Ενημερωτικό Δελτίο της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME), Μάιος 2019

Ευρωπαϊκά - Διεθνή