Δικαιολογητικά

Πιστοποιητικό ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος