θα τηρηθεί η εν λόγω εγκύκλιος;

2. Με βάση την τελευταία τροποποίηση του νόμου περί Π.Φ.Υ., απελευθερώθηκε ο αριθμός επιστημονικών υπευθυνοτήτων για έναν ιατρό.

Προφανώς τα αντίστοιχα τμήματα πρέπει να λειτουργούν μόνο με την φυσική παρουσία του Υπευθύνου. Υπάρχει εδάφιο στο νόμο που το αναφέρει και ποιο; Αποτελεί παράβαση η λειτουργία ιατρείου με απουσία του υπευθύνου η οποία καταλογίζεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο;

3. Δημοσιεύονται ιατρικά άρθρα σε ιστοσελίδες παρόχων Π.Φ.Υ. (από μη ιατρούς) και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετές εξ αυτών χωρίς υπογραφή Ιατρού, αλλά απλά με την Εμπορική Επωνυμία.

Υπάρχει νομικό καθεστώς που να καθορίζει το συγκεκριμένο θέμα και επίσης επιτρέπονται τέτοιες δημοσιεύσεις;

4. Υπάρχει νομικό καθεστώς που να διέπει τη σύσταση και λειτουργία Ιατρικών Συνεταιρισμών (Φυσικών Προσώπων) της ίδιας Ειδικότητας ή διαφορετικών Ειδικοτήτων;».

 

1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Γ3β/Γ.Π. οικ. 18952/09-03-2016 με ΑΔΑ: Ω1ΒΞ465ΦΥΟ-ΑΣ5 «καμία παράταση πέραν της 11-11-2011 δεν έχει δοθεί για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ.84/01 και ουδείς λόγος υφίσταται για τα χορήγηση νέας παράτασης, δεδομένου ότι η πρακτική των παρατάσεων: α) ακυρώνει στην ουσία την εφαρμογή του Π.Δ. 84/01, β) δημιουργεί διαφορετικών ταχυτήτων φορείς και συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων φορέων, γ) δημιουργεί σύγχυση και ανατρέπει κάθε προσπάθεια για ουσιαστικό έλεγχο της νομιμότητας των λειτουργούντων φορέων, και δ) δεν συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση του Π.Δ. 84/01 ήταν επαρκές για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα απόκλισης από τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος του Π.Δ. 84/01».

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει την άποψη ότι οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που λειτουργούν πριν από την έκδοση του Π.Δ. 84/2001 θα πρέπει να απαλλάσσονται από την έκδοση νέας άδειας, προκειμένου να μην υποχρεώνονται σε μετεγκατάσταση αν δεν πληρούν τα κριτήρια που θέτει το Π.Δ. 84/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και που μπορεί να αφορά και σε χωροταξικές τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας.

Όμως, για να γίνει δεκτή η πρόταση του ΠΙΣ θα απαιτηθεί νομοθετική μεταρρύθμιση.

 

2. Σύμφωνα με άρθρο 4 παρ. 1 περ. β’ Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) ορίζονται τα εξής:

«Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται: α. … β. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιδιωτικού φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος».

Σύμφωνα με άρθρο 11 παρ. 1 περ. ε’, στ’, θ’, ι’, ια’ Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ Α’ 70) ορίζονται τα εξής:

«1. Άδεια λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή.

[ΣΗΜ. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την περ. 2δ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012].

ε. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.

στ. Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

θ. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

ι. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

ια. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.».

 

Σύμφωνα με άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α’ 123) ορίζονται τα εξής:

«Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε: α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, β. φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, γ. νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ., δ. αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους. …».

Επίσης, σύμφωνα με άρθρο 3 παρ. 1 περ. β’ Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 713) ορίζονται τα εξής:

«Βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου χορηγείται: α. … β. Σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ασκήσεως ή βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος».

Σύμφωνα με άρθρο 4 παρ. 2 περ. β’, ια’, ιβ’, παρ. 3 περ. α’, δ’ Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 713) ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 4

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου – οδοντιατρείου

2. Η αναγγελία έναρξης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας. … ια. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου. ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος …

3. Όταν η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό ιατρικό συνεταιρισμό, την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή εκτός των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (β) έως και (ια) της ανωτέρω παραγράφου, υποβάλλονται και τα εξής: α. Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του ιατρείου ή οδοντιατρείου ιατρών και οδοντιάτρων στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας. … δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των ιατρών ή οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος».

 

Σύμφωνα με άρθρο 5 παρ. 1 περ. α’, ιγ’, ιδ’, παρ. 3 περ. α’, δ’ Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 713) ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 5

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου

1. Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της ειδικότητας για τον δικαιούχο ιατρό ή οδοντίατρο ή τους επιστημονικά υπευθύνους ιατρούς ή οδοντιάτρους του Νομικού Προσώπου στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή οι επιστημονικά υπεύθυνοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτούνται τη βεβαίωση λειτουργίας … ιγ. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου. ιδ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος…

3. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου, που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, εκτός των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (β) έως και (ιγ) της ανωτέρω παραγράφου, απαιτείται επιπλέον:

α. Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων ιατρών ή οδοντιάτρων του ιδιωτικού πολύιατρείου και πολυοδοντιατρείου στην περίπτωση που δεν είναι μέλη του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας. … δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των επιστημονικά υπευθύνων και των ιατρών ή οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος».

 

Αποτελεί παράβαση η λειτουργία ιατρείου όταν απουσιάζει ο επιστημονικά υπεύθυνος. Οι παραβάσεις διαπιστώνονται από την Επιτροπή ελέγχου ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων (άρθρο 6 Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13.3.2012).

 

3. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει καταθέσει νομοθετική πρόταση που καθορίζει και παρόμοιες περιπτώσεις. Όσον αφορά σε γιατρούς, αν τα άρθρα υπογράφονται από ιατρούς και έχουν στέρεη επιστημονική βάση, χωρίς να περιέχουν στοιχεία διαφήμισης, τότε είναι σύννομα. Σε άλλες περιπτώσεις, αν τα άρθρα υπογράφονται από ιατρό και έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα, πρόκειται για παράνομη διαφήμιση (άρθρο 17 Ν. 3418/2005, άρθρο 15 Π.Δ. 84/2001, άρθρο 26 Α.Ν. 1565/1939, άρθρα 6 και 2 Ν. 2194/1994).

Όσον αφορά τις εταιρείες, απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση και ο ΠΙΣ έχει καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.

 

4. Προβλέπονται αστικοί συνεταιρισμοί (βλ. παραπάνω, ιδίως άρθρο 13 παρ. 2 περ. δ’ Ν. 2071/1992, ΦΕΚ Α’ 123).

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με τιμή,

Χάρης Πολίτης

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ