Ενημερωτικό Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), Ιουλίου 2018

Ευρωπαϊκά - Διεθνή