Τομέας Ι – Τομέας ηλεκτρονικής υγείας

Τομείς

Ι. Τομέας ηλεκτρονικής υγείας


Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τηλεϊατρική, ηλεκτρονική κάρτα υγείας, μηχανοργάνωση και διασύνδεση υπηρεσιών υγείας κλπ.