Απόφαση (ΕΕ) 2017/2113 της Επιτροπής της 11/9/17 για την τροποποίηση του Παρ/ματος V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ