Παραίτηση του Προέδρου του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας κ. Τελλή Νικ.

ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207

e-mail: chpolitis@gmail.com

 

 

 

Αθήνα, 3.3.2017

 

 

ΓΝΜΔ 1492/3.3.2017

ΣΧΕΤ.  Το με αρ. πρωτ. 322/7.2.2017 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Το με αρ. πρωτ. 32/2.2.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 312/7.2.2017) έγγραφο Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας.

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 322/7.2.2017 έγγραφό του, μας διαβιβάζει έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας με αρ. πρωτ. 32/2.2.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 312/7.2.2017), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.

Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας με αρ. πρωτ. 32/2.2.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 312/7.2.2017) αναγράφονται τα εξής:

«Παρακαλούμε θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για ενδεχόμενες ενέργειες που πρέπει να προβούμε προκειμένου για την απρόσκοπτη και κατά νόμο ορθή συνέχιση της λειτουργίας του Συλλόγου μας, κατόπιν της παραίτησης του Προέδρου του ΔΣ κ. Τελλή Νικ. λόγω ανάληψης εργασιακής θέσης εκτός Ευρυτανίας.

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας, κατόπιν σχετικής Απόφασης του στη συνεδρίασή του την 31/01/2017, ομόφωνα ανέθεσε το σύνολο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Προέδρου στον νυν Αντιπρόεδρο κ. Λακιώτη Παναγιώτη έως τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας που έχουν ήδη αποφασισθεί και ανακοινωθεί για την 02/04/2017. Θα παρακαλούσαμε για την ενημέρωσή μας αν αυτή η απόφαση είναι αρκετή ή οφείλουμε να προβούμε σε άλλη διαδικασία (π.χ. τυπική ανασυγκρότηση του ΔΣ σε ειδική συνεδρίαση) και ενδεχόμενες επιπλέον ενέργειες».

 

Σύμφωνα με άρθρο 13 παρ. 5 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζονται τα εξής: «Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία».

 

Εντός τριμήνου από την αποχώρηση μέλους, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύννομες (ΣτΕ επταμ. 2483/1997).

 

Σύμφωνα με άρθρο 14 παρ. 3 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζονται τα εξής: «Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, εκτός αν ο ορισμός τους δεν έχει γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία».

 

Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση των απόντων ή προσκαίρως κωλυομένων τακτικών μελών του συλλογικού οργάνου, όχι δε και των ελλειπόντων τακτικών μελών του (ΣτΕ 1256/2014, 2322/2011, Β. Γκέρτσος/Δ. Πυργάκης, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, 2015, σ. 230).

 

Σύμφωνα με άρθρο 29 παρ. 1 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής:

«Μετά την οριστικήν επικύρωσιν της εκλογής το πρεσβύτερον εκ των μελών καλεί εντός οκτώ ημερών τους εκλεγέντας συμβούλους προς εκλογήν Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως και Ταμίου κατά την μνημονευομένην τάξιν. Εκλέγεται ο συγκεντρώσας την απόλυτον πλειοψηφίαν».

 

Σύμφωνα με άρθρο 29 παρ. 4 Β.Δ. 11.10/7.11.1957, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 13 Ν.Δ. 3895/1958, ορίζονται τα εξής:

«Κενουμένης θέσεως συμβούλου ταύτην καταλαμβάνει ο κατά σειράν επιλαχών και εν ελλείψει τοιούτου ενεργείται εκλογή εντός το πολύ δύο μηνών από της κενώσεως της θέσεως».

 

Όμως η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 5 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας φαίνεται να υπερισχύει, επομένως θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει νόμιμα εντός τριών και όχι δύο μηνών.

 

Σύμφωνα με άρθρο 34 παρ. 2 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής:

«Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο αρχαιότερος κατά την άσκησιν του επαγγέλματος εκ των μελών του Δ.Σ.».

 

Επομένως, εντός του τριμήνου, κατά τα ως άνω, ορθώς ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Εάν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη της ίδιας κατηγορίας, η αναπλήρωση γίνεται από εκείνα κατά σειρά τα αναπληρωματικά μέλη τα οποία έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες.

Εάν δεν έχουν υπάρξει συνδυασμοί, αναπληρώνονται από αναπληρωματικό μέλος που έχει λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Στις δύο ως άνω περιπτώσεις, τα αναπληρωματικά μέλη καθίστανται τακτικά.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν καθόλου αναπληρωματικά μέλη, μπορεί με αρχαιρεσίες να συμπληρωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το πολύ εντός τριμήνου.

Κατά τη γνώμη μας, για την εκλογή Προέδρου θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 29 παρ. 4 Β.Δ. 11.10/7.11.1957. Οι θέσεις Γενικού Γραμματέα, Ταμία κλπ. δεν θίγονται, εκτός αν οι σύμβουλοι που τις κατέχουν επιθυμούν να παραιτηθούν, προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για άλλο αξίωμα και δη του Προέδρου.

 

Σύμφωνα με άρθρο 55 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 ορίζονται τα εξής:

«Ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας δύναται δι’ ητιολογημένης αποφάσεως αυτού μετά πρότασιν του Π.I.Σ. ν’ αναστέλλη διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το εξάμηνον την διενέργειαν αρχαιρεσιών διά την ανάδειξιν Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου».

 

Ας σημειωθεί ότι εξεδόθη με βάση τις διατάξεις του ως άνω άρθρου και αιτήματος του ΠΙΣ (έγγραφο με αρ. πρωτ. 111/17.1.2017) την 15.2.2017, απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής: «Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη Διοικητικών, Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Εξελεγκτικής Επιτροπής των τοπικών Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας καθώς και των εκπροσώπων τους στην Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017 αντί του μηνός Απριλίου 2017 και αντίστοιχα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018 αντί του μηνός Φεβρουαρίου 2018».

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 420/21.2.2017 έγγραφο ΠΙΣ:

«Κατόπιν αυτού, το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. όρισε ως κοινή ημερομηνία πανελλαδικής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας την προτελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, δηλαδή την 22α Οκτωβρίου 2017.

Η εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ., η οποία διεξήχθη στις 18 Φεβρουαρίου 2017.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί σε συγκεκριμένο Ιατρικό Σύλλογο έκτακτο σοβαρό κώλυμα διενέργειας εκλογών στις 22/10/2017, τότε μπορεί η ημερομηνία να μετατεθεί  κατά μία εβδομάδα.

Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο».

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας. Η μόνη δε εξαίρεση που προβλέπεται, είναι η κατά τα ως άνω αναφερόμενη, μετάθεση για μια εβδομάδα της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, σε περίπτωση εκτάκτου σοβαρού κωλύματος.

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, ο Ιατρικός Σύλλογος Ευρυτανίας πρέπει εντός τριμήνου από την αποχώρηση μέλους, να προβεί σε αναπλήρωση των μελών του Δ.Σ. (εφόσον δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη από τις προηγούμενες αρχαιρεσίες), θα πρέπει δε στις 22.10.2017 να διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες που προβλέπονται από το νόμο και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με τιμή,

Χάρης Πολίτης

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...