Επιτροπή Δεοντολογίας

Ινστιτούτο Ερευνών
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος Σουμαλεύρης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Καραδέδος Αναστάσιος
   

 
   

Μέλη
 

Πανοηλίας Ευάγγελος
Πασακιώτου – Μπιντούδη Μαρίλυ
Πολίτου – Μαλεβίτη Νικολέττα
Πινακας Βασίλειος
Λαζαρίδης Πέτρος