Π.Δ. 38 – Φ.Ε.Κ. Α΄78/25.5.2010: Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 7/9/2005, σχτικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ