Ενημέρωση ΠΙΣ προς Ιατρικούς Συλλόγους σχετικά με τις ʼδειες ʼσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος, τις εξετάσεις των ιατρικών ειδικοτήτων, τα πιστοποιητικά υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης, τα πιστοποιητικά ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλαμτος και της χ

ΠΙΣ προς Συλλόγους