Τομέας Ε – Τομέας ιατρικών ειδικοτήτων, επιστημονικών ιατρικών εταιρειών, επαγγελματικών ενώσεων και ιατρικής εκπαίδευσης

Ε. Τομέας ιατρικών ειδικοτήτων, επιστημονικών ιατρικών εταιρειών, επαγγελματικών ενώσεων και ιατρικής εκπαίδευσης


Έχει ως σκοπό τη μελέτη και έρευνα των ιατρικών ειδικοτήτων, ιατρικών εξειδικεύσεων, του αντικειμένου εκάστης ιατρικής ειδικότητας και εξειδίκευσης, της αποφυγής τυχόν αλληλοεπικαλύψεων, τη μελέτη και έρευνα πρωτοκόλλων που αφορούν σε κάθε ιατρική ειδικότητα κλπ. Έχει, επίσης, ως αντικείμενο την προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης των γιατρών, και της συνεχιζόμενης, την υποβολή προτάσεων προς βελτίωση της εκπαίδευσης των γιατρών, την προαγωγή της συνεργασίας με την UEMS, την επεξεργασία πρωτοκόλλων και διεθνών κατευθύνσεων σε σχέση με τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση των γιατρών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ