Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από τον Π.Ι.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ 25088/2-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα “Παρέχονται Πληροφορίες”, όπως κοινοποιήθηκε σε όλες της Περιφέρειες της Επικράτειας,
σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπ’ αρίθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 24768/29-3-2019 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας» και συγκεκριμένα η παρ. Α του άρθρου 11 αυτής, αναφέρει:
«Α. Οι Περιφέρειες εξακολουθούν να είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διερεύνησης γνησιότητας τίτλων σπουδών μέσω του συστήματος ΙΜΙ και για
όλες τις ενέργειες, που απορρέουν από τις βεβαιώσεις/άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος που αφορούν στο αρχείο τους». Ως εκ τούτου ο Π.Ι.Σ. και η Ε.Ο.Ο. δεν
έχουν στην αρμοδιότητά τους τη χορήγηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και γενικά καμίας ενέργειας, για τους ιατρούς και οδοντιάτρους αντίστοιχα,
των οποίων δεν έχει εκδώσει βεβαιώσεις άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή τίτλους ειδικότητας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ